ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7855 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565)

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7855 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2565)

Copyright © 2019. All rights reserved.