ที่ สน 0018.4/ว 434 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัด ส.น. ประจำงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว 434 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามและพื้นที่เสี่ยง ตามโครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน. จังหวัด ส.น. ประจำงบประมาณ 2565

 

Copyright © 2019. All rights reserved.