ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11321 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11321 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนตามกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย สำนักงาน ก.พ.ร.

Copyright © 2019. All rights reserved.