ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 142 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแก้ไขปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 142 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแก้ไขปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.