ที่ สน 0018.1/ว 14028 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 14028 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Copyright © 2019. All rights reserved.