[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 3.238.62.144
ออนไลน์
5 ip
วันนี้
755 ip
เมื่อวาน
837 ip
เดือนนี้
13717 ip
เดือนที่แล้ว
15657 ip
ปีนี้
138356 ip
ทั้งหมด
461804 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
   
ที่ สน 0018.1/ว20260 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20258 ลงวันที่่ 20 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20249 ลงวันที่ 20 ต.ต.2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสอบสวนการเป็นทายาทโดยธรรมตามแบบ ปค.14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20225 ลว. 20 ต.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) (จัดสรรงบประมาณ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20213 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนหมวกปฏิบัติการนอกเครื่องแบบแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20053 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รวบรวมรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/302 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งมูลนิธิหรือสมาคมที่ขออนุญาตเรี่ยไรฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19726 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) หัวข้อ "ออมกับ กอช.เพื่อความมั่นคงในอนาคต"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19818 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว249 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรผบ.หมวด อส.ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.1/ว 19679 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ให้กับคนพิการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19599 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ ,พังโคน,วานรนิวาส,และอากาศอำนวย เรื่อง แนวทางการเตรียมการเพื่อก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19604 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)ทุกแห่ง เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว19584 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว19495 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ที่ สน 0018.1/ว 19387 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการกำหนดสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อยฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19462 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว19370 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว19354 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19356 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ สน 0018.1/ว 283 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรเสืื้อแจ๊คเก็ตจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ท่ี่ สน 0018.1/19348 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 5 (ปีงบประมาณ 2564-2567)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19159 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19157 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว 19039 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการ
ที่ สน 0018.47ว242 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน ผู้ยังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจรายละเอียดขนาดเครื่องแต่งกายสมาชิก อส.
ที่ สน 0018.1/19018 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พงศง 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19017 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญขิงชาติไทย ประจำเดือนตุลาคม 2563
ที่ สน 0018.4/ว19004 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุด ชรบ.ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว287 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างเหมาบริการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18996 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
ที่ สน 0018.1/ว19005 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่องการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID)
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว 18923 เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18804ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการ และภาคประชาชนเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904ฯ
ที่ สน 0018.1/ว18755 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึง นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ส่งกฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ
ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18805 ลว. 29 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ
ที่ สน 0018.4/ว239 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18754 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ที่ สน 0018.4/18526 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นยศสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18534 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ธนาคารออมสินออกแบบสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดฯ
ที่ สน 0018.1/ว18674 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนยาวเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ ลูกจ้างกรมการปกครอง ข้าราชการลูกจ้างในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน สมาชอกกองอาสารักษาด
ที่ สน 0018.1/ว18511 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดินและนายอำเภอพังโคน เรื่อง พิจารณาให้สัญชาติไทยและให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่ชนกลุ่มน้อย
ที่ สน 0018.1/ว18271 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ถึง ทีทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ที่ สน 001801/ว18225 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18224 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่บุคคลากรกรมกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18221 ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18222 ลว. 22 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ อำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) ยืนยันความพร้อมการขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233ลงวันที่ 22 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2563
ที่สน 0018.4/ว17851 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/227 ลงวันที่ 21 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว17728 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการแจกจ่ายหนังสือคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 17672 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ข้อมูลผู้ที่ได้รับการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้จากนายทะเบียนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17680 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 17676 ลว 18 ก.ย. 63 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านทรงคุณวุฒิ
ที่ สน 0018.3/634 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/ว224 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17589 ลว. 16 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม, บ้านม่วง, โคกศรีสุพรรณ, กุดบาก และอำเภอเต่างอย) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โดยมีเงื่อนไข)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17577 15 กันยายน 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบี
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17565 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17495 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นอ.ภูพาน, โคกศรีสุพรรณ, เต่างอย, โพนนาแก้ว, กุดบาก และนอ.นิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพอประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17380 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังผู้ที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.4/17049 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว17397 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 3
ที่ สน 0018.1/ว17411 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว17423 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ที่ สน 0018.1/ว17416 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ที่ สน 0018.1/ว17409 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) ตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สู
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 271 ลว. 14 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ(Tambon Smart Team)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17244 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น
ที่ สน 0018.1/17214 ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอยและนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเฝ้าระวังเพิ่มการลาดตะเวนตามแนวชายแดนและเฝ้าตรวจตามช่องทางธรรมชาติเพื่อป้องกันบุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17203ลงวันที่ 10 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2563 (1เมษายน 2563 ถึง
ที่ สน 0018.1/ว17086 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศนายทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17072 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ "ฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19"
ที่ สน 0018.1/ว17065 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง รอบการประเมินวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ที่ สน 0018.1/17028 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงและระดับต้น (ปลัดจังหวัด/นายอำเภอ)ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว17039 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/17015 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลทุกแห้ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16988 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ รอบที่ 2/2563 (1ตุลาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว263 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ที่ สน 0018.1/16982 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ
ที่ สน 0018.1/16970 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง อนุญาตจัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว260 ลว. 3 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้ระบบรายงานการสมัครคัดเลือก ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team Recruitment Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16800 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16732 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16878 ลงวันที่ 2 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553 และกฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ. 2553
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16868 ลว. 2 ก.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง เพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล สู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 16743 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/16465 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว 16586 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16563 ลว. 28 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 16450 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยประจำหมู่บ้าน (อสปช.) เพื่อส่งเสริมวิถีชี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16332 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16331 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว233 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเลขหมายประจำตัวสมาชิกกอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว230 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16254 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง "แผ่นดินทอง แผ่นดินธรรม" (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15922 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15985 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว229 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรีให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว15903 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามโครงการประเมินผลการบริหารงานเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15909 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15905 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง การประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนงานสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ประจำป
ที่ สน 0018.1/ว15979 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจกจ่ายวัสดุผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว15978 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15921 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สน 0018.1/ว15895 ลว 19 ต.ค.63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและสว่างแดนดิน เรื่อง ส่งเงินงบประมาณตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้าน อยู่เย็น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15877 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15787 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการเข้าบรรยายในสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12618 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแก่บุคลากรฝ่ายปกครองของจังหวัดสกลนคร ให้มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดชอบ ประจำปีงบประมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15726 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15644 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่าย "กายดี มีสุข สนุกกับงาน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15600 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดินของรัฐ
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว228 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/577 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว15577 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์,พังโคน,ภูพนา,คำตากล้า,เมือง, และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแหนบทองคำกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว15573 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกวดคำขวัญและตราสัญญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริตกรมการปกครอง
สน 0018.1/ว 15511 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่องผลการประกวด หมู่บ้าน อยู่เย็น ระดับเขต 2563
สน 0018.1/ว 15482 ลว 13 ส.ค. 63 เรื่อง กำชับการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15462 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้าน และการออกหนังสือสำคัญให้แก่ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกำนัน
ที่ สน 0018.1/ว 15358 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการจุดกระแสสังคมไม่ทนต่อการทุจริตในช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน
ที่ สน 0018.1/15422 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15392 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยลูกรัก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ
ที่ สน 0018.1/ว15355 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์นโยบายป่าไม้แห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15354 ลว. 10 ส.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, อากาศอำนวย, พรรณานิคม, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, กุดบาก, โพนนาแก้ว, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่อง กำหนดพื้นที่โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดท
ที่ สน 0018.1/ว15292 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีสำหรับผู้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงลำ้ลำแม่น้ำ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 15291 ลว 7 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ในแบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14951 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.4/ว15075 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15139 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว15074 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 4
ที่ ส 0018.1/ว 15028 ลว. 4 ส.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และสารเนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.3/329 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 14993 ลงงันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14916 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.4(อส.)/217 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบหมายภารกิจผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14907 ลว 3 ส.ค. 63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อรองรับการเชื่อมโยง แผนในระดับพื้นที่ (One Plan) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14862ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามแนวนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/211 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ,ผบ.ร้อยบังคับการและบริการ และ ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ ว 14813 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14427 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อคลิปเสียงผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว14411 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว14764 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ตอบข้อหารือปัญหาข้อกฎหมายฯ และระเบียบ
ที่ สน 0018.1/ว14808 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี 2563/64 รอบที่ 1
ที่ สน 0018.1/ว 14797 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14782 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/14743 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขอจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ที่ สน 0018.1/222 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร, สว่างแดนดิน, วานรนิวาส, พรรณานิคม และนอ.บ้านม่วง เรื่อง การอบรมวิทยากรขยายผลหน่วยงานของรัฐ หลักสูตร "พลเมืองคุณภาพ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14751 ลว. 30 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14737 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอความยินยอมใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ณ ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน (K 10250)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14723ลงวันที่30กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอเรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14703ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุยาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14583ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการเพิ่มการเข้าถึงการวัดความดันโลหิตในพื้นที่สาธารณะ
ที่ สน 0018.1/ว14579 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว14404 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14414 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14413 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 219 ลว. 23 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจความผูกพันของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อส่วนราชการและระบบราชการ
ที่ สน 0018.1/14403 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว218 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอเว้นอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14301 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14299 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง อนุมัติให้ขยายระยะเวลาการคัดเลือกกำนัน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14330 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) ในการบริหารจัดการ "อำเภอวิถีใหม่" ในรูปแบบ New Normal
ที่ สน 0018.1/ว14281ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมและเงินค่าปรับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/14278ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14257 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง นิติกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14256ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การายงานผลการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563 และรายงานการตรวจสอบความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนพัฒนาอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 14267 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอข้อมูลร้านค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว013913ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/205 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผบ.ร้อย บร./ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13938ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนคดีอาญาฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13958 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคำตากล้า อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุดบาก อำเภอวานรนิวาส และอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13921 ลว. 16 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลการเป็นศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอ และบทบาทของนายอำเภอ ในการเป็นประธานกรรมการ/กรรมการ/ที่ปรึกษา ฯลฯ ตามระเบียบกฎหมายและภารกิจในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/13874 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/13850 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก และอำเภอส่องดาว เรื่อง ส่งแบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13787 ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร ,ส่องดาว,อากาศอำนวย,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13719ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้สันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13720 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการสำรวจข้อมูลและการรายงานข้อมูลกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13742 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13711 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การผ่อนปรนให้จัดการเรียนการสอนศาสนา การบรรยายศาสนธรรมและการจัดงานการกุศล (ฉบับที่ 8
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13623 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรมการปกครองเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าอบรมหลักสูตร กอช.ประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว13647 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปิดใช้งานระบบ e-DOPA License แบบมีเครื่องสแกนเอกสารในส่วนภูมิภาค(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13651 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) แก่ประชาชน ในรูปแบบของเพลงชีวิตวิธีใหม่ New normal และแผ่พับประชาัมพันธ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13633 ลว. 14 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้า ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/207 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13317 ลว. 9 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ สติ๊กเกอร์ และบลเพลงชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13608 ลว 14 ก.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่ายกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13468ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/13452ลงวันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว13426ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่มาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ที่ สน 0018.1/ว13423 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การแก้ไขหลักเกณฑ์การแจ้งย้ายที่อยู่ของคนต่างด้าวที่มีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิและสถานะบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13396 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2563 (ฮ.ศ.1441) ของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.1/ว13347 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 13319 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การตรวจประเมินผลานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ประจำปี 2563 ระดับเขต เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน
ที่ สน 0018.1/ว 13288 ลว. 8 ก.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) กลุ่มที่ 5 นักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนและครูผู้ดูแลเด็ก
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/13205 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ติดตามให้คำแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13276 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13260 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่องแนวทองการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13256 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอเจริญศิลป์) เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ดำรงธรรม
ที่ สน 0018.4(อส.)/293ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักาาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2564
ที่ สน 0018.4/ว12974 ลงวันที่ 30มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12882 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12883 ลว. 30 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอุทธรณ์คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 9 ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว12738ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12703 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว12699 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าทีของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12657 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอซักซ้อมการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว12659 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ออกหมายจับ
ที่ สน 0018.1/ว 12580 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์และดำเนินงานการประกวดเรียงความส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)
ที่ สน 0018.1/12615ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ เรื่อง การเสียสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12529 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอกุสุมาลย์, นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับอาวุธปืนรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว12465ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว194 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการแจ้งหรือการโฆษณาข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่อาจจะกระทบต่อสิทธิของผู้บริโภค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12506 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว12384ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในภารกิจของฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว12459 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารการจับภาพ (Scan) สำหรับเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับบัตรที่จัดเก็บไว้ก่อนระเบียบกรมการปกครองฯ
ที่ สน 0018.1/ว12465 ลว. 24 มิ.ย. 2563 เรัยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 12418 ลว 23 มิ.ย.63 เรียนนายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน สว่างแดนดิน วานรนิวาส และเจริญศิลป์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12386 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลตามแผนการจัดหาเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบให้กับบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12387 ลว. 23 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12297 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานผู้ควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12225 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่(New Normal) มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12164 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563 และการประชุมฯ ในเดือนกรกฎาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12162ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ผลงานด้านจิตอาสา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12061 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีการสอบสวนการบุกรุกที่หรือทางสาธารณประโยชน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12062 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียนนายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว12063 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรืยน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11987ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งมอบชุดป้องกันความปลอดภัย (PPE) ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11881 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.3/279ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/11717 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทกุแห่ง เรื่องการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/11719 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การดูแลรักษาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/11837ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร,พรรณานิคม,วาริชภูมิ,วานรนิวาส,สว่างแดนดิน,บ้านม่วง,พังโคน,ส่องดาว,คำตากล้า และเจริญศิลป์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว11824 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4/ว11789 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11794 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การต่ออายุหนังสืออนุญาตให้บุคคลใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว11793 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/181 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11695 ลว. 11 มิ.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11694ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11690ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11685ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม/การประชาคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11675ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11622 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของกรมการปกครองในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11545 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการรับความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว11418ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติอนุญาตให้หน่วยงานอื่นหรือบุคคลอื่นที่ช่วยเหลือราชการเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11463 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11459 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11411ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส คำตากล้า และส่องดาว เรื่อง การออกตรวจและประชุมต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ด่วนที่สุดที่สน 0018.1/ว11361ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11338ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม พังโคน สว่างแดนดิน วานรนิวาส บ้านม่วง ส่องดาว คำตากล้า เจริญศิลป์ เรื่อง สรุปข้อมูลการจัดกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน&q
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11337 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ด่วนที่สุดที่ สน0018.11251ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของบุคคลที่เสียสัญชาติไทย หรือสละสัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/175ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินสถานการณ์ตามมาตรการป้องกันโรคฯ
ที่ สน 0018.1/ว11216 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเอกสาร และเครื่องพิมพ์ สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว11155 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว11156ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว11166ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
ที่ สน 0018.1/ว11165 ลว. 2 มิ.ย. 2563 เรียน นอ.เมืองงสกลนคร ,เจริญศิลป์, นิคมน้ำอูน และนอ.วาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0818/1246ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ที่ สน 0018.4/167ลงวันที่ 2มิถุนายน2563ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11056 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว170ลงวันที่ 29พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(เหลือคงค้าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10942ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตับชวาประจำปี 2563
ที่ สน 0218/2046ลงวันที่29พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเวบไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10969 ลว 29 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม นิคมน้ำอูน วานรนิวาส เจริญศิลป์ และสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ที่ สน 1618ลงวันที่ 26พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4(อส.)/163ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(อส.) ประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1518/1015ลงวันที่ 13พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10893ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กระประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 1818/1007ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1006ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/1005ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่สน1318/1186ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1194ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ฯ
ที่สน0518/2172ลงวันที่26พฤษภาคม 2563 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ฯ
ที่ สน 0018.4/ว10495ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาสชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10814ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เเรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท
ที่ สน 0018.4/ว10662 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10806 ลว. 28 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่องการอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10654 ลว. 27 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนรูปแบบใหม่ ตามมารการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10597ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบการสืบสวนสอบสวนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 1518/1014ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/1187ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/162 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดนฯ
ที่ สน 0318/1081 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/161 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว. 25 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 3/2563
ที่ สน 1018ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2007 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน 1318/1170 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10486ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายให้กับชุด ชรบ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10479ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว10498 ลว 25 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10484 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กาคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันของผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0218/2051 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10349 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติในการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10390ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลงวันที่ 21 พ.ค.2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10339 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ และการบรรเทาความเดือดร้อนดฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 10333 ลว. 21 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนมิถุนายน 2563
ที่ สน 0818/1139ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเวบไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10267 ลว. 20 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติตนของข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง เพื่อป้องกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเนื่องมาจากการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10214 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนฯ (เงินเยียวยา 5,000 บาท)
ที่ สน 0018.3/221 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10128 ลว. 18 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ. 2497 ในเขตท้องที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10216 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชียงสือ หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10219 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้แอพพิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ทางราชการกำหนดตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10198 ลว. 19 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 10213 ลว 19 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้าน อยู่เย็น) ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว10131 ลว 18 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรและแจกจ่ายถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ที่ สน 0018.1/ว 10157 ลว 19 พ.ค. 63 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสงเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ ปค. กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))
ที่ สน 0018.1/ว10061ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือหรือการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่สน0018.1/10126ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมเงินบริจาคเงินเข้ากองทุน "มหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขประชาชนจากภัยโควิด-19"
ที่ สน 1018/1894ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว10075 ลว 18 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9965 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมฌรคติดต่อในเขตท้องที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9969 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลความต้องการได้รับความช่วยเหลือของวีดที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือขาดแคลนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
สน 0018.1/ว 9941 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว9973 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบฐูรณาการ (ก.บ.อ.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9964 ลว 15 พ.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/9917 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นอ.เมืองสกลนคร นอ.สว่างแดนดิน เรื่อง การอนุญาตให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายแก่กลุ่มเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2553
ที่ สน 0018.1/9921 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายเวลารับสมัครโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/159 ลว. 15 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.4/ว 148 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามผ่านโปรแกรม "กูเกิล ฟอร์ม" (Google Form)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9895 ลว. 14 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระบบ Thai QM
สน 0018.4/ว 9798 ลว. 13 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้บริหารในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว9589 ลว. 12 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจตรายานพาหนะที่ไปจากจังหวัดมุกดาหาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9536 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9560 ลว. 9 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgicl Mask)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9543 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนยา) ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9531 ลว. 8 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในระบบ Thai QM
ด่วนมาก ที่ สร 0018.1/ว 9442 ลว. 7 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอัตรากำลังและผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9533 ลว 8 พ.ค. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนการลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์การประกอบอาชีพของเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9339 ลว. 5 พ.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว9206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice) การบริหารจัดการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9182 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การต่อใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว9075ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรานจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการสำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 0018.1/9142ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุน "มหาดไทย ร่วมทุกข์ ร่วมสุขประชาชน จากภัยโควิด-19"
ที่ สน 0018.1/ว9081 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอพังโคน อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภอคำตากล้า และอำเภอส่ิองดาว
ที่ สน 0018.1/ว9072 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เลื่อนกำหนดการเลือกทหากองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว147ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9045ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง แนวทางการบริหารการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)จากฐานข้อมูลในระบบ Thai QM
ที่ สน 0018.1/ว8973 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID- 19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9002 ลงวันที่ 30 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประเดือนพฤษภาคม 2563
ที่ สน 0218/1751 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว8976 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8942 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2506 และการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8902 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน
ที่ สน 0018.1/ว140 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8912 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว8886 ลงวันที่29 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.4/ว 8695 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8842 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาโมเดล ภายในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8838 ลงลงวันที่28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง กำหนดการตรวจและประเมินผล การปฏิบัติกิจกรรม "จิตอาสาต้านภัยแล้ง การประสานความร่วมมือ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน"
สน 0018.3/165 ลว. 14 เม.ย. 2563 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว8775ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ที่ สน 0018.1/8755 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านชะโนด หมู่ที่ 2 ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/8754ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านกล้วยน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8760 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ของแผนพัฒนาอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ที่ สน 0018.1/8776 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว8685ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/8664 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดกรมการปกครองในการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่ สน 0018.1/ว8622ลงวันที่ 24 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดศาลและพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราาวในวันหยุดราชการ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 8584 ลว 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8582 ลว. 23 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและปก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19)
ที่ สน 0018.1/8527 ลงวันที่ 23 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดการให้ได้ตัวผู้ต้องหา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8526 ลว 23 เมษายน 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรายงานผลการปฎิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8448ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/8391 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว8383 ลงวันที่ 21 เมษยน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535 และคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 759/2494 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2494
ที่ สน 0018.4/ว 8350 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.4/ว7953 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว8343 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรสำหรับคนเกิดและแจ้งเกิดในต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8255 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นอ.ทุก อ. และนายก ทน.สน. เรื่อง นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ แถลงการณ์ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8342 ลว. 21 เม.ย. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8293 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.2497
ที่ สน 0018.1/8269 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง การอนุญาตให้เลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านผ้าขาว หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว8271 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการใช้บัตรประชาชนที่ครบวันหมดอายุในช่วงการขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากกรณีการเิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว8103 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว8201ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : กรณีต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (ฺBest Practice) การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8202 ลงวันที่ 20 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน0018.1/896ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/895 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์โครงการสนับสนุนบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8104 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งประชาชนในพื้นที่ติดตามข้อมูลและการปฏิบัติตามแนวทางของแต่ละศาสนา
ที่ สน 0318/840ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 0018.1/7993 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาซอ หมู่ที่ 10 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7992 ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 8 ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 7980 ลว 16 เม.ย. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ซักซ้อมการปฎิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความใน มาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7900 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7779 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริห่ารจัดการหน้ากากอนามัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7787 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7773 ลว 14เมษายน2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ ไตรมาสที่ 3
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7772 ลว 14เมษายน2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฎิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7738 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ที่ สน 0018.1/125 ลงวันที่13 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง ฯ
ที่ สน 0018.1/7714 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ขอขยายเวลาในกรเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านผ้าขาวใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว7634 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว 7622 ลว 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7616 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อทแนวทางการขอใช้งานระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (DOPA Video Conference System : DOPA VCS)
ที่ สน 0018.1/ว7609 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
ที่ สน 0018.4/ว4464 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ /ผอ.ศป.ปส.อ. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว7546 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7575 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านลาดดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7568 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.4/ว 007545 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4(อส)/122 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) ประเภทสำรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/7543 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7541 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7385 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7250 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม VDO Conference
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7406 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การายงานข้อมูลข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง ที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัวและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว7282 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การลงทะเบียนผู้ปฏิบัติงานทะเบียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7269 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 7213 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเสนอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6571 ลว. 31 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติแผนการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1618/858 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 7152 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำหน้านามในทะเบียนบ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7123 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร พาณิชย์จังหวัดสกลนคร และนายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดต่อ COVID -19
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 7123 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินคดีในสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดโรคติดต่อ covid-19
ที่ สน 0018.4/ว226 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการข่าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7087 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7027 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว7026 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้สถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามโครงการสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล (Flagships for DOPA Excellence 2020)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7045 ลงวีนที่ 7 เมษายน 2563 เรื่อง ประกาศมาตรการป้องกีันเผยแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี (ฉบับที่ 3/2563)
ที่ สน 0018.1/ว6962 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอบ้านม่วง และอำเภอเต่างอย) เรื่อง ให้จัดส่งแผนงานโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง (เพิ่มเติม)
ที่ สน 1618/774 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.4/ว112 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6836 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอคำตากล้า เรื่อง ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาล้อม หมู่ที่ 16 ตำบลหนองบัวสิม และขอขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน/การคัดเลือกกำนัน ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/6835 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขอขยายเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้าน บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6815 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6709 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภเมืองสกลนคร เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการเลือกผู้ใหญ่บ้านในท้องที่อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6697 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การให้ความช่วย้หลือด้านการทะเบียนราษฎรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ที่ สน 0018.1/ว6679 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 6674 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน-เดือนกันยายน 2563)
ที่ สน 0018.4/6585 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกองร้อยอาสารักษาดินแดน ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6635 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และเวชภัณฑ์ สำหรับกลุ่มเสี่ยงของจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6607 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการเลือกผู้ใหญ่บ้านในสถานการณการแพร่เชื้อระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวั
ที่ สน 0018.1/ว6504 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง
ที่ สน 0018.1/6624 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่ สน 0018.1/6622 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่ สน 0018.1/6619 ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการค่าตอบแทนคณะผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและอาญาของอำเภอ(ค้างเบิกข้ามปี พ.ศ. 2562)
ที่สน0018.1/ว6508 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยเสื้อปฏิบัติการนอกเครื่องแบบ พ.ศ.2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6556 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6561 ลงวันที่ 31มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รวบรวมข้อมูลสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6592 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน คำาตากล้า กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ และภูพาน เรื่อง การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทางการจราจร การเฝ้ารัวังผู้เดินทางและพฤ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว6608 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อใช้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ด่วนที่ สุด ที่ สน 0018.1/6474 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว6453 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติงานกรณีนำบ้านหรืออาคารที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มาขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจดแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดน ตามกฎกระทรางฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6394 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) เพื่อพิจารณาอนุญาตและรับรายงานตัวคนต่างด้าวในกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว104 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมผ่านระบบVCS
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/(อส.)/112 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว101 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6405 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6403 ลว. 30 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6332 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำข้อมูลผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว6212 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/6214 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/6337 ลว 27 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดเดือน มีนาคม - มิถุนายน 2563
ที่ สน 0018.1/ว 6334 ลว. 27 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6311 ลว 27 มี.ค.63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ Application เพื่อเฝ้าระวัง ติดตามบุคคลที่เดินทางออกจาก กทม.และปริมณฑลกลับภูมิลำเนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6245 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ที่ สน 0018.1/ว 6286 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอและปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน จากกรณีการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6233 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมการปกครองท้องที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือแยกกักกันตัวเพื่อสังเกตุอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกต
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว6214 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ชะลอการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมฯ
ที่ สน 0018.1/ว6212 วันที่ 27 มีนาคม 2563 เรียนนายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง การประชาสัมพันธ์เอกสารราชการสองภาษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6204 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส วาริชภูมิ สว่างแดนดิน อากาศอำนวย เจริญศิลป์ เต่างอย พรรณานิคม และอภเภอพังโคน เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6206 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน คำตากล้า กุสุมาลย์ โคกศรีสุพรรณ และภูพาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6173 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักจุฬาราชมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6171 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและเฝ้าระวังการแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ที่ สน 0018.1/ว6133 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (C0ronavirus Disease (COVID -19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6073 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อด฿แลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจรการเฝ้าระวังผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
ที่ สน 0018.1/105 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวสามชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5940 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรายงานข้อมูลผู้เดินทางเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5864 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ ส่องดาว คำตากล้า วานรนิวาส เจริญศิลป์ นิคมน้ำอูน และกุดบาก เรื่อง ส่งเงินจัดสรรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (GECC) "อำเภอสะดวก" ประจำปีงบประมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 6015 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมีนาคม 2563
ที่ สน 0018.1/ว5964ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคำขออนุญาตสั่ง นำเข้า ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5958 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1/2563 (1 เมษายน 2563)
ที่ สน 0018.1/5941 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5942 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับรองข้อมูลในระบบทะเบียนประวัติข้าราชการอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ สน.1718/928 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 0018.4/5900 ลงวีนที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพสถานีวิทยุคมนาคมจังหวัดและสถานีวิทยุคมนาคมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว5938 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว5885 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขออนุมัติทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5936 ลว. 24 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้เว็บไซต์อำเภอดอทคอม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5931 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ที่ สน 0318/644 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน 1018/1105 ลงวีนที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ที่ สน 1018/1097 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 87 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนครและพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 5863 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาด้านสัญชาติและการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5856 ลว. 23 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5816 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
ที่ สน 0018.1/5823 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางประกอบการพิจารณาให้สัญชาตไทยแก่ชนกลุ่มน้อย โดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว86 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว5528 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมุูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5693 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง แจ้งเลื่อนโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 43 - 46 /2563
ที่ สน 0018.1/5699 ลงวันที่่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5686 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5627 ลว. 20 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการ และอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5600 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5586 ลว. 20 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.บ้านม่วง พรรณานิคม เต่างอย โคกศรีสุพรรณ และนอ.โพนนาแก้ว) เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอ ที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/5559 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5554 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการจัดตั้ง/ยกเลิก จุดเคาร์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 5548 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีให้เล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)
ที่ สน 0018.1/ว 5499 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดเลื่อนการอบรมโครงการพัฒนาตลาดสินค้าการเษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 5508 ลว. 19 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5488 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดเ
ที่ สน 0018.1/ว5486 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ สน 0018.1/112 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5483 ลว. 19 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1018/1043 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/1046 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/1045 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางลงในเว๊บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5203 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลเพื่อคัดกรองและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคติด
ที่ สน 0018.4/5340 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสื่อสารตามตำแหน่งบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว74 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5247 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
ที่ สน 0018.1/ว 5327 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5328 ลว. 17 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5304 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การตั้งศูนย์ปฏิบัติการและแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับอำเภอ/องค์กรปกครองส่วนท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5246 ลว. 17 มี.ค. 2563 เรียน นอ.พังโคน นอ.โพนนาแก้ว นอ.วาริชภูมิ นอ.ส่องดาว และนอ. อากาศอำนวย เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/87 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว5234 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและการนำข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งของอำเภอบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลอำเภอเพื่อการบริหารงานปกครอง (www.dopa.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5203 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลเพื่อคัดกรองและป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ฯ ตามมติการประชุมคณะกรรมการโรคต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 5126 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4876 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/4910 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการทะเบียนราษฎร
ที่ ลช.สน.ว52/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการก่อสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฏาคม 2563 ประจำปีงบประ
ด่วนที่่สุด ที่ สน 0018.1/4894 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง (กรณีข่าวสารในสื่อออนไลน์)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4824 ลว. 11 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4794 ลว. 10 มี.ค. 2563 เรียน นอ.พังโคน นอ.โพนนาแก้ว นอ.วาริชภูมิ นอ.ส่องดาว และนอ.อากาศอำนวย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สนับสนุนสิ่งก่อนสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4777 ลว. 10 มี.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4756 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.4/ว 76 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.4/4469 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพมใ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4467 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการจัดส่งใบแจ้งยอดเงินออมให้แก่สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว4313 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การส่งความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 4285 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ ว 004245 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอความร่วมมือกำกับและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดที่ยังไม่ได้รับการติดตามฯ
ที่ สน 0018.1/ว 4287 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4216 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน ตามนาวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ในแบบรายงานอิเล็คทรอนิกส์ (E-report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4228 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร ,วาริชภูมิ,เจริญศิลป์,นิคมน้ำอูน และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลวาริชภูมิ และเทศบาลตำบลคำบ่อ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 1618/518 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 4176 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/387 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเวปไซต์
ที่ ลช.สน.ว45/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการท่งการเคลื่อนไหวเฉลิมพระเกียรติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4041 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/003991 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้่านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4089 ลว. 28 ก.พ. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 6
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4023 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" รุ่นที่ 4/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3392 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการพิจารณาเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ ว 36.7 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการเบิกจ่าย การใช้ และการเก็บรักษาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนลูกซอง
ที่ สน 0218/0828 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3797 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการักษาความสงบเรียบร้อยในการจัดงานมหรสพที่ใช้รถแห่ดนตรีสด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 52 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมใช้งานระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC)
ที่ สน 0018.1/ ว 3605 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการปกครองด้านสัญชาติและสถานะบุคคล : อำเภอดำรงธรรม (Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐)
ที่ สน 0018.1/ว 3611 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ของรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว 3618 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบของศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมของกรมการปกครอง (ศูนย์ภาคกลาง) และศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/50 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานผลการจ้างคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3604 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมข้าราชการกรมการปกครองที่เข้
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว 3560 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง โคงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3543 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3538 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมกลุ่มย่อยในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3464 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3453 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นอ.ทุก อ.(เว้น อ.พรรณานิคม) เรื่อง สมัครขอรับมาตรฐานฯGECC
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3443 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 3426 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน, นายอำเภอเจริญศิลป์, และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง กำหนดการคักเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว3372 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคืนรายการทะเบียนของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกจำหน่ายรายการในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว3384 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.4/3389 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0818/391 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการจัดซื้อวัสดุวางท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ-วัดบ้านค้อน้อย ยาว 1,239.00 ม. บ้านค้อน้อย หมู่ที่ 5,9 ตำบลกุดไห อำเภอกุดบากฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 3367 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอคำตากล้า,บ้านม่วงและโพนนาแก้ว) เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 003351 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสนับสนน"โครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3361 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Exceiience 2020)
ที่ สน 0018.1/ว3368 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอส่องดาว อำเภอวาริชภูมิ อำเภอพังโคน อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอกุดบาก อำเภอเต่างอย อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว3360 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3358 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ กุสุมาลย์ บ้านม่วง พรรณานิคม วานรนิวาส อากาศอำนวย เต่างอย โคกศรีสุพรรณ เจริญศิลป์ และโพนนาแก้ว เรื่อง การติดตามผลการบันทึกข้อมูลในระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำ
ที่ สน 0018.1/ว47 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ยกคำคัดค้านการคัดเลือกกำนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3352 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) :ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 3314 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก และอำเภอส่องดาว เรื่อง อนุมัติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาสำนักทะเบียนอำเภอและงานบริการให้มีประ
ที่ สน 0018.1/ว46 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งสารวันคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3282 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญขิงกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (๑๐ Flagships for DOPA Excellence ๒๐๒๐) ประเด็นอำเภอคุณธรรม
ที่ สน 0018.1/3113 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562-เดือนมีนาคม 2563) งวดเด
ที่ สน 0018.1/ว3107 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ที่ สน 0018.1/ 3120 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง เลื่อนการประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/ 3119 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง เลื่อนการประชุมและฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/ว 3121 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง เลื่อนการประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3118 ลว. 17 ก.พ. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 42 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม DOPA VCS
ที่ สน 0018.1/ว3069 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1518/157 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/527 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่สน0218/0647 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ที่ สน 0218/0656 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 2941 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว) เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/2943 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ที่ สน 0018.1/2947 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเชิญประชุมและรับฟังรายละเอียดรูปแบบการก่อสร้างรูปปั้นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2781 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2980 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเพื่อป้องกันกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2981 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2928 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2927 ลว 13 ก.พ. 63 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนสร้างความปรองดองฯ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2962 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษาณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงวันวาเลนไทน์
แบบตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัด (ปจ.1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2899 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2858 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพิเพียง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/54 ลงวีนที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แจ้งกำชับการรักษาความปลอดภัยคลังอาวุธปืนประจำหน่วย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/32 ลงวันที่ 12 กุมภาพีนธ์ 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าร่วม"โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2731 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.3/63 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว 2709 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2 2704 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02682 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งเครือข่ายสื่อสาร
ที่ สน 0018.1/ว 2686 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้นนายอำเภออากาศอำนวย กุดบาก เต่างอย และนิคมน้ำอูน)
ที่ สน 0218/0536 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 2330 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมและสถานที่พักที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2554 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอเต่างอย,นายอำเภอพรรณานิคมและนายอำเภอพังโคน เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างและปรับปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/02531 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 2459 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอมีสัญชาติไทย ตามมาตรา 19/2 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2493 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัมฯาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ.2562 ของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
สน 0018.1/ว 28 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินครั้งที่ 2 (ผลการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 3
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 2380 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/ว 2305 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/ว 1937 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/ว 01774 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อน โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.4/ว 01770 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3
ที่ สน 0018.1/ว 2274 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว 2274 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02289 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02289 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2233 ลว 4 ก.พ. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้มนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ สน 0018.1/22 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สร้างการรับรู้ผ่านสื่อออนไลน์(Facebook)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 02014 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/02003 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1983 ลว. 31 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประเด็นอำเภอคุณธรรม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 01732 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1945 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1922 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1931 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก
ที่ สน 0018.1/ว 1923 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุลสาร สรรสาระรู้...สู้ทุจริต ปีที่ 2 ฉบับที่ 1-6
ที่ สน 0018.1/ว 1881 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาลตำบล(ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1883 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบการบันทึกพิกัดสถานที่ตั้งของสถานประกอบการในระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1874 ลว. 30 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนอ.เมืองสกลนคร, กุสุมาลย์, บ้านม่วง, กุดบาก, คำตากล้า, ภูพาน, นิคมน้ำอูน และนอ.โคกศรีสุพรรณ) เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีเง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 1868 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ยืนยันรายชื่อหมู่บ้านที่มีอัตรากำลังผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1847 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว 01622 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเด็กอายุ 7 ปีบริบูรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1846 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดส
ที่ สน 0018.1/ว 01741 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/16 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ TO BE NUMBER ONE
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 01680 ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1318/134 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 0218/0363 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.4/26 ลงวันที่ 24 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่ สน 0018.4/25 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่สน 0018.1/01431 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1384 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ"อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"
วิทยุ โน๊ต ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน ปลัดอวุโสทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สำนักงานทะเบียนอำเภอรายงานการขอเบิกแบบพิมพ์ฯ
ที่ สน 1018/283 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1207 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เ
ที่ สน 0018.1/ 1229 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การออกระเบัยบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ที่สน 0018.1/01225 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1190 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1181 ลว. 20 ม.ค. 2563 เรียน ายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 1062 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
ที่ สน 0018.1/ว 01071 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2562/63
ที่ สน 1316/80 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00987 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/891 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/ว 00967 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/957 ลว. 16 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00927 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00829 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อกฏหมายที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 000831 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/659 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งเพจ Facebook "จิตอาสาภาคอีสาน"
ที่ สน 1718/128 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 00749 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว646 ลว. 13 ม.ค. 63 เรียน นอ.อากาศอำนวย นอ.พรรณานิคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีเงื่อนไข)
ที่ สน 0018.1/ว 00524 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก(การขุดลอกต่างตอบแทน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( Flagships for DOPA Excellence 2020): ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ"อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00529 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00525 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/517 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การส่งคืนบัตรเสียและบัตรที่ต้องส่งคืนส่วนกลาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00515 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63
ที่ สน 0018.1/ว 00518 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (x-ray) ครั้งที่ 1/2563
ที่ สน 0018.3/11 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/456 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00389 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่ิองในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ สน 0018.1/ว175 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงและสรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวง
ที่ สน 0018.1/00197 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 1318/2183 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28729 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว00111 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว 00116 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ที่ สน 0018.1/ว 110 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว109 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนาายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29472 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน ระยะที่ 1 ใน 25 จังหวัด
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว29466 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.4/ว 29403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29432 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29465 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบการสั่ง หรือนำเข้าดอกไม้เพลิง(แบบ ป.2) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 29485 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 29405 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายสมุดบันทึกการตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบล และคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/29400 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29380 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29289 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอคำตากล้า, นายอำเภอพังโคน, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง กำหนดการประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารั
ที่ สน 0018.1/ว 29252 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้
ที่ สน 0018.1/29099 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภ
ที่ สน 0018.4/29197 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29225 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรากำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและสถานที่ป
ที่ สน 0018.4/ว 314 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 1018/4575 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29203 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 273 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563)
ที่ สน 0018.4/ว 29122 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, อำเภอพรรณานิคม, อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอโพนนาแก้ว, อำเภอโคกศรีสุพรรณ, อำเภอเต่างอย, อำเภอภูพาน, อำเภอกุดบาก, อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว29126 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29112 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28987 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29007 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว29009 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28957 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28955 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว270 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/674 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว28889 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/28729 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 1018/4373 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28694 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/312 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28591 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว 28655 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28589 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4(อส.)/311 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ที่ สน 0018.4/28618 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28263 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ที่ สน 0018.1/ว 28487 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28447 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28488 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.4/ว27997 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ที่ สน 0018.1/ว28103 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกหมายเรียกและส่งหมายเรียกในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28270 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 - 2563
สน 0018.1/ว28316 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ก่ารจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24225 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28265 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราขาภิเษก พุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28117 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.4/ว28142 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ไปพลางก่อน โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28044 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการรณรงค์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร "ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28041 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28001 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28104 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กฟก สน 0100/ว28039 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และแนวทางการทำลายหลักฐานในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27858 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27856 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ สน 1018/4276 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27843 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมการพัฒนานักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ในกลุ่มผู้นำท้องที่ (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อการประชาสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห
ที่ สน 0018.4/304 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ที่ สน 0018.4(อส.)/303 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27747 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 27702 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน
ที่ สน 0018.4/302 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 27681 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27724 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่ สน 0018.1/27594 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย
ที่ สน 0018.1/27595 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27638 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27640 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27639 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ยกเลิกการออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27641 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยพำนัก/จำพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27600 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27592 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลการพิพาทแนวเขตการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 27581 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27608 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติส่งจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27593 ลว. 26 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขัลเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27509 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.4/27445 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำป
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27410 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27407 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน บ้านม่วง โคกศรีสุพรรณ กุสุมาลย์ กุดบาก และคำตากล้า เรื่อง พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.3/614 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/27411 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
ที่ สน 0018.1/ว 27402 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27322 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27328 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบการเลือกผู้ใหญ่บ้านและระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/27259 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องอนุมิติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอไตรมาสที่1(เดื่อนตุลาคม-ธ
สน0018.1/27269 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27198 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบทบัญญัติ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27191 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27190 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0318/2277 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0818/2800 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเป็นผิวจราจร คสล.บริเวณถนนทางเข้าหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27123 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27111 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอพรรณานิคม
ที่ สน 0018.1/ว27106 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27064 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ราช
ที่ สน 0018.1/ว 27057 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.4/ว26896 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 และแนวทา
ที่ สน 0018.1/26909 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26968 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/26933 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 26964 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26967 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 26902 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26830 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1
ที่ สน 0018.1/26800 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 26798 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอภูพาน
ที่ สน 0018.1/26763 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26756 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26747 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดและอำเภอ
สน 0018.1/ว26722 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพื่อใช้จัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/26565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 52563
สน 1618/2488 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
สน 0018.4/241 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26506 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26757 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เข้มงวดตรวจสอบการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากพื้นที่การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ที่ สน 0018.1/ว26389 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว26367 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/26351 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26352 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการ จุลินทรีย์ Super Hero Biotech เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย น้ำขยะ และสิ่งปฏิกูล
ที่ สน 0018.1/26350 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจดรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/26324 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26254 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26251 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26269 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26255 ลว. 5 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26209 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล(แบบ ป.3) รางวัลกำน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26227 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26181 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26146 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว26173 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระรา
ที่ สน 0018.1/ว26163 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26092 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.)
ที่ สน 0918/2046 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0918/2042 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2044 ลงวันที่ 21 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2043 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2040 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2047 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2041 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2048 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2049 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2050 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2051 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2052 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว26058 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25995 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26007 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25976 ลว. 18 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
ที่ สน 0018.4/25891 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สดุ ที่ สน 0018.1/ว25889 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25869 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/25901 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผู้นำศาสนาอิสลาม
ที่ สน 0018.4/ว25739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผอ.ศอ.ปส.อ. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว25710 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25716 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25594 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25601 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว25398 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว25570 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/25595 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 25473 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว25511 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)
ที่ สน 0018.1/ว 25174 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25186 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ.1 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 25247 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก เต่างอย อากาศอำนวย โพนนาแก้ว พรรณานิคม และบ้านม่วง) เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/24805 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ พังโคน บ้านม่วง วานรนิวาสและคำตากล้า เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว 25048 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรG
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25036 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ, นายอำเภอส่องดาว, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 25038 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.3/ 568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24987 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว24969 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24897 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118.1/ว 24874 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24865 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง(สลากบำรุงสภากาชาดไทย) เสียภาษีต่อเจ้าพนัก
ที่ สน 1518/2002 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2001 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2003 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2004 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2005 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2006 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2007 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2008 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2009 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 24666 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว16724 ลงวันที่ 14มิถุนายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนญาติจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว200 ลงวันที่ 12กันยายน2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24638 ลงวันที่ 9ตุลาคม2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดการพิจารณาจิตอาสา เพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย 3 พระองค์
ที่ สน 0018.1/ 24667 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง(ค้างจ่ายปี พ.ศ. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24664 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24665 ลว. 10 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ฯายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563-2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24609 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24531 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24578 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโบราณสามหลัง
ที่ สน 0018.4/ว 24488 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ที่ สน0018.1/ว24493 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนากิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฌ.ก.น.)
ที่ สน 0018.1/2461 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร พังโคน และสว่างแดนดิน เรื่อง แบบสำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ) ที่จะส่งให้จังหวัดนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดส
ที่ สน 1118/2658 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอส่งเอกสารประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24251 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว 24253 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/244 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24179 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24148 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/213 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24088 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย
ที่่่ สน 0018.1/ว4076 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนประวัติราษฏร
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส, นายอำเภอวาริชภูมิ, นายอำเภอสว่างแดนดิน, นายอำเภออากาศอำนวย, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญาบ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม บางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่าวนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๒๓๖๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๔๑๘/๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการเบิกเงินค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๗๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๓๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๒๕ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่่น ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป
สน ๐๕๑๘/๓๙๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และสำห
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ที่ สน 0018.1/2336 ลงวันที่ 23กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.1/23316 ลงวันที่ 23กันยายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/23233 ลงวันที่ 20กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเข้าเฝ้ารับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้่าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๖ ลงวัน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
สน ๐๓๑๘/๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๐๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน ๐๒๑๘/๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๓๑๘/๑๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกหนองแซงเสือ บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเห็นตาย บ้านนาม่อง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงไหล บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. ๐๗๒๐๒ สายแยก รพช.บ้านงิ้ว - บ้านค้อใหญ่
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส. ๓๐๒๐ บ้านคำม่วง - บ้านกุดแฮด
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกห้วยแย้ บ้านบัว
สน ๐๘๑๘/๒๓๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดบาก - บ้านบัว
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง บ้านหนองสองหาง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไชต์ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหอย บ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดบาก อำเภอกคบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอปนะกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกคลองน้ำดงสี่ตำลึง บ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว2309 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินการปฏฺบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0618/3106 ลงวันที่ 17กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน0018.1/22964 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินของศาลเจ้า
ที่ สน 0018.3/506 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน0018.1/ว22854 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ิอง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สน0018.1/ว22852 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รูปแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาสัยแบบประหยด
สน 0018.1/ว201 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
สน 0018.1/22839 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน 0018.1/ว 22837 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน0018.1/22746 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญการค้นหาบุคคลศุนย์หาย หรือคนหลงป่าให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยภิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว22497 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว22498 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22406 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอเมืองสกลนคร นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ ตำบลดงมะไฟ และตำบลเชียงเครือ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทดแทนระบบเดิม
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว22370 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า และอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22340 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว224 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
สน 0018.1/ว22208 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องหารือกรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายสารวัตรกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สน0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2( 1 ตุลาคม 2562 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว221 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน
สน 0012.4/223 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22004 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำต้ากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอบ้านม่วง
สน 0018.4(อส.)/ว222 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสานักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21800 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
สน 0021/ว21753 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๗๒๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สน 0018.4/ว215 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21669 ลว. 28 ส.ค. 2562 เรียน นอ.เมืองสกลนคร ,สว่างแดนดิน, พังโคน, วานรนิวาส, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, เจริญศิลป์, กุสุมาลย์, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่องกำหนดพื้นที่จุดบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.5/20823 ลงวันที่16สิงหาคม 2562 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามผลดำเนินงานการจัดเตรียมงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับที่ดินของศาลเจ้า
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานการประกอบธุระกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/ว๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๑
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๓
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถายันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด และระดับหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/ว21419 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกเภอ เรื่อง ขอความอนุเคาะห์แจกจ่ายบัตรประชาชนจิตรอาสา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค. ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกั
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/21200 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอาคาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว181 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/21129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายทพเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๓๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๓๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจหมวกและผ้าพันคอพระราชทานคงเหลือ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑ /๒๐๘๘๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๑๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๖๗๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับบุคลากรในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๕๙๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย) เรื่อง การจัดกิจกรรมวันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๓๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20356 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เรียน นายอำเภอบ้านม่วง
ที่ สน 0018.1/ว20175 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20203 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20262 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.4/193 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.4/194 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจีดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารั
ที่ สน 0018.4/ว195 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/20032 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดังสูง กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19902 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ในระดับอำเภอ (ครู ข.) จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว19893 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19875 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรม จิตอาสาพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19873 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19901 ลว. 2 ส.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2562/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19895 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบฟอร์มผู้ใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกกองทุนการออมอห่งชาติ (กอช)สำหรับเครือข่าย (Agent)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19840 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.3/ว413 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/19760 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 1618/1166 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19757 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/19745 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว19756 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ) เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจ
ที่ สน 0018.1/19775 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0218/3346 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว19686 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/166 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว19567 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว201/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19382 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๓๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0518/3081 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0518/3076 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/19244 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ที่ สน 0018.1/19191 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0314/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไวต์ บ้านหนองบาก หมู่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3196 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว19073 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.3/377 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ไกล่เกลี่ย กรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๒/๖๓
ที่ สน 0018.3/374 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๘๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๘๘๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๘๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว14646 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสู
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/18575 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศษสนา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในขฃช่วงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน 0018.1/18542 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18426 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0318/1374 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2295 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร วาริชภูมิ พรรณานิคม สว่างแดนดิน วานรนิวาส เจริญศิลป์ ตำตากล้า พังโคน บ้านม่วง และโพนนาแก้ว เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 1618/1523 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/2833 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18281 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาตามพระร่าชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/ว18326 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/18319 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๙๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ ลช.สน.ว177/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง มอบหมายภารกิจในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3056 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว18087 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการ " ร่วมใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18094 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำหรับดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18072 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การเปลี่ยนชื่อจิตอาสาพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18014 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18005 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสดใสวัยเกษียน ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/18003 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมินายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ
ที่ นร 5117.13/658 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/ว17922 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๘๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๘๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์ในอาคารที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน 0218/3000 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/152 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ทดสอบสมรรถภาพสมาชิก อส. ประจำปี 2562 รอบที่ 2
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15929 ลว. 31 พ.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๔๘๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๒๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๔
ที่ สน 0018.1/17547 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว149 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดนในสังกัด ทุนกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17555 ลว. 26 มิ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ มท 0229/ว3319 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 0218/2904 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/17393 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัด
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๓๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทอลองรายเดือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ
ที่ สน 0018.1/ว17201 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17151 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/ว17191 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการจัดตั้งจุดเคานืเตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๑๐๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นอ.เมือง สว่าง วาริช ภูพาน อากาศ บ้านม่วง กุสุมาลย์ ตำตากล้า เจริญศิลป์ นิคม กุดบาก และดพนนาแก้ว
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการกรมการปกครองในสังกัด ตอบแบบสำรวจ
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับภาค)
ที่ สน 0011/ว1583 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม
ที่ สน 0018.1/ว17009 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/16994 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ด่วนที่สุด สน 0018.4/16889 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการสัมมนา "การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ" ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4/ว16901 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่านรักษาความสงบ (ผรส) ในพื้นที่ตามแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0618/1971 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1972 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/16871 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 16758 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16762 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินการตามพระราชัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
ด่วนที่สุด ลช.สน.ว160/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16563 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16561 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ
ที่ สน 0018.4/ว16400 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผูัผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว158/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายร 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างบ้านและว่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว159/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว16332 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16439 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน เสมียนตราจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16438 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16443 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัมนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0218/2657 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/2656 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16251 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว16158 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16297 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16245 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/111 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว16007 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 เรียน บัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15837 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า
ที่ สน 0018.1/ว15893 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว 15767 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระทรวงการคลังขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/15937 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง แผนการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15817 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" ระดับอำเภอ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโ
ที่พิเศษ/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ ว 15619 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ที่ สน 0018.1/ว 15637 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับบัตรเลือกตัั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/15390 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว120 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง ผบ.ร้อย.อส.ในสังกัดทุกกองร้อยและ ทปค.จ.สน. เรื่อง การฝึกอบรมปลัดอำเภอที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.หมวด อส.
ที่ สน 0218/2232 ลงันที่ พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15348 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/100 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ที่ สน 0018.1/15274 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว15276 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการนำส่งตัวอย่างหนังสือรับรองลายมือชื่อ และตัวอย่างหนังสือรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ที่ สน 0018.1/ว15277 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ บ้านม่วง ส่องดาว เจริญศิลป์ เต่างอยและนิคมน้ำอูน เรื่อง ขอความร่มมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับ บุคคลส
สน 0018.1/ว15262 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรที่จัดทำใหม่แทนเอกสารเดิมที่เกิดจากการแจ้งเท็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15261 ลงวันที่ 23 พฤาภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15260 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3)
ที่ สน 0018.1/ว 15115 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.4/ว 15135 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในปีงบปร
ที่ สน 0018.3/288 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน 0018.1/15123 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกาชาด
สน 0018.1/15086 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
สน 0018.1/15071 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอตามบัญชีกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
สน 0018.1/17070 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติเวียดนาม
ที่ สน 0018.1/ 14967 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ สน 0018.1/14985 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.4/ว95 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14881 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14730 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
สน 1018/1692 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14771 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License และคู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินของเสมียนตราอำเภอ
สน 0018.1/ว14756 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ที่ สน 0018.1/ว13134 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 14516 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558 และ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.บ้านม่วง กุสุมาลย์ ภูพาน ส่องดาว และโคกศรีวุพรรณ))
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14500 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14415 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการลงทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14416 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14230 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นอ.พังโคน นอ.คำตากล้า นอ.เต่างอย และ นอ.ภูพาน เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14187 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14223 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14196 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เรียน นอ.บ้านม่วง และนอ.นิคมน้ำอูน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนม่า เดินทางกลับประเทศต้นทาง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๔๐๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก
ที่ สน 0218/1947 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่อ " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13970 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13967 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 13832 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง พิธีพระสงฆ์เจริญพรพุทธมนต์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๙๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
ที่ สน 0018.1/ว 13891 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น(ผลสัมฤทธิ์)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๘๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ
ที่ สน ๑๐๑๘/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 79 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๖๙๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในห้วง ๖ เดือนหลัง (้มษายน - กันยายน ๒๕๖๒)
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๙๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง แจ้งกำหนดแผนการดำ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานปลัดอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๑๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13578 ลว.26 เม.ษ.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการลงนามบันทึกจ้อตกลงโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13579 ลว.26 เม.ย 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๕๓๔ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๔๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๔๐๙ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ที่ สน 0018.1/73 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.1/13402 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13488 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๖ เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13128 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13068 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 1018/758 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/777 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13060 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.1/13059 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13045 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13044 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุม้ติเงินประจำงวดราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ สน 0218/1409 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0218/1408 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13007 ลว. 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 234 - 236
ที่ สน 0218/1410 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/99 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก
ที่ สน 0218/1406 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/12910 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดผังการจัดโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12936 ลว. 17 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โ๕รงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5
ที่ สน 0018.1/ว 12950 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำกลไกในตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายฯ
ที่ สน 0018.1/ว 563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว527 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 12501 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันดูแลทรัพย์สินของศาลเจ้า
สน 0018.1/ว 61 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 533 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งมัสยิด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๒๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๔๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๐๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๓๑๘/๗๒๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๐๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดนำมวลชน จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๓๗๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 39 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12271 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ป"ซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๑๘๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมกสนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ ตามคำแนะนำขององคมนตรี
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๑๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประม
ที่ สน 0018.1/ว12148 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรียน ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๒๐๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง ๖ เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๙๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๙๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผบ.ร้อย.อส.จ.สน.ที่ ๑
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว 11891 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว11745 ลว 26 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๗๙๘ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ ๑ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารัก
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๗๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้น "ว่าที่นายกองเอก"
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๗๓๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับบุคคลสัญชาติไทย อยู่สำนักงานทะเบียนอำเภออยู่ในราชอาณาจักรไทย
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๗๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๔๙๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
ที่ ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๕๗๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง าถ่นการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ สน ๑๗๑๘/๗๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าบ้านนายอ้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13394 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๖๑๘/๙๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๗๑๘/๔๐๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๓๙๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์สำนักทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๓๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา และนายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๓๙๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๙๐๔
ที่ สน ๑๕๑๘/๓๙๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๐๐๗๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๘๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน๐๐๑๘.๑/ว ๗๒๖๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ที่ สน 0018.1/ว 09930 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 9929 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๒๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนานอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ๓ กลุ่มงาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๐๙๙๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ที่ สน ๑๕๑๘/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๕๑๘/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว9821 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นฯ เรียน นทบ.อำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9822 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 9491 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรือง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9824 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการฯ เรียน นอ.
ที่ สน 0018.1/30 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่องการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันในวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เรียน นอ. ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน ๐๓๑๘/๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๐๙๗๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๕๐๒๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดฯ
ที่ สน ๐๖๑๘/๗๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๔๘๐๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ
ที่ สน ๑๓๑๘/๓๕๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๑๑๘/๖๙๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๖๓๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9493 ลว. 11 มี.ค. 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
ที่สน 0018.1/ว27 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนกประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะฯ
ที่ สน 0018.1/ว 26 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว24 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่องสารนายกรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ส สน 0018.1/6117 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งซักซ้อมแนวทางในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6116 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6110 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6108 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว 6130 เรื่อง กรมการปกครองได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5016 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติการลงทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/5015 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2562 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว24 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/04808 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4879 ลว 1 มีนาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่
ที่ สน 0018.1/4753 ลว 1 มี.คง 2562 เรียน นอ. ทุก อ. เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4752 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรีียน นอ. ทุก อ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/4596 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/4592 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และโพนนาแก้ว เรื่อง ขอเลือนการตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/4628 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสถานนะผู้รับจำนำ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4589 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว4500 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4591 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4594 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/ว20 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562
ที่ สน 0018.1/4528 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรึยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในการที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 1518/411 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4447 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/4443 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนแบบมาตรฐานขนาดเล็ก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4369 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว4359 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร ที่รับสมัครและไม่สมัคร
ที่ สน 0018.1/ว4200 ลว. 25 ก.พ. 2562 เรียน นอ.ทุก อ. เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ที่ สน 0018.1/4201 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ สน 0018.4/ว056 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทดสอบสมถรรภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
ที่ สน 1118/605 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 1318/277 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/354 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขแประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/664 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 0118/560 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์?ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/562 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4061 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4060 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด่วน ที่ สน 0018.1/ว3940 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป. 4 ) เพื่อประโยบชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3936 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป้นการทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3860 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ)
ที่ สน 0018.1/ว3437 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว3886 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของทำบัตรหาย
ที่ สน 0018.4/ว03840 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว3884 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3862 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3758 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป้นการทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/3549 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว3654 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิืบัติงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือผู้ปฎิบัติงานด้านการสือสารประจำศูนย์ดเฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3652 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ โน๊ต ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่องการบริหารการจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3653 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.3/92 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว3376 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3552 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ที่ สน 0018.1/ว3548 ลว 14 กุมภาพันะ์ 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอุน โคกศรีสุพรรณ กุดบาก บ้านม่วง กุสุมาลย์ และคำตากล้า เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3434 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การหาเสี่ยงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3433 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเตรียมมวลชนและจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้า ฯ รับ - ส่งเสด็จ
ที่ สน 0518 /841 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว18 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีการนับคะแนนใหม่และการจับสลากในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/โน๊ต ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดอำเภออาวุโส ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดเจ้าหน้าที่รับแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่องและวัสดุ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3362 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ื สน 0018.1/ว3364 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกข้อมูล่สวนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 0918/324 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางบงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/477 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีปวะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไวต์
ที่ สน0618/173 ลว 17 มกราคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/096 ลว 9 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/259 ลว 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
ที่ สน 1618/287 ลว 28 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/296 ลว 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0918/236 ลว 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/0588 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/605 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวน ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสรของหน่วยงาน
ที่ สน 0118/483 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3138 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ที่ สน 0018.1/3136 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3140 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ และจัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องบั
ที่ สน 0018.1/ว3139 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทะภัยและวาตภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว3159 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่องโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว (one plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/3131 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/2908 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรับรองของบุคคผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2897 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ สน 1118/463 ลว 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 0318/565 ลว 28 มกราคม 2562 เรือง การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและระดับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/382 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/402 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/459 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/2891 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ
ที่สน 0018.1/2770 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย และอำนวยส่องดาว เรื่อง การตรวจสอบภายใน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2766 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2708 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการ "มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4 (อส.)/038 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2706 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเมืองสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว2547 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนถึงวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตวันเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2718 ลว 5 กุมภาพันะ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน) 0002.1/3 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว02527 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4/034 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี
ที่ สน 0018.1/ว2542 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/2544 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2489 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2488 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง) เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว2490 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2375 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุธสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว58 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการตามรายการงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2380 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77 - 80 /2562
ที่ สน 0018.1/ว 2379 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2376 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2373 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2374 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจงานในหน้าที่ ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2341 ลว 30 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคนนายอำเภอภูพานและนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การรับมอบอาวุธปืน รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 00178.1/2156 ลว 28 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ดี ด้วยหัวใจ"
ที่ สน 0018.4/ว1980 ลว 25 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.4/023 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/01893 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว1816 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน
ที่ สน 0018.1/ว1817 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0918/181 ลว 14 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประก่าศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/182 ลว 14 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/297 ลว 17 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/0344 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/ว345 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/471 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/1811 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ที่ สน 0018.1/1808 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสักกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2562
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/1684 ลว 22 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ "
ที่ สน 0018.1/ว1370 ลว 18 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562
ที่พิเศษ/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 เรียนประธานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1261 ลว 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1317 ลว 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว1251 ลว 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ที่ สน 0018.1/ว1040 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายรารวันเดือนปีเกิดในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1367 ลว 18 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอคำตากล้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/พิเศษ ลว 17 มกราคม 2562 เรียน ป.อาวุโส อ.ทุกอ. เรื่อง ร่วมให้การต้อนรับปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.7(4)/ว 1246 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง โครงการจัดประชุมชี้แจงและอบรมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพ
ที่ สน 0018.3/30 ลว 15 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว1037 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1025 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว1024 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 (ประกาศผลการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดรอบแรก)
ที่ สน 0018.1/ว1031 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว1030 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน
ที่ สน 0018.1/ว01033 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/882 ลว 14 ม.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดอำเภอกลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง ของที่ทำการปกครองอำเภอ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว875 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว879 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันการนำช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
ที่ สน 0018.1/ว719 ลว 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/819 ลว 11 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดอำเภอกลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง
ที่ สน 1318/69 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว839 ลว 11 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสราภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว718 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว807 ลว. 11 ม.ค. 2562 เรียน นอ.บ้านม่วง และนอ.อากาศอำนวย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนสอ่งก่องสร้างส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว336 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอเต่างอย,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอพังโคน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจา
ที่ สน 0018.1/711 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/710 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/591 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4(อส.)/001 ลว 9 มกราคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง กำหนดแนวทางการสนับสนุนและรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงดำเนินการในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ที่ ลต.(สน) 0002.1/ว 5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร
ที่ สน 1018/66 ลว 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/53 ลว 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว182 ลว. 2 ม.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั้วไป พ.ศ. 2562
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/66 ลว 2 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว65 ลว 2 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29619 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริสยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว29605 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่ สน 0018.4/ว29604 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ที่ สน 0618/3594 ลว 23 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1418/2964 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/3477 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4427 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318 /2668 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/5846 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/4582 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29521 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29405 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29404 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29520 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ดครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว29526 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ที่ สน 0018.1/ว29525 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29448 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/29449 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อยื่นยันสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29446 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการงานบัตรประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29267 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น( บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561
ด่วนที่ สน 0018.1/ว29266 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคนวาริชภูมิ ภูพานและบ้านม่วง เรื่อง พิธีมอบรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว29044 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆในการจัดงานรวมน้ำใจไทยสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว29264 ลว. 26 ธ.ค. 2561 เรียน นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.เต่างอย นอ.วาริชภูมิ และนอ.สว่างแดนดิน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29265 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ พรรณานิคม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ที่ สน 1018/4450 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/4564 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0918/4492 ลว 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0618/4720 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณโครงการสนับสุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1418/2992 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2991 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/2666 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/4573 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว้บไซต์
ที่ สน 1018/4532 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8721 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราพประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4828 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดตั้งกองทุนกลางพัมนาหมู่บ้าน
ด่่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29225 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษา
ดวนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29224 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29177 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29171 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29168 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บรืการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0034/1988 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคลสกลนคราบรีรักษ์ (พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)
ที่ สน 0018.1/28891 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2561
ที่ สน 0018.1/ว28814 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพื่อใช้จัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28693 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์สุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.3/ ลว 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/99 ลว 18 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัสดกลนคร เฉพราะกลุ่มางนความมั่นคง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28413 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง โครงการเสริม
ที่ สน 0718/8220 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4150 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 1618/3053 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1618/3054 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0518/5935 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/4934 ลว 20 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1118/3269 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3983 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/3102 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0818/3101 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0818/3104 ลว 27 พฤสจิากยน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0818/3095 ลว 26 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0006/ว26879 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณธทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียืจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1818/2448 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1518/2355 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618//3449 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3467 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/3579 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4294 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ที่ สน 1418/2794 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนครในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/3133 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/3132 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0518/5574 ลว 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2357 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2325 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4327 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคาการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4310 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8595 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28318 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันในวันเลืือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/28411 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว28389 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อบังคับสภากาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว28322 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การสำรวจและบันทึกส่วนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน0018.1/28316 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28032 ลว 13 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 59 - 72 /2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4910 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/4530 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4383 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1718/3504 ลว 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานกลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/2533 ลว 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8488 ลว 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว็บไวต์
ที่ สน 0718/8412 ลว 30 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8522 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8513 ลว 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว27240 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27171 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรียน นายออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27863 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ตอบช้อหารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27861 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ ในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27552 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/27716 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว.27598 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน อำเภอกุดบากอำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบส
ที่ สน 0018.4/ว27548 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ที่ สน 0018.1/27476 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการในการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27477 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการบันทึกหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ในระบบ (E-Repot)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27502 ลว 4 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับสมัคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27503 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/27241 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในกาจัดงานแถลงผลการดำเดนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยื่น
ด่วนที่สุด ที่ ลต(สน)0002.1/ว4 ลว 30 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ที่ สน 0018.1/ว96 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอาวุธสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27355 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/27162 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27178 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA Licensn งานมูลนิธิและงานสมาคม (เอกสารเพิ่มเติมอยู่ในช่องอำเภอ)
ที่ สน 0018.4/26972 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสือสารตำแหน่งบุคคล
ที่ สน 0018.1/27041 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้
ที่ สน 0018.1/27039 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท
ที่ สน 0018.1/17156 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27172 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27133 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี
ที่ สน 0018.4/27109 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62
ที่ สน 0018.1/ว26726 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27049 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน และอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ลต (สน) 0002.1/ว2 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสุนนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน )0002.1/ว3 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปกิบัติในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (ต่อ)
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน) 0002.1/ว3 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว27038 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญบ้าน ฯลฯ : ทะเบียนประวัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27096 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัณฑิลอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะที่ 2
ด่วนที่ สน 0018.1/27037 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/26727 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ธูป
ที่ สน 0018.1/26644 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26692 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว26591 ลว. 23 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว26643 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง
ที่ สน 0018.1/ว26583 ลว 22 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 (รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหกญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562 ระดับอำเภอแ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26639 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26642 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26642 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26587 ลว 22 พฤศจืกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26582 ลว 22 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/26242 ลว 19 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ที่ สน 0018.1/ว26190 ลว 19 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับปรุงบทบาทกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน)0002.1/26333 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0049.1/ว26026 ลว 16 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26267 ลว. 19 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผลการผลิตทางการเกษตร (ด้านการตลาด) ประจำปี 2562
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว261 ลว. 19 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ
ที่ สน 0818/30006 ลว 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/26024 ลว 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรนือสถานที่ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ึคล้่ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ที้ สน 0018.4/26016 ลว 16 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25969 ลว 15 พฤศจอิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนดครงการไทยนิยม ยั่งยืม ระยะที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25872 ลว 15 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25877 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25817 ลว. 14 พ.ย. 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและกับขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว25869 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศาลเจ้า
ที่ สน 1318/3969 ลว 13 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/25893 ลว 15 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลือนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนามหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2561
ที่ สน 1318/3968 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/525 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.3/528 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว372 ลว 14 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/25733 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ขรก ในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.7(4)/26130 ลว 14 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25698 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือ รวบรวมและจัดทำโครงการ/ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแบน 2 ตามข้อมูลแนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสังคม สิงแวดล้อม และค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว25695 ลว13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0618/3509 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1618/3009 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว25627 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรม
ที่ สน 0018.1/25617 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/25621 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/370 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการดำเนินการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว532 ลว 12 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอคำตากล้า อำเภอเจรฺญศิลป์ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลทายาทผู้รับบำนาญตกทอด และทายาทผู้รับบำนาญพิเศษอาสาสมัครรักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว25395 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการขอเอกสารบัญชีรายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งคืน
ที่ สน 0018.1/ว25505 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏบิตัตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25506 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ สน 0018.4/ว369 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน ประจำปี2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25488 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามดครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25304 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคักเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562
ทีื สน 1318/3816 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน เว็ปไซต์
ที่ สน 1518/1984 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1518/1985 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/25302 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ค
ที่ สน 0018.1/ว25299 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า
ที่ สน 0018.1/ว 25175 ลว 9 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 1318/3947 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3948 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25297 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว25348 ลว 9 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25296 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0018.1/ว25174 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25289 ลว. 8 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1518/2026 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2035 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/25205 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ บ้านม่วง เรื่อง การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4 (อส.)/363 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติของกำลังพล สังกัด กองอาสารักษาดินแดน ในช่วงเตรียมการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว25038 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของคนพิการและคนที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งการตาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24963 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตาสมกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว24891 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว24748 ลว 5 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24747 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2
ที่ สน 0018.1/24296 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ สน 0018.1/ว24345 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24595 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/24591 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย