สน 0018.1/ว752 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

สน 0018.1/ว752 ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2565)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.