ที่ สน 0018.4/ว10291 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว10291 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดี และการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.