[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.167.230.68
ออนไลน์
5 ip
วันนี้
360 ip
เมื่อวาน
242 ip
เดือนนี้
8935 ip
เดือนที่แล้ว
7882 ip
ปีนี้
37904 ip
ทั้งหมด
126309 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
   
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13676 ลว 25 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 1418/1410 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/13448 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13625 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว245 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสรรมถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่ สน 0018.1/13589 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยึดถือแนยวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13446 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสร พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว13444 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ที่ สน 1518/1151 ลว 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1575 ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13116 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิง ณ วัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13047 ลว. 15 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12990 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12961 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปีนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12962 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/12917 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณษดำ-เนินการเกี่ยวกับการความก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12907 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุแกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License
ที่ สน 0018.1/1285 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว12709 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12852 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา (Visa) ประทับตราให้อยู๋ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12703 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.3/262 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรือง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0218/1659 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดกสกลนครสายบ้านหนองไผ่น้อย ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12702 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12668 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12591 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018
ที่ สน 0018.1/12491 ลว 8 มิถุนายน 2561 เรียนร นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12381 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน
ที่ สน 0018.1/12406 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจในการติดต่อราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12405 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทะเบียนสมรถระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12404 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12294 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองบาท)
ที่ สน 0018.4/ว12187 ลว 5 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการทางบริหารป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12095 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยาม ยั่นยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11992 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ที่ สน 0018.4/11904 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเนือยสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน (นักวิเคราะห์นโบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักบริหารการท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11903 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ที่ สน 0018.4/ว229 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11902 ลว 1 มิ.ย.2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ที่ สน 0018.3/238 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11866 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว11864 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11863 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11758 ลว.31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีพื้นที่หมู่บ้านคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11761 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11755 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท
ที่ สน 0718/2529 ลว 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1677 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอปะกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1678 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11637 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระบะที่ 2)
ที่ สน 0018.1/ว11626 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเที่ยวอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ สน 0018.1/ว11628 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบสั่ง หรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป.2) ผ่่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ที่ สน 0118/1771 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/1470 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0309.4(4)/1124 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่าน
ที่ สน 0118/1809 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว11581 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายพรรณานิคม และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1155 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/11262 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยฯ/ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งประจำกองร้อยฯ
ที่ สน 0018.1/11367 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดกสลนคร
ที่ สน 0018.1/11370 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11406 ลว. 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3-4)
ที่ สน 0018.1/11372 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว11404 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11401 ลว 25 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11360 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การขยายระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11356 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11214 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11213 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11212 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว11168 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11170 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท)
ด่วนที่่สุด ที่ 0018.1/ว11201 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิท
ที่ สน 0018.4/ว225 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดหาเครื่องแต่งกายสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11062 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11051 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11052 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว224 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมสรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10756 ลว. 18 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักปลัดจังหวัด บ้านพักนายอำเภอ และบ้านพักข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/10601 ลว 17 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/10598 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ที่ สน 0018.1/10600 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอประจำเดือน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว 15 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุเพื่อซักซ้อมแนวทางการเสนอ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0918/577 ลว 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/568 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0304.16/91 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/953 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/951 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/821 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/191 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10242 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้วและเต่างอย เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10241 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนรดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10000 ลว 10 พฤษภาคม 2561 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่ิสนันสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/9723 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/7722 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 1018/948 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/945 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/943 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/942 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/976 ลว 16 มีนาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0918/736 ลว 3 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1128 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1343 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biddind) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1054 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1290 ลว 26 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9826 ลว 8 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการมี/การใช้บัตรคิวอัตโนมัติของสำนักทะเบียน
ที่ สน 0018.4/ว 208 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว9787 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.1/ว9789 ลว 7 พฤษาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
ที่ สน 0018.1/ว 9791 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว206 ลว 4 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่สน 0018.1/ว 9533 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัคสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช )
ที่ สน 0018.1/ว9616 ลว 4 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว9525 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน
ที่ สน 0818/1155 ลว 3 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/1109 ลว 30 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9358 ลว 2 พฤษภาคม 2561 ลว 2 พฤษภาคม 2561 เรียน นาอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม
ที่ สน 0018.1/9249 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุก ที่ สน 0018.1/ว9192 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8932 ลว 26 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั๊งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9193 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1999 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8718 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8717 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ที่ สน 1018/1335 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว7626 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการระบบเครือข่ายสือสาร Wifi ภายในศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/993 ลว 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/986 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1024 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1005 ลว 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8545 ลว 20 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเข้าสู้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว.8695 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ที่ สน 0018.4/ว108 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ได้แต่งตั้งกองอาสารักษาดินแดน ชั้น " ว่าที่นายกองเอก"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7952 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/8709 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงไทยและนายอำเภอ ประจำเดืนเมษายน 2561
ที่ สน 0018.3/142 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8403 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ด่่วนที่สุด ที่ โน๊ต ลว 19 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8457 ลว. 20 เม.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 และ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8397 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.1/8401 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/8399 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8381 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบวิชาทหากองทัพ และกองทัพอากาศประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8382 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA License งานระบบขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ระบบใหม่)
ที่ สน 0018.1/7947 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามแผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7942 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฎิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7907 ลว 10 เมษายน 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7924 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการของด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7943 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/7953 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7567 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว7565 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7593 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้่างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/โน๊ต ลว 5 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอำเภออาวุโวทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดงานรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7580 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/7471 ลว 4 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า และ นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/1080 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/858 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7413 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนา และจิตอาสาพัฒนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภสว่างแดนดิน และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การตรวจสอบรายการข้อมู
ที่ สน 0018.1/ว7290 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/7415 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 3 เดือนเมษายนถึงเดืนมิถุนายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ (เพิ่มเติ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7105 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7203 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7195 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7109 ลว. 29 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลหนี้เกษตรกร ตามแผนและกิจกรรมปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6912 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการสันบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6994 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6907 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว6581 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ที่ สน 0018.1/ว6982 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6981 ลว. 28 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6983 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6908 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6977 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน /ชุมชน ประเภทฝึกอาชีพ (ด้านช่าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6911 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว6786 ลว 27 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6789 ลว 27 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6665 ลว 26 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6652 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฏหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่..) พ.ศ. . .
ที่ สน 0018.1/ว6408 ลว. 21 มี.ค. 2561 เรียน นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.ภูพาน เรื่อง แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/6543 ลว. 22 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6369 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานวฃสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอิ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/124 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6419 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว6192 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว6193 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6122 ลว 18 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโ๕รงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6110 ลว 17 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5993 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.4/ว86 ลว 16 มีนาคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/103 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว84 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เลื่อนกำหนดการอบรมโค
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว5733 ลว 15 มีค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกนายอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว5655 ลว 13 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/5645 ลว 12 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5728 ลว 14 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5693 ลว. 13 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลว. 9 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5467 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว5484 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว5437 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5267 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกกอำเภอ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5389 ลว 8 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว58 ลว 8 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/5271 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5266 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5184 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5182 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/5180 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5181 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จ ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4930 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/5177 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานท่ี่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/4165 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับตำบล
ที่ สน 0018.1/ว5061 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5089 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชกรพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5097 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย และนายกุดบาก เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการและอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) งบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5091 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ และส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว31 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำข้อมูลการประเมินหมู่บ้่าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4962 ลว 5 มีค 61 เรียน ทปค.อ. ทุก อ. เรื่อง ขอส่งสารวัน กม. 61
ที่ สน 1718/642ิ ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/711 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1018/753 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว4957 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/;4958 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1ว4672 ลว. 28 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4964 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน เรื่อง การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4945 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/;4927 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4818 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง) เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4817 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว40 ลว 2 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การถ่ายทอดรายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DOPA CHANNEL
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4651 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่ายกลุ่มเสี่ยงเฉพาะโรคตามโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4640 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและความสะดวกแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว4638 ]; 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4617 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล
ทะเบียนจ่ายเงินงบประมาณ ประจำวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 5)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4527 ลว. 27 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่บัคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4526 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4474 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4521 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด 0018.1/4398 ลว 23 กุมภาพันธ์2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปี่ยนสถานที่ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ สน 0018.1/ว4407 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว34276 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party) ผู้ช่วยเหลือการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/4235 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2154 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว4104 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4055 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4050 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในสำคัญการจดทะเบียนมูลนิธิผ่านระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4047 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว4045 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.1/4027 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3908 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (ประกาศผล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3909 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้น อำเภอภูพาน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอบ้านม่วง) เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดสกลน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3905 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3889 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว51 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3858 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.42/2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเห
ที่ สน 1718/608 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุดเฉิน (อุทกภัย)จากพายุเซินกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 50 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3755 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว44 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนแรก
ที่ สน 0018.1/3597 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 1 หลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) และองค์ประกอบประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเ
ที่ สน 0018.1/ว3593 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญของกำนัน ฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักบริหารการปกครองท้องที่
ที่ สน 1318/296 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/295 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/294 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/254 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3594 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3592 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.4/44 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.3/62 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานงบทดลอง
ที่ สน 0018.1/3414 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/3417 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3425 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ที่ สน 0018.1/ว2013 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับการเงินของศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3058 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.4/ว3223 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3265 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนาระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว
ที่ สน 0018.4/3263 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร (ชุดปฏิบัติการพิเศษ "สิงห์ภูพาน")
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3191 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2306 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/31 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอเลือนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ที่ สน 0018.1/3138 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/30 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3053 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3057 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3056 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2898 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2896 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอเจริยศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2899 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบผ้าป่าสามัคคี
ที่ สน 0018.1/ว2894 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2813 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/2893 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการปกครอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/2892 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการศึกษาอบรมเพิ่มสมรรถนะให้กับข้าราชการกรมการปกครอง
ที่ สน 1518/237 ลว 30 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2765 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2809 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2719 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยาม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัดนายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2422 ลว 31มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส และภูพาน) เรื่อง การปรับรายละเอียด และแผนการดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใหเประชาชน" จังหวั
ที่ สน 0018.1/1958 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/14 ลว 30 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยการและบริการ เรื่อง การโอนจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2444 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบ
ที่ สน 0018.4(อส.)/15 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/23 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 2424 ลว 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2423 ลงวันที่ 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/2304 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 46 - 47 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2233 ลว 29 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว2107 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/2105 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2010 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1- 4
ที่ สน 0018.1/ว2009 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2008 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว415 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ในห้วง 6 เดือนแรก)
ที่ สน 0018.4/ว2967 ลชว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/1736 ลว 23 มกราคม 2561เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561
ที่ ลช.สน.52 /2561 ลว 9 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ พิการ และด้อยดอกาส ครั้งที่ 2
เรื่อง ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่ออกรางวัล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"
ที่ สน 0818/145 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/144 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1412 ลว 18 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการปราบปรามและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1388 ลว 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4
ที่ สน 0718/53 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/88 ลว 8 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/142 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ (แก้ไข)
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/908 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/1192 ลว 16 มกราคม 2561 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามกฏหมายควบคุมการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1189 ลว 16 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 9 จังหวัด
ที่ นร 5117.13/ว 50 ลว 15 มกราคม 2561เรื่อง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการตามแผนงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/854 ลว 11 มกราคม 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 1718/110 ลว 9 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/1011 ลว 15 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสอบถามข้อมูลข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงขอข้าราชการ พ.ศ. 2555
ที่ สน 0018.3/004 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว00931 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลบ้านที่กระทรวงไทยเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ที่ สน 0018.1/704 ลว 12 มกราคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/733 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง สำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว730 ลว 10 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว647 ลว 10 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ สน 1418/2936 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1418/2935 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขแประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 0618/3369 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4437 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0418/4429 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4464 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3549 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/4219 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่องขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4493 ลว 26 ธีวาคม 2560 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0218/5408 ลว 21 ธันวาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างในโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2351 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/41 ลว 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4374 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 220 เรียน นอ.เมืองสกลนคร,นอ.สว่างแดนดิน,นอ.วานรนิวาส,นอ.พังโคน,นอ.ภูพาน และนอ.ส่องดาว เรื่อง กำหนดการประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ที่ สน 0115/3594 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่องขอประกาศราคากลางการก่อมร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3593 ลว 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17 ลว 4 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว170 ลว 4 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27377 ลว 29 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เปิดบริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27376 ลว 29 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27347 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ที่ สน 0018.4/ว27304 ลว 29 ธีนวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561
สน 0018.1/27244 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายโคกศรีสุพรรณ และนายภูพาน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2561 ให้แก่ สำนักทะเบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27121 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปัญหาความเดือนร้อนของข้าราชการตำรวจในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/ว 27241 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลงคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27243 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้ไฟ การจุดและปล่อยพลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับ ดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27119 ลว 27 ธ๕ 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27155 ลว 27 ธ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27036 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ พม 0304.57 /ว2942 ลว 22 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26721 ลว 21 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภออากาศอำนวย และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26718 ลว 21 ธ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/26614 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/ว29563 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3450ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดแผนจัดซื้อในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3449 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/5311 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/5347 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26225 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/26110 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 26110 ลว 15 ธค 60 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. อพป.ไตรมาส 1 และ 2
ที่ สน 0718/3996 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2851 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1818/2059 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซตฺ์
ที่ สน 0318/2110 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2108 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2109 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2107 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4356 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 0418/4345 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)
ที่ สน 0018.4/ว25928 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมในรูปแบบใหม่
ที่ สน 0018.1/25961 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตั้ง Line กลุ่มศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25839 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0218/2115 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25836 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1618/3278 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน1618/3275 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคาก่อสร้าง
ที่ สน 1618/3276 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ สน 0018.3/553 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0618/3307 ลว 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน (ศอ.ปส.จ.)0018.4/25889 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ/ผอ.ศป.อ.วานรนิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว25834 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง กรณีเป็นผู้เสียชื่อในทางทุจริต ตามมาตร 12 (8)แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25835 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอ เต่างอย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0318/2119 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0318/2167 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2171 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0318/2165 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2166 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25630 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรยน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง คัดเลือกกำนัน ฟู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ส
ที่ สน 0018.1/25533 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่องตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 25532 ลว 7 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว25430 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/25432 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/25428 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในของราชการส่วนกลาง กรมการปกครอง (เพิ่มเติ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/399 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25410 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25401 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25397 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอมชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงตำแหน
ที่ สน 0018.4/394 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2561
ที่ สน 0018.4/ว25396 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25311 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0318/2045 ลว 21พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2851 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1818/1963 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกวศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3176 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1418/2842 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3190 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3191 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4170 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 1818/2013 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ ลช.สน.260/2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กิจกรรม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25037 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้าและนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1-4/2561
ที่ สน 0018.1/ว 24953 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมจัจฉากาชาด เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2561
ที่ สน 0218/5067ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2843 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในเว็บไซต์
ที่ สน 118/2856 ลว 28 ฑฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายละเอียดราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/24959 30 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว24732 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.4/ว390 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกรอกแบบแสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งสังกัดใหม่ภายในจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.3/ ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที สน 0018.3/ ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24668 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรียย นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
*หนังสือจังหวัดอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา* เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0618/3141 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2347 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2894 ลว 23 พฤสจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2893 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
0718/4042 ลว 27 พฤสจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4048 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4039 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24341 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน นายอำเภอพรรณานิคมนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การรับมอบอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปืน รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24373 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ที่ ลช.สน. 278/2560 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ประสบอุทกภัย
ที่ สน 0018.1/23360 ลว 10 ำพฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24372 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3 ) ตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/24339 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ 0018.1/24239 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนากำลังคน
ที่ สน 0018.1/24330 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/24250 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1-4/2561
ที่ สน 0018.1/24328 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24247 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24249 ลว 23 พย 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกาศจังหวัด.. เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/24246 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69
ที่ สน0718/3967 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2304 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3119 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/24019 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24020 ลว. 21 พ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/23972 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกินของบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23967 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ
ที่ สน 0718/3951 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23811 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปองดอกสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0318/2014 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/ว23845 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่าบวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/23810 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ สน 0018.1/ว23809 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0818/2818 ลว 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2831 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2832 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0818/0830 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23689 ลว. 16 พ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจอาคารที่ว่าการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ได้รับความเสียหายฯ
ที่ สน 0018.4/379 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแกดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23687 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และการสำรวจข้อมูลจิตอาสาที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่ สน 0218/4953 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23688 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ที่ สน 0018.1/ว23624 ลว 15 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561
เรื่อง งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
muj lo 0818/2805 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2796 ลว 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2806 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2781 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4924 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2649 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2648 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2647 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2646 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2645 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 23471 ลว 13 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ที่ สน 0818/2746 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2870 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2871 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2769 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2770 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23290 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ผลการพิจารณาให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เลื่อนขั้นเงินตอบแ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23325 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฮ.ศ.1439)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23294 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งกายชุดจิตอาสาและการจัดกิจกรรมของจิตอาสา
ที่ สน 0218/4792 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23188 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมความรู้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว23066 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฐานะเงือนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผุ้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว23069 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ อากาศอำนวย กุดบาก นิคมน้ำอูน เต่างอย และภูพาน) เรื่อง รายงานการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินการของมุลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23071 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอ กุสุมาลย์ และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21 รุ่นีที่ 28 และรุ่นที่ 36/2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว23121 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยจากเพลิงไหม้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22830 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง ประกาศชมเชยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/22831 ลว 6 พฤศจิกายน เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ประกาศชมเชยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/ว22994 ลว 7 พฤษจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ สน 0018.1/ว22966 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22972 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดสั่งจองบันทึกนักปกครอง ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/22973 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบหนี้ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ก่อนอนุญาติให้ออกจากราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22732 ลว. 3 พ.ย. 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว22736 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก
ที่ สน 0818/2693 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว22689 ลว. 3 พ.ย. 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส อากาศอำนวย ภูพาน และเต่างอย) การออกหน่อยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ที่ สน 0018.4(อส.)/367 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว22682 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ พม 0304.57/ว2495 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล/เทศบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน พม.0304.57 / ว2494 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภ ทุกออำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22635 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำรัดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นพระมุข ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/222597 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการดำเนินหการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22634 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและติดตามการจัดระบบการป้องกันโรคในสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ที่ สน 1318/2813 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1920 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคาก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1921 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอวาริชภุมิ พร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง
ที่ สน 0718/2748 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22353 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22352 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ที่ สน 0018.1/ว22253 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว363 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22251 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวและกรอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22350 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว22249 ลว 30 ตค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/22247 ลว 30 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาลของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่1-2 เดือนตุลาคม- มีนาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22245 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0618/2899 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22237 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เสมียนตราจังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22239 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ นายทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลการ เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี (เสมืยนตราจังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22236 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ที่ สน 1318/2752 ลว 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21965 ลว 25 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติกรณีการ่วมงานถวายพระเพลงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ สน 0218/4372 ลว 10 ตุลาคม เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3504 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4464 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2568 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ ฯ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน 2560
ที่ สน 0018.1/21913 ลว 20 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอ เต่างอย เรื่องการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21739 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21734 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
ที่ สน 0318/1839 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1837 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4447 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/21510 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือกรณีบุคคลผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทยอ้างว่ามีบิดามารดาเป็นผู้มีเชื้อสายไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21654 ลว 18 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กาารฝึกอบรมความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21537 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกบฃข้อมูลรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณ
ที่ สน 0018.1/ว21509 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/21536 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนอาวุธปืน และงานทะเบียนดอกไม้เพลิงในระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21508 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/20886 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอบ้านม่วง,นายอำเภอกุดบาก,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอคำตากล้า,นายอำเภอนิคมน้ำอูน,นายอำเภอส่องดาว,นายอำเภอเต่างอย,นาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21507 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21353 ลว. 16 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/21252 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคืนรายการทะเบียนราษฏร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21898 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/21258 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นทราบและดำเนินการ
ที่ สน 0218/4373 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21108 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุและการตรวจสอบที่ดินอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว21026 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21249 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21105 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21095 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21102 ลว. 11 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ทิงทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่ สน 0018.1/ว21053 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21052 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสพันธุ์กรรม (DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณช้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21049 ลว 10 ต.ค.2560 เรื่อง การมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21050 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21047 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
ที่ สน 0018.1/ว20903 ลว. 9 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ สน 0018.1/ 20847 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งาน e-DOPA License งานสมาคม มูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20836 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ สน 0018.1/20835 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20231 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1 ว 20827 ลว จัดส่งวัสดุผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint P255dw
ที่ สน 0318/1779 ลว 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20541 ลว 3 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20537 ลว. 3 ตุลาคม 2560 เรียน นอ.สว่างแดนดิน, พรรณานิคม, อากาศอำนวย, บ้านม่วง, วาริชภูมิ, เจริญศิลป์, คำตากล้า, กุดบาก, ส่องดาว, ภูพาน, กุสุมาลย์, นิคมน้ำอูน และนอ.เต่างอย เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร
วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน ปลัดอาวุโส ทุกอำเภอ เรื่องให้อำเภอจัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะไปรับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20335 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดการพิจารณาอรุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในช่วงเดือนตุลาคม 2560
ที่ สน 0318/1735 ลว 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุนรายการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0318/1734 ลว 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19858 ลว. 27 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/19855 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนทุกแห่ง เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19854 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รวบรวใข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชน ของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/93 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19735 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอพังโคน เรื่อง การดำเนินการาอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/19731 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่มมือให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ
ที่ สน 0018.4 (อส.)/328 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้องอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/19654 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19655 ลว 21 กย 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.1/19629 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ที่ สน 0018.1/19630 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการปลูกดอกเรื่อง และดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว19500 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือรับรองคนไร้รางเหล้า
ที่ สน 0018.1/19497 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภองสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลากรกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19499 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ สน 0018.1/19485 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพ
ที่ สน 0018.1/ว17793 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว19191 ลว 14 กันยายน 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/19244 ลว 15 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ 3/2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี สมาคมสตรีสกลนคร
ที่ สน 0018.1/19242 ลว 15 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19090 ลว. 14 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อำเภอในการบริหารงานพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว320 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว19082 ลว 13 กย 60 เรียน นอ.เมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่องจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18967 ลว 13 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การพิจารณาคักเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18868 ลว 11กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประตำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล
ที่ สน 0018.1/18961 ลว 12 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พลเมืองดีเก็บสร้องข้อมือที่มีผู้ทำสูญหายได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18860 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ที่ สน 0018.1/ว18809 ลว. 11 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18678 วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง กำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินมาตรการควบคุม วัสดุตัวบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/2797 ลว 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนมาก ที่ สน0018.1/ว18674 วันที่ 8 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.4/ว315 ลว 7 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว18607 ลว. 7 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18448 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอเต่างอย ) เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิล แขนงวิชาบริหารรัฐกิจวิชาเอกบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศ
ที่ สน 0018.4/ว18521 ลว 7 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรคมนาคมของกรมการปกครอง
ที่ พม 0304.57/ว.1892 ลว 15 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการตั้งให้มีสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18450 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/18451 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เรียนแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU
ที่ สน 0018.1/ว18445 ลว. 6 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าง GAP ควบวงจร ครั้งที่ 1/2560
ที่ สน 0018.1/ว เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขวงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศึกษา 1 ปี ปีการศึกษา 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18392 ลว 5 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.219/2560 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผุ้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18201 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูล (นำเข้า) ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว313 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18200 ลว. 1 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18189 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ครั้งที่ 2 ในการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18199 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/18092 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4/312 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18076 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และกำหนดวันที่จะแจกสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/17931 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง ปรกาศกรมการปกครอง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/17934 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบและกำหนดการ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17933 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17929 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบ
ที่ สน 0018.1/17930 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลจังหวัดและอำเภอเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบันทึกนักปกครอง
ที่ สน 0018.1/17928 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานตรวจราชการ
ที่ สน 0018.1/17926 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ที่ สน 0018.1/ว17868 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูลคุณวุฒิวุฒิให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17848 ลว. 29 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว17846 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/17790 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ที่ สน 0018.4 (อส.)/ว306 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยสกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17791 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สิ้นเกษตรกร
ที่ สน 0018.1/ว17789 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50,000 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17787 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอภูพาน นายกุสุมาลย์ นายอำเภอนิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17788 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมุลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ สน 0018.4/ว17676 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร เฉพาะกลุ่มงานความมั่นคง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว17688 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาราจักและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป
ที่ สน 0018.1/ว17686 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0218/1950 ลว 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/17568 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17685 ลว. 28 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.กุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส อากาศอำนวย ภูพาน และเต่างอย) เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร ปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17425 ลว. 25 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17603 ลว. 25 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร/วาริชภูมิ/สว่างแดนดิน/อากาศอำนวย/คำตากล้าและภูพาน เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/ว17533 ลว. 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ สน 0018.4/ว 17534 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โทรสารในราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ ลช.สน.ว.209/2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.4 (อส.)/ ว 301 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว302 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุก กองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0318/1439 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1438 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1437 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17350 ลว. 22 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง การให้ความเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว17228 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย ) เรื่อง ตรวจสอบทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว17350 ลว 22 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่ 2/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17227 ลว 21 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/17225 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0318/1436 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาสราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/ 1435 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1434 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1434 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว17129 ลว. 18 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การ้สริมสร้างมาตรฐานการบริการประชาชน
ที่ สน 0018.1/17128 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาลของรัฐบาล และการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว17126 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17111 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17001 ลว. 17 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี 2560/2561
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16999 ลว 17 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมพร้อมการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบุรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/16997 ลว 17 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหงาลูกจ้างสนับการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้การบริหารประชาชนให้พื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
ที่ สน 0018.1/ว16753 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือการจำหน่ายทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ถือครองของมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16855 ลว. 15 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561
ที่ สน 1718/2043 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/75 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/295 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการติดตามช่วยเหลืออาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/12563 ลว 10 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
ที่ สน 0018.1/ว 16522 ลว 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการคัดเลือกกำนัน และการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16521 ลว 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอำเภอต้นแบบในการดดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์
ที่ สน 0018.4/ว16424 ลว 8 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักสูตรรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16520 ลว. 9 ส.ค. 60 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขยายเวลารับสมัครนักศึกษา มสธ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16518 ลว. 9 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16496 ลว. 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16334 ลว 8 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟุเยียวยาผุ้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12221 ลว 4 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/ว287 ลว 4 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
ที่ กฟก สน.ตส. 0100/ว008 ลา 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ
ที่ กฟก. สน. ตส 0100/ว009 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอปรับแผนการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนะนำขั้นตอนวิธีการตรวจสอบรับรองข้อมุลหนี้สินเกษตรกร สำหรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ กฟก สน.ตส. 0100/ว0011 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานเกาตรกรตรวจสอบข้อมูลหนี้สิน
ที่ สน 0018.1/16173 ลว 4 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคคลากรภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว72 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร วานรนิวาส พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ วาริชภูมิ และภูพาน) เรื่อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว70 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
ที่สน 0018.1/ว73 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภ เรื่อง จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว71 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18702 ลว 18 กรกรฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกำจัดผัดตบชวา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15857 ลว 31 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโพน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอุน นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15638 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว15631 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคืนรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/15164 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงยกเลิกข้อบังคับของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15633 ลว. 27 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15510 ลว 26 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะทำงาน คณะที่ 2 คณะทำงานด้านการควบคุมตรวจสอบอำนาจรัฐและการกระจายอำนาจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15569 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
ด่สนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15632 ลว. 27 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว15558 ลว 28 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการพนัน
ที่ สน 0018.1/15508 ลว 26 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หนงสือรับรองความประพฤติ กรณีการจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีเข้าเป็นพนักงานราชการ
ที่ สน 0018.1/66 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15419 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลสุขภาพสัตว์ปีก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15350 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประ
ที่ สน 0018.1/15417 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจคัดกรองเอกสารและการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐมราขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/15418 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง แนวทางการตรวจคัดกรองเอกสารและการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/15341 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.1/15159 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/15158 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานนิติการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15238 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15169 ลว.21 ก.ค. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกสนบริหารการปกครองท้องที่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำภาคการศึกษาที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/15117 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบรูณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/15119 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15118 ลว. 20 ก.ค. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร พังโคน โคกศรีสุพรรณ และโพนนาแก้ว) เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
ที่ สน 0718/1900 ลว 19 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/ว272 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15095 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15097 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ที่ สน 0218/1634 ลว 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/14612 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14608 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว14609 ลว 14 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14611 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูร Leadership Development for Enhanced Public Survey Delivery - l
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14610 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ความเดือนร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/60 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียนนายอเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
ด่วนมาก ที่ มท 0310.2/ว10176 ลว 25 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประชุมมอบอำนาจนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว14320 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป้นวิถีชีวิต
ที่ สน 0018.1/14239 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุในสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14319 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปความก้าวหน้าของบุคลากรกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14301 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/14249 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/14317 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.158/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.โคกศรีสุพรรณ) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ กฟก สน.ตส 0100/ว.004 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
กฟก.สน 0100/ว0071ลว 7 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14172 ลว 7 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.3/ว301 ลว 6 กรกฏาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.155/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.1/13980 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ที่ สน 0018.1/13978 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ที่ สน 0018.1/ว 13826 ลว 4 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๐๙/๑๓๙๕๗ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
คำสั่งจังหวัดสกลนคร เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว13656 ลว 30 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษอังกฤษ DIFA TES
ที่ พม 0304.57/ว 1565 ลว 30 มิ.ย.60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จังหวัดสกลนคร"
ที่ สน 0018.4/ว236 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีราษฎรชุมนุมสาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13541 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ กุสุมาลย์ เมือง คำตากล้า และสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 82-86/2560
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.151/2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร หรือผู้ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัยนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13393 ลว 28 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการให้บริการตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืนและออกใบเสร็จรับเงินในระบบ E-Dopa License งานอาวุธปืน
ที่ สน 0018.1/ว13392 ลว 28 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน รายการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว13158 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์
ที่ สน 0018.1/ว13157 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว518 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำจัดผัดตบชวาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13154 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ที่ สน. 0018.1/ว 13018 ลว 23 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13018 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และารย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว13016 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560 "
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13015 ลว 23 มิ.ย. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้า้น ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12829 ลว 21 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมเตรียมการปฏิรูปประเทศ
ที่ สน 0018.1/12828 ลว 21 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ที่ สน 0018.1/ว12711 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12692 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการปลูกดอกดาวเรืองและดิกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12691 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ที่ สน 0818/1488 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/12435 ลว 15 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบข้อมุลลูกจ้างประจำพ้นจากงาน เนื่องจากที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/ว12269 ลว 14 มิ.ย.2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงรายงานวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/12253 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12264 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 215 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ด่วนที่มาก ที่ สน 0018.1/ว12125 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกนายทะเบียนสั่งจำหน่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12124 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักศึกษาที่ไร้สัญชาติ
ที่ สน 0018.1/12048 ลว.12 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11567 ลว 8 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏรูปประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/205 ลว 8 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11577 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ สว่างแดนดิน และเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมุ่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11576 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกสรสุพรรณ สว่างแดนดิน และเมืองสกลนคร) เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/11564 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ที่ สน 0018.1/11566 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่องโครงการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/11543 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผุกพันของบุคลากรกรมการปกครอง
ด่วน ที่ สน 0018.1/ว11493 ลว. 6 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11492 ลว. 6 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme
ที่ สน 0018.1/11437 ลว 6 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว11351 ลว 5 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง) เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11328 ลว 2 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11725 ลว 2 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11324 ลว 2 มิถนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว11259 ลว1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมการขายทอดตลาดแลพค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11258 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11215 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11215 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการสนับสนุนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560
ที่ สน 0818/976 ลว 21 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/930 ลว 20 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/729 ลว 21 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1143 ลว 25 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10526 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน. ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560
ที่ สน 0018.1/ ว 11079 ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11076 ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว11043 ลว 30 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว185 ลว 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลรายงานผลการกำจัดผักตบชวา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11072 ลว 30 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว50 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 1018/1588 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/1545 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศผระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1018/1662 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1651 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1729 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1711 ลว 23 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไวต์
ที่ สน 0018.1/11005 ลว 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณสถานบริการจำกัดสิทธิผู้เข้าใช้บริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10901 ลว 26 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภาจกิจสำคัญของกระทรวงไทย (Achievement Monitoring System)
ดส ที่ สน 0018.1/10836 ลว.25 พค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลุกซอง ตามโครงการอสสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10810 ลว 25 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่2 สำหรับใช้สำหรับการไตรมาส 3-4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10630 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรื่องและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10685 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) (เพิ่มเติ่มเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10363 ลว 19 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข่าวของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10627 ลว. 24 พ.ค. 2560 เรียน นอ.วานรนิวาส นอ.สว่างแดนดิน นอ.ส่องดาว นอ.เต่างอย นอ.วาริชภูมิ นอ.โพนนาแก้ว นอ.ภูพาน และนอ.กุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโ๕รงการสนับสนุนการบูรณาการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10625 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10626 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ และเมืองสกลนคร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10517 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป
ที่ สน 0018.1/10519 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ที่ สน 0018.1/10365 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแพร่กระจายไวรัสประเภท Ransomware
ที่สน 0018.1/ว 10362 ลว 19 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี " ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.4/ว177 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10235 ลว 17 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นา 5117.13/ว133 ลว 18 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การปฏิบัติงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10308 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่ส่วน ที่ สน 0018.1/10233 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผูกพันของบุคลกรภาครัฐ
ที่ สน 0031/10139 ลว 16 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9900 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลรถเกี่ยวข้าว ปี 2560/61
ที่ สน 0018.1/9912 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ที่ สน 0818/1149 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1148 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว9113 ลว 9 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจรถเกี่ยวข้าว (รายงานภายในวันจันทร์ ก่อนเที่ยง )
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9533 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9640 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9638 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเป้นประมุขประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9634 ลว 9 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เข้าร่วมฟังวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ที่ สน0018.1/9556 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9455 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อแนะนำการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
ที่ สน 0018.1/ว9453 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ที่ สน 0018.1/9454 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว9544 ลว. 5 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนุบสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9452 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว9449 ลว5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ ลช.สน.115/2560 ลว. 5 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือสำรวจผู้มีความต้องการเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9360 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องการดำเนินการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริหารของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9357 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกเภอ เรื่อง การติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9279 ลว 4 พฤษภาคม 2560 เรียน นาสยอำเภอสว่างแดนดิน เมืองสกลนคร วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9280 ลว 4 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับจังหวัดประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9185 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว9271 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9269 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9273 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งทุงโบราณ และโคมบัวบูชาประเภทแขวน เพื่อจีดแสดงในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9166 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9165 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9158 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง ระบบการรับคำร้อง / คำขอสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/9156 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/8766 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9149 ลว. 3 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 8371 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบค้นหากฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว159 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8798 ลว 28 เม ย 60 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก พังโคน ภูพาน อากาศอำนวย วาริชภูมิ พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ และวานรนิวาส เรื่อง การตรวจสอบและกรั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8797 ลว 28 เม ย 60 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การตรวจสอบและกรั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
ที่ สน 0018.1/ว8909 ลว. 28 เม.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฦึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59,90
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8857 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ระยะที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว8793 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ สน 0018.1/8593 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ ปจ.
ที่ สน 0018.4/154 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว8761 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/8601 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8759 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโคกศรี เรื่อง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8600 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ วน 0018.1/8599 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรงณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/8596 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ บ้านม่วง และนายอำเภอนิคมน้ำอูนเรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8598 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8595 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560
test
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8575 ลว 26 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 13 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
ที่ สน 0018.1/ว 8498 ลว 25 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/8377 ลว 25 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8188 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครการบริหารงานจังหวัดสกลนครของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ ว 8316 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทย
ที่ สน 0018.1/ว8315 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ที่ สน 0018.1 / ว 8117 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - กันยายน 2560 )
ที่ สน 0018.4/ว130 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การถอดถอนและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8185 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8105 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ประกสศผลการตัดสินการประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8103 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 (ประกาศผลการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดรอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8095 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8094 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการศูยน์ดำรงธรรมอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่
ที่สน 0018.1/ว8092 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8070 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ( Achievement monitoring System )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8082 ลว 20 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7605 ลว 11 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอดเต่างอย นายอำเภนิคมน้ำอูน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง
ที่ สน 0018.4/ว7998 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลงานดีเด่น (Best practice) การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจกรมการปกครอง จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7881 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
ที่ สน 0018.1/7340 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปี งบประมาน พ.ศ. 2560 (งวดที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560 )
ที่ สน 0018.1/ว7397 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
ที่ สน 0018.1/7396 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ประจำปี 2560
ที่ สน 0418/1047 ลว 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว7207 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7654 ลว 12 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรฐานควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
ที่ สน 0018.4/ว7507 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง
ที่ สน 0018.1/7398 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญส่งข้าราชการ/ พนักงานร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7603 ลว 11 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่พิเศษ 002/2560 ลว 17 เมษายน 2560 เรียน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ พร้อมกำนัน ทุกตำบล เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7758 ลว 18 เมษายน 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว7075 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร คณะที่ 2 คณะทำงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ที่ สน 0017.1/7064 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2569
ที่ สน 0017.1/7063 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกย่องเชิดชู "คนดีมหาดไทย" ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว7071 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียน 2 ภาษา
ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7054 ลว 4 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ที่ สน 0018.4/117 ลว 4 เมษายน 2560 เรียน ผู้บังคัฐกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4/ว 113 ลว 3 เมษายน 2560 เรื่อง การของพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2558
ที่ สน 0018.4/114 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยสกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0418/1038 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศจ้าง และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขเอกสาร
ที่ สน 0318/629 ลว เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/629 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/ว150 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือการขอกลับไปใช้สิทธิบำนาญในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในการบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ 2557
ที่ สน 0018.1/ว6852 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ในฤดูกาล 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6851 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/6853 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กรณีก่ารหลอกลวงประชาชนผู้ประสงค์เดิดทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ที่ 0018.1/6850 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกเข้ารับราชการทหา ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/6849 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6843 ลว 31 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว6710 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แก้ไขเอกสาร )
ที่ สน 0018.1/6739 ลว 31 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งของสถานบริการในเขตพื้นที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (แบบออนไลน์)
ที่ สน 0018.1/6709 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การต่อใบอายุให้ตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
ที่ สน 0018.1/6708 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอายุอนุญาตให้ตั้งบริการ และการย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0318/579 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/607 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเพิ่มเติม กลุ่มภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว6439 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน
ที่ สน 0018.1/ว6440 ลว 28 มีนาคม 2560 ดเรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดการพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0418/959 ลว 23 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0118/965 ลว 24 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1118/587 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/4243 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระ
ที่ สน 0018.1/6068 ลว 23 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างช้างบ้านสำหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA)
ที่ สน 0018.1/6069 ลว 23 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5724 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/5495 ลว 21 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานภายในที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที สน 0018.4/4243 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ เต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอ กุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5460 ลว 20 มี.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัยชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/ว5458 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5383 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ขยายเวลางดเว้นกิจกรรมการเลินพนันชนไก่และซ้อมชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว5298 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทะเบียนบ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5457 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 5335 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังและระดมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560- 2564)
ที่ สน 0018.1/5290 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์
ที่ สน 0018.1/5297 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนอาวุธในระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5151 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสภานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5289 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร และป้องกันจังหวัดสกลนคร เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44-45
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31 ลว. 16 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การเลื่นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ที่ สน 0018.1/ว5275 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแต่ละฤดูกาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5150 ลว 16 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอเมืองสกล/นายอำเภอวาริชภูมิ/นายอำเภอบ้านม่วง/นายอำเภอวานรนิวาส/นายอำเภอพังโคน/นายอำเภออากาศอำนวย/นายอำเภอคำตากล้า/นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ/นายอำเภอเต่างอย/นายอำเภอภูพาน เรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัต
ที่ สน ๑๑๘/๘๔๓ ลว 16 มีนาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซด์
ที่ สน 0018.1/ว5146 ลว 15 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5128 ลว 15 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5050 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/ว5049 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 75 - 81/2560
ที่ ลช.สน.74/2560 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมกาชาดจังหวัด ภาค 6 ครั้งที่ 2/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5056 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ ยกเว้น อำเภอโคกศรีสุพรรณ/อำเภอโพนนาแก้ว / อำเภอวานรนิวาส/อำเภอพังโคน /อำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังห
ที่ สน 0018.1/4946 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน และอำเภอเต่างอย เรื่องโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5027 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
ที่ ลช.สน 73/2560 ลว 10 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายระยะเวลาขอรับรางวัลสลากกาชาด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4804 ลว 10 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4745 ลว 9 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4653 ลว 8 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4632 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0305/ว4511 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4528 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภออำนวยการ ระดับสูง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4512 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังและระดัมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพิ่มเติมเอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4383 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสอนชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย พ
ที่ สน 0018.1/ว 4306 ลว 6 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งมติรัฐมนตรี
ที่ สน 0018.4/94 ลว 4 มีนาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีอาวุธปืนของราชการสูญหาย
ที่ สน 0018.1/ว4239 ลว 3 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560
ด่วนมี่สุด ที่ สน 0018.1/ว4209 ลว 2 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4096 ลว 2 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานเงินเหลือจ่ายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.1/ว3642 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3922 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับร
ที่ สน 0018.1/3895 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศสถานที่สอบ อาคารสอบ ห้องสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3885 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนท นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว3884 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามความในมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3813 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3492 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอภูพาน เรื่อง พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3395 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
muj lo 0018.1/ว1273 ลว 20 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและแผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผุ้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ที่ สน 0018.4/ว 77 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37145 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรือง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38035 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 3392 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสันับสนุนการดำเนินการตามโรงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ที่ สน 0018.1/ว3288 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้บริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3391 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3281 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว3280 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการพัมนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ที่ สน 0018.1/3278 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแบ่งงานภายในของที่ทำการปกครองจังหวัดกสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3248 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4 /2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3145 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภออากาศอำนวย และนายทะเบียนอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง อนุมัติเงินประจำวงดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำ
ที่ สน 0018.1/ว3176 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอคำตากล้า นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในรอบแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผ
ที่ สน 0018.1/ว 19 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจโรงแรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว 3091 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3090 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการในการดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3087 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 3
ที่ สน 0018.1/ว 18 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมมติ ครม.
ที่ สน 0018.1/2927 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว2923 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริหารงานของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 2693 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอุน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่
ที่ สน 0018.1/ว 2849 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558
ที่ สน 0018.1/ว 2841 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบังคับใช้กฏหมายและตรวจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2804 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2658 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคนนายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการสัมมนาเช
fj;omujl6f muj lo 0018.1/ว 2554 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
เรียน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกท่าน เรื่อง สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนืองในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ สน 0018.1/ว 14 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รักษ์ษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2294 ลว 3 กุมภาพัน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
ที่ สน 0018.1/ว2295 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based)
ที่ สน 0017.1/2267 ลว 3 ก.พ. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารด้านความสุจริต และประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการปกครอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2027 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าว ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2220 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/2122 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในการดำเนินการบริหารจัดการในการดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าน้มกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสร็จสู่
ที่ สน 0018.1/ว 2164 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้สั่ง นำเข้าอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกรด
ที่ สน 0018.1/ว2213 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ และจัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2209 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑืและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.4/ว 057 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.1/ว2123 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว2122 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/2160 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2161 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว2003 ลว. 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1932 ลว 31 มกราคม 2560 เรื่อง การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ
ที่ สน 0018.4/52 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย (เว้นกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวาริชภูมิ ที่ 5 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอส่องดาว ที่ 13) เรื่อง การถอดถอนและแต่งตั้งผู้บังคมบัญชาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบังค
ที่ สน 0018.1/1931 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการเลื่อนเงินเดือนกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
ที่ สน 0018.1/1890 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ สน 0018.1/1889 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ สน 0018.1/ว1825 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ผู้บรืหารกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1487 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1833 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ)
ที่ สน 0018.1/1823 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 1618/0232 ลว 25 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 01799 ลว. 27 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/47 ลว. 27 ม.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1986 ลว. 25 ม.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 1/2560
ที่ สน 0018.4/40 ลว. 25 ม.ค. 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/1485 ลว.24 มกราคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/1523 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1522 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นยอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทุกภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว1546 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำแผนยุทะศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ที่ สน 0018.1/ว1546 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำแผนยุทะศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ มท 0301/ว792 ลว 16 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กรมการปกครองได้กำหนดเลขประจำส่วนราชการ
ที่ สน 0017.5/39283 ลว 30 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจข้อมูล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1338 ลว 23 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐทั่วประเทศ
ที่ สน 0018.1/1331 ลว 23 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนายการพิเศษ
ที่ สน 0017.4/39283 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจข้อมูล
ที่ สน 0018.4/ว1217 ลว 19 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายภาครับสถานนีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกรมการปกครอง (Dopa channel)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/982 ลว 17 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ พิเศษ 001/2560 ลว 18 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ฉบับแก้ไข)
ที่ สน 0018.1/ว00737 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนำเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/021 ลว 13 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินการในไตรมาส 1- 2)
ที่ สน 0018.1/00738 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกฏหมายบริการสังคม เรื่อง การคืนสถานะให้แก่คนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/616 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และองกันจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานป
ที่ สน 0018.1/00611 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรรรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว613 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว469 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตั้งตู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.9/2560 ลว 10 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันรวมน้ำใจไทสกลสู่กาชาด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว473 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/468 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว369 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตั้งตู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว474 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ที่ สน 0018.1/ว37897 ลว 6 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว205 ลว 5 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง กำหนดการลงพ
ที่ สน 0018.1/39315 ลว 31 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนสานงาน เป็นสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร
ที่ สน 0018.1/39318 ลว 4 มกราคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว39183 ลว 29 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ เรื่องโครงการปลูกฝักสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/38149 ลว 27 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานบทบาทของ ปจ และ นอ.
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/334 ลว 29 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/39014 ลว 29* ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Goverment Easy Contact : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38127 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 00183.1/39014 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1182 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/39105 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38077 ลว.19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4/ว39042 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบพฤติการณ์คณะบุคคลจัดกิจกรรมนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
muj lo 0018.1/39011 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1176 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมุลผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
ที่ สน 0018.1/39148 ลว 27 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ที่ สน 0018.1/ว38919 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38145 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38852 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลง การจุดและปล่อย พลุตะไล โคมลอย โคมควัน ในช่วงเวลาเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่ สน 0018.1/ว38138 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (เปลี่ยนแปลงเวลาประชุม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38483 ลว 22 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38482 ลว 22 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว38332 ลว 21 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38141 ลว 21 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขี้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง กระทรวงมหาด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38139 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38132 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำบันทึกนักปกครอง ประจำปี 2560
ที่ สน 0017.1/38133 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38077 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37887 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรชาวนา ปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37894 ลว 16 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และจ่าจังหัวดสกลนคร เรื่อง โครงการเสริสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุ
ที่ สน 0018.1/ว37885 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนิโครงการพระเฉลิมพระเกียรติ "สารธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37886 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ด่วรที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37810 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วนเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37811 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบรูณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว36899 ลว 30 พฤษจิกายน 2559 เรียน นายอำเภ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.1/37554 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมื่องสกลนคร เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37500 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 1718/3019 ลว 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองและสระน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37559 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37147 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 26-29/2560)
ประกาศ อำเภอพรรณานิคม เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/37557 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต้ตั้ง
ที่ สน 1018/3922 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความรี่วมมือประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมุ่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3929 ลว 2 ธีนวาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแร่ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านบะแต้ หมู่ 5 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37342 ลว 7 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการเช้าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37344 ลว 8 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดงานร่วมถวายความอาลัยและเข้สสักการะพระบรมศพฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4222 ลว 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4221 ลว 4 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37266 ลว 6 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบบริหารโครงการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/39236 ลว 6 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและห้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13156 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว37052 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ เมืองสกลนคร เรื่อง ขอส่งแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป
ที่ สน 0018.1/ว37051 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จังหวัดขอส่งผงหมึก สำหรับเครื่องพริมยี่ห้อ fuji Xerox รุ่น DocuPrintp255dw
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1123 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37132 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 37055 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง ขอความเห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37131 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญบัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/ว37053 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอเต่างย นายอำเภอโคกศีสุพรรณ นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอความเห็นชอบแผน/รายงานผลกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37129 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เร
ที่ สน 0318/2131 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/37085 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37043 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรีนย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 26 - 29/2560)
ที่ สน 0918/2942,2936,2939 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0018.1/ว36892 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของอำเภอผ่านระบบอินทราเน็ต (lntranet)
ด่วรที่สุด ที่ สน 0018.1/36894 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ที่ สน 0018.1/ว36874 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/36875 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/ว36787 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference)
ที่ สน 1718/2875 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1114 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย) พ.ศ.2559
ที่ สน 0018.1/ว36737 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว36736 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36673 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์(พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย) พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36656 ลว 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบที่ดินในความครอบครองใช้ประโยขนืของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 36565 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรตามความต้องการของส่วนราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/1106 ลว 24 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว36610 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และทบทวนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36484 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรียน นาบอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุลุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุดบาก นา
ที่ สน 0018.4/1105 ลว 24 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักาาดินแดน ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36446 ลว 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 25006 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาชาวนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36280 ลว 22 พฤสจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่ สน 0018.1/ว36282 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
muj lo 1118/2082 ]; 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36294 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36299 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 2
ด่วนมี่สุด ที่ สน 0018.1/ว36291 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36275 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภ เรื่อง เลื่อนการประชุม
ที่ สน0018.1/ว36274 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งดจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ที่ สน 0318/2058 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1104 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว36024 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ที่ สน 1018/3767 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริเหล็ก สายบ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไอหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3747 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 13 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3766 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองผักตบ บ้านไฮ่หย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3749 ลว 18 พ.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริเหล็กสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกนคร
ที่ สน 1018/3749 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลต้นผึ้ง จ.สน.
ที่ สน1018/3766 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองผักตบ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอ พังโคน จ.สน.
ที่ สน 0018.4/ว36191 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส และอากาศอำนวย) เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/36112 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36111 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ คปช.)
ที่ สน 0018.1/ว36023 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 (Road map ขั้นตอนที่ 2)
ที่ สน 0018.1/35805 ลว 16 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุ์กรรมเพื่อแก้ไขปัญาหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร
ที่ สน 0018.1/320 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรอกแบบแสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งหรือวิสัยทัศน์และข้อเสนอในการทำงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว35802 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ สน 0318/2041 ลว 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35688 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอเต่างอย
ที่ สน 0018.1/ว 35764 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว35743 ลว 14 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลปื นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุดบาก นา
ที่สน 0018.1/ว 35687 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับสักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 (Road Map ขั้นตอนที่ 1)
ที่ สน 0018.1/ 35599 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 35289 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติในการอำนวยความสะอวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35495 ลว 11 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนการประชุมข้าราชการกรมการปกครอง เป็นรายไตรมาส (3เดือน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35494 ลว 11 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องการจัดผู
ที่ สน 0118/3260,3157,3157 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35486 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35349 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโดนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการสนันสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าว ปีการผลิต 2559 / 60
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว35381 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การถ่ายทอดเสียงกจิกรรมการถวายความอาลัย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/35383 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การก่อสร้างอาคารต่างๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38234 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง การสร้างหอประชุมอำเภอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 35347 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0018.1/35408 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35261 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา"
ที่ สน 0018.1/ว35259 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/35261 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจรายชื่อผู้รัผิดชอบการรายงาน E-Report ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35146 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา
ที่ สน 0018.1/ว240923 ลว 4 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 35234 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศ
ที่ สน 0018.1/ว 32527 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส เต่างอย ส่องดาว และนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1-14/2560)
ที่ สน 0018.1/35098 ลว 7 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 35141 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ สน 0018.1/ว35140 ลว 7 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายอำเภอ ทุกอำเภอ แบบสำรวจรายละเอียด ยุ้งฉาง/รายคน ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33787 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34910 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ สน 0018.1/ว 24923 ลว 4 พฤศจิกายน 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.4/1067 ลว 3 พฤจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยและบริการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดสรรงบประมาณปฏิบัติการภารกิจกองอา
muj lo 1118/1943 ลว 1 พฤษจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที สน 0018.1/ว 34651 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว34717 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกรนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560 (โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1066 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีกชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว34716 ลว 2 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34730 ลว 2 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/34062 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ร่างพระราชบัญบัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ ฉบับที่ .. พ.ศ. ...
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว34624 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกจากประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที สน 0418/3804 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรื่องส่งประกาศสอบราคมจ้าง
ที่ สน 0018.1/34533 ลว 1 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2560
ที่ สน 0218/ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวาดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเสาขวัญ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางน้อย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ และประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอูนเฒ่า บ้านเม็ก-บ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1061 ลว 1 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3395 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34388 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมข้าราชการกรมการปกครอง และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน
ที่ สน 0018.1/34387 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0218/5008 ลว ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ที่ 7 ตำบล พรรณา
ที่ สน 0018.1/34386 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/34268 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร กรมการปกครอง (Intranet)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34265 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์โดยผ่านกลไลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34264 ลว 28 ต.ค. 2559 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายนายอำเภอบ้านม่วง เร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/34281 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหัยสมาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/34282 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเข้าเฝ้าฯ
ที่ สน 0818/2524 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34263 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม (Video Conference) เรื่อง การดำเนินการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34260 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
fj;omujl6f muj lo 0018.1/35061 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2559
ที่ สน 0418/3821 ลว 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 0418/3843 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34113 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34111 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
ที่ สน 1318/2723 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 1318/2722 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 1318/2721 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว34110 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ที่ สน 0318/1895 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1048 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว 34099 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การยกเว้นหรื่อลดภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34075 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34071 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการ คปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0218 /5984 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคมจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยผึ้ง (จุดที่ 1,2,3,4) ลำห้วยโคก (จุดที่ 1และ 2 ) และลำห้วยวังถ้ำ ตำบลนาใน อำเภอ พรรณานิคม
ที สน 0818/2514 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33919 ลว 22 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุก อำเภอ เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1 / ว 34060 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1 / ว 34058 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34056 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน "
ที่ สน 0018.1/ว 33937 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33915 ลว 21 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน)
ที่ สน 0018.1/ว 33950 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 33960 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ สน 0018.1/ว33772 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ที่ สน 0018.1/ว 33731 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/33630 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนทั่วประเทศ เรื่อง การติดดั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาารด้านการทะเบียนทั่วประเทศ
ที่ สน 0818/2463 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 1418/1561 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/310 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ
ที่ สน 0018.1/33624 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2559 และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/ว33623 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โทรสารในราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว33620 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว 33614 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 33512 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดอนุมัติอนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/33513 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ สน 0818/2449 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 0818/2443 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 0818/2452 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว 33454 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอ สว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาสอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การพิจารณาจัดส
ที่ สน 0018.1/ว 33460 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานข้อมูลใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ในระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน
ที่ สน 0018.1/ว 33309 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตราการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
ที่ สน 0418/3755 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3355 เรียน นายอำเภอ สว่างแดนดิน เรื่อง การหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 33483 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสงบเรียบร้อยและชุดเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33458 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่องก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1025 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง
วิทยุสือสารกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33461 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งดการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559
ที่ สน 0018.1/33469 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม
ที่ สน 0018.1/33355 ลว 13 ตุลาคม 2559 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบุคคลประเภท0
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 33433 ลว 13 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
ที่ สน 0018.4/ว1033 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเก็บรักษาและการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุนและวัตถุระเบิด
ที่ สน 0318/1838 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/33307 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบที่1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
ที่ สน 0018.1/33239 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้ที่พึ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33235 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/994 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 33067 ลว 10 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานบันในต่างประเทศ)
ที่ สน 0018.1/ 33053 ลว 10 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33033 ลว 7 ต.ค. 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่อ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/32878 ลว 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบล ทุกแห่ง (สำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.32880 ลว 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
ที่ สน 0018.1/32826 ลว 5 ตุลาคม เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/32827 ลว 5 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การสำรวจการมี การใช้เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสำรวจการขอรับการสนับสนุนเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ประจำปีงบประ
ด่วนที่สุด สน0018.1/ว32834 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจรถเกี่ยวนวดข้าว ฤดูการผลิตปี 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 32354 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
ที่ สน 0018.1/ว 32527 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส เต่างอย ส่องดาว และนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1 - 14/2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 32372 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2560 และการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว32118 ลว 29 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31605 ลว 20 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักราชการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31416 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2 / ว32112 ลว 29 กันยายน 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเถอ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.32094 ลว 28 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 32089 ลว 28 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเถอ เรื่อง จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื่นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31951 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/985 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/984 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว. 31953 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง กระประเมินผลกา
ที่ สน 0018.1/ว. 31954 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การปรับเปลี่ยนการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ที่ สน 0018.1/31913 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ปลัดเทศบาลตำบล ทุกแห่ง (สำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/31912 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขรายการในสูติบัตรของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 31920 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสตรี องค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310 /ว 20855 ลว 22 กันยายน 2559 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ โน๊ต ลว 22 กันยายน 2559 ถึง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ วาริชภูมิ บ้านม่วง ส่งอดาว เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ได้ที่ศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31623 ลว 21 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องพิธีมอบรางวัลเชิดชูความดี ภาคีเครือข่ายสกลนคร พีธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติราชการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 และการมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/969 ลว 20 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31416 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว31438 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุดรับสัญญานปลายทางวงจรสือสารไร้ความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.4/ว31356 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานสภาพอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซองตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 31286 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอภูพาน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภ
ที่ สน 0018.4/ว 31274 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาลทางสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel
ที่ สน 0018.1/ว.31242 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559
ที่ สน 0018.1/ว.30106 ลว 12 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/965 ลว 15 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)
ที่ สน 0018.1/ว31022 ลว 14 กันยายน 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งย้ายที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว30939 ลว 12 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/30956 ลว 13 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ก่ารออกตรวจสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการ
ที่ สน 0018.1/ว30933 ลว 13 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนันสนุนการขับเคลื่อนนโยบาลรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ที่ สน 0018.4/258 ลว 12 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว30114 ลว 12 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ผู้ข้าว ปีการศึกษา 2559/60
ที่ สน 0018.1/ว29932 ลว 7 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าและบันทึกข้อมูลโรงรับจำนำเพื่อออกใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2560 ด้วยระบบ e-DOPA License
ที่ สน 0018.4/957 ลว 8 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2559
ที่ สน 0018.1/29995 ลว 8 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการกรณีคนต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่วนราชอาณาจักรเป็นการชัวคราว
ที่ สน 0018.4/956 ลว 8 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักสาดินแดนสดุดี ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/954 ลว 7 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/955 ลว 7 กันยายน 2559 เรียน ผู้บัคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29929 ลว 7 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ "การจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธฺ์"
ที่ สน 0018.1/ ว 29856 ลว 7 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พิธีมอบเครื่องแบบปฎิบัติราชการแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29739 ลว 6 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกสตรี องค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29742 ลว 6 กันยายนย 2559 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอภูพาน นายอำเภอากาสอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอวา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29779 ลว 6 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาติจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29737 ลว 6 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การจัดมวลชนเข้าร่วมเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29738 ลว 6 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การจัดมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/214 ลว 4 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมซักซ้อมการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22 / 2558 ลว 29 ก.ค. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29424 ลว 2 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29636 ลว 5 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ที่ พม 0304.57/1688 ลว 5 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเสริมสร้างสนับสนุนเครือข่ายการเฝ้าระวังความรุนแรงต่อเด็ก ในชุมชนจังหวัดสกลนคร"
ที่ สน 0018.1/ว29265 ลว 31 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอมีหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว29540 ลว 1 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นในระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.4/942 ลว 30 สิงหาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองร้องอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.4/ว29197 ลว 30 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทดลองความชัดเจนของสัญญาณ (ว.16) ฃองสถานีวิทยุคมนาคมในโครงข่ายกรมกราปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ 0018.04/ว 29151 ลว 30 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการถ่ายทอดสัญญาณภาาพและเสียงกรมการปกครอง
ที่ พิเศษ ลว 1 กันยายน 25559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิตโดยจัดซื้อพันธุ์ไม้
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว29419 ลว 31สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท )
ที่ สน 0018.4/29399ื ลว 31 สิงหาคม 2559 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบาลรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว.29421 ลว 1 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ที่สน 0018.1/ว39440 ลว 31 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่องการจัดมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ &quo
ที่ สน 0018.1/ว 39439 ลว 31 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามงานในภารกิจของส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญบ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (การนิเทศงาน)
ที่ สน 0018.1/ว 29266 ลว. 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28965 ลว 26 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28819 ลว. 26 ส.ค. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กฯ
ที่ สน 0018.1/ว 28767 ลว 23 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการประทับตรายางเงื่องไขการโอนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ทีี่ สน 0018.1/ว28987 ลว 25 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น วานรนิวาาส พรรณานิคม วาริชภูมิ เจริญศิลป์ และเต่างอย) เรื่อง การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28766 ลว 23 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดระบบโปรแกรมสรรหา ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28686 ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือนเงินเดือนพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 สิงหาคม 2559)
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว28700 ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรือง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่สน 0018.1/ ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง แบบรายการขอเบิงแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว28686 ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 ( 1 สิงหาคม 2559
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว 28685 ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอ
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว 28687 ลว 22 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ที่สน 0018.1/ว28646 ลว 21 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2559
ที่ สน 0018.1/ว28566 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการประเมินผลงานและตัดสินการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ในระดับจังหวัด ประจำปี 2559
muj lo 0018.4/1731 ลว 17 สิงหาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยรักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28432 ลว 18 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนายอำเภอตามองค์ประกอบที่ 1-3 ( Agenda - Functional -Area Based) รอบประเมินครึ่งปี ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2559 - 30 มิถุนายน 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28442 ลว 17 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม
ที่ สน 0018.1/ว27866 ลว 8 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัด นครราชสีมา ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28428 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การจัดระบบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/926 ลว 16 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดทำข้อมูลประเมินความเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2559
ที่ สน 0018.1/28080 ลว 11 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณช้าง
ที่ สน 0018.4/ว 924 ลว 15 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสรุปข้อมูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28154 ลว 15 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/ 28123 ลว 11 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่่อง ประกาศชมเชยการปฎิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ 0015/ว.28046 ลว 10 สิงหาคม 2559ื เรียน นายอำเภอ 13 อำเภอ (แนบท้าย) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่"
ที่ สน 0018.1/ว27995 ลว 10 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการจัดหาพัสดุเครืองแบบปฏิบัติราชการกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตามโครงการสนับสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/28035 ลว 10 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ สน 0018.1/ว27996 ลว 10 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27991 ลว 10 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการกรณีคนต่างด้าวบางจำพวกที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ที่ สน 0018.1/ว27992 ลว 10 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง หารือการลงรายการในช่องศาสนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27927 ลว 9 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การลงพื้นที่เพื่อประเมินผลงานหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ในรอบรอบสุดท้าย (รองบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27790 ลว. 5 ส.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ ว 27864 ลว 8 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ อ.แจ้ง ปอ.และ ผญบ.เดินทางไปนำเสนอผลงานหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ ว 27864 ลว 8 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ อ.แจ้ง ปอ.และ ผญบ.เดินทางไปนำเสนอผลงานหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27567 ลว 8 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ตำลบ (ตำบลละ 5 ล้านบาท )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27609 ลว 5 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการขับเคลื่อนแผนงานสนับสนุนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/27503 ลว 4 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาติจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27647 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เรื่อง อนุมัติโอนจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งบกลาง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.27565 ลว 4 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโพนนาแก้ว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27502 ลว 4 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การงดออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันในวันออกเสียงประชามติ
ที่ สน 0018.1/ ว27428 ลว 3 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27486 ลว 4 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการคัดเลือกโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559 รอบแรกและรอบสุดท้าย (รอบตัดสิน)
ที่ สน 0018.1/ว27472 ลว 3 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณษคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 และการจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.1 /ว27308 ลว 2 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปิดประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ที่สน 0018.1/ว27307 ลว 2 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27571 ลว 3 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธืร่างรัฐธรรมนูญ (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว.27301 ลว 2 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณสำหรับเป้นค่าจ้างเหมาบริการลุกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (งวดที่4 เดือนกรกฏาคมถึงเดือนกันยายน 2559
ที่ สน. 0018.1/ว27075 ลว 28 กรกฏาคม 2559ิ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพาใช้อาวุธของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27251 ลว 1 สิงหาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดทางอินเตอร์เน็ต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27166 ลว 29 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายและการนำส่งคืนเงินเหลือจ่ายตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลือนเศรษฐกินฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27173 ลว 29 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง "ร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ และประเด็นคำถามเพิ่มเติม" ประจำจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 27216 ลว 1 สิงหาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภอวิชาการ ตำแหน่งนิติกร และนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว09063 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.4/27124 ลว 29 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว 26872 ลว 26 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 "
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29059 ลว 28 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/190 ลว 28 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27059 ลว 28 กรกฎาคม 2559 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การให้บริการจัดทำบัตรประชฃจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.4/907 ลว 27 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27058 ลว 28 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสอบสิทธิออกเสียงประชามติผ่านระบบออนไลน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26834 ลว 26 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำทะเบียนผู้เช่าในเขตตำบลและการกำหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26871 ลว 26 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน คำตากล้า โพนนาแก้ว พรรณานิคม และภูพาน เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26844 ลว 26 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรยบร้อย ระดับอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26845 ลว 26 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการออกเสียงประชามติ
ที่ สน 0018.1/ว26815 ลว 25 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม " วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26630 ลว 22 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนา่ขีดความสามารถของฝ่ายปกครอง ด้านระบบบริหารและการบริหารสู่ประชาคมอาเซียน
เรียน นายทะเบียนท้องถืน นายทะเบียนอำเภอ เรื่อง แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26601 ลว 22 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับทีมีผลงานดีเด่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26605 ลว 22 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/ว26588 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ลว 22 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประเมินผลการปฏิบัติห้าที่ของผู้ใหญ่บ้านของผู้ใหย่บ้าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ.2559
ที่ สน 0018.1/26547 ลว 21 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26576 ลว. ที่ 21 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เลื่อนการประชุม (Video Conference System)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 26563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว26564 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาสกลนคร และหัวหน้าสื่อสารกรมการปกครอง เขต 12 จังหวัดสกลนคร เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26470 ลว. ที่ 15 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26451 ลว 15 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ( E-form)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/26450 ลว 15 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26388 ลว 15 กรกฏาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การขอคืนรายการบุคคลตามโครงการตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฏร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/26328 ลว 14 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26192 ลว 14 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/182ื ลว 13 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ สน 0018.4/26198 ลว 13 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26053 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งสรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26052 ลว. 12 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ เต่างอน และโพนนาแก้ว) การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ นร 5117.13/ว181 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26051 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง อนุมัติโอนจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดให้ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26068 ลว 12 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลสำหรับการบูรณาการศูนยืเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26010 ลว 11 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (เกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26005 ลว 11 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมู,การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/370 ลว 11 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
ที่ สน 0018.1/ว25880 ลว 8 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานข้าราชการเสียชีวิต และขอลาออกจากราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว25856 ลว 8 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการถ่ายทอดสัญญานภาพและเสียงกรมการปกครอง
ที่ สน 002/2559 ลว 6 กรกฏาคม 2559 เรียน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ จังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25821 ลว 7 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในสถานศึกษา
ด่วนที่สด ที่ สน 0018.1/25817 ลว 7 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามผลการดำเนินงานการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25816 ลว 7 กรกฏาคม 25059 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2005 ลว 7 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ลงซ้ำเรื่อง การคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25509 ลว 6 กรกฎาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำร่างระเบียนกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มระลึกแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. ..
ด่วนทีี่สุด ที่ สน 0018.1/ว25775 ลว 7 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภมูิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25716 ลว. 6 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ง25648 ลว. 6 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25649 ลว. 6 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ จัดทำแผนการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญฯ
ที่ สน 0018.1/ว25688 ลว. 6 ก.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ รายงานผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการในระดับจังหวัด ชุดที่ 1 เพื่อตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25510 ลว 6 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดลงพื้นที่ของคณะกรรมการในระดับจังหวัด ทั้ง 2 ชุด เพื่อตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหม๔่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 3
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว25085 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการป้องกันเจ่้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25672 ลว.5 กรกฏาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติของวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว25087 ลว 30 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามและเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน 0018.4/25005 ลว 29 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ประกาศชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25042 ลว.29 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือเรื่องการเรียกเงินประกันสัญญางานก่อสร้างโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลือนเศรษฐกิจฐานรากแนวประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/ว24997 ลว.29 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนอาวุธปืนในระบบ e-dopa license
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/24902 ลว. 28 มิถุนายน 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางการดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24659 ลว. 28 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24657 ลว 28 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24658 ลว.28 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาขับเคลื่อนปาะปฏิรูปประเทศ
ที่ สน 0018.4/342 ลว. 28 มิ.ย. 2559 ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ/นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดทำแผนสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24891 ลว.28 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/178 ลว.28 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบูรณาการระหว่างศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร กับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.24656 ลว.27 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ผ่านระบบ E-form
นายอำเภอ ทุกอำเภอ บัญชีกลุ่มเป้าหมายโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.4/339 ลว.27 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินอดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)จังหวัดสกลนคร ประจำปี งยประมาณ พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 24766 ลว.27 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24692 ลว.24 มิถุุนายน 2559 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุสุมาลย์) เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกินฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24692 ลว.24 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอกุสุมาลย์) เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24655 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานข้อมูลการทะเบียนราษฎร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24625 ลว.23 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่าง นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24705 ลว.24 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนันสนุนเครื่องแบบปฏิบัติราชการเพื่อสวัสดิการแก่กำนันและผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/24654 ลว.24 มิถุนายน 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล (ตำบลท่าแร่ ตำบลดงมะไฟ และตำบลเชียงเครือ) เรื่อง กำหนดแจกจ่ายแบบพิมพ์และวัสดุที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการออกเสียงประชามติในภ
ที่ สน 0018.4/ว24584 ลว.23 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ สน 0018.4/ว24584 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งผลการประชุมเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/13930 ลว.22 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการบันทึกข้อมูลโครงการตามมาตการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลล่ะ 5ล้านบาท) ในระบบ http://tambon.dopa.th
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/24495 ลว.22 มิถุนายน 25559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/24495 ลว.22 มิถุนายน 25559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24531 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ผ่านระบบ E-form
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24522 ลว.22 มิถุนายน 2559 นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24493 ลว.22 มิถุนายน 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/ว24375 ลว.20 มิถุนายน 2559 นายอำเภอพรรณา วาริชภมูิ พังโคน บ้านม่วง โพนนาแก้ว ส่องดาว คำตากล้า และกุสุมาลย์ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/ว24373 ลว. 20 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ มอบหมายข้าราชการผู้รับผิดชอบระบบ e-DOPA License เข้าร่วมอบรมโ๕รงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศฯ
ที่ สน 0018.1/ว24375 ลว. 20 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่จากบางอำเภอล่าฃ้าทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24245 ลว. 17 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พรรณานิคม,อ,กุดบาก และอ.เต่างอย) รายงานผลการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24339 ลว. 17 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ กำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว172 ลว. 17 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ส่งภาพกิจกรรมการดำเนินงานศูนย์ดำรงค์ดำรงธรรมอำเภอในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามภารกิจ
ที่ สน 0018.1/24244 ลว. 17 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24293 ลว. 17 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว.14162 ลว.16 มิถุนายน 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการตรวจติดตามของคณะกรรมการในระดับจังหวัด ชุดที่ 1 เพื่อตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(ครั้งที่ 1)
ที่ สน 0018.1/ว 14046 ลว.14 มิถุนายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13924 ลว. 13 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร 2016
ที่ สน 0018.1/ว13826 ลว. 10 มิ.ย. 2559 นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่ ประจำปี 2559
(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13724 ลว. 9 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13804 ลว. 10 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/300 ลว. 10 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13783 ลว. 10 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ข้อแนะนำการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
(เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13724 ลว. 9 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13724 ลว. 9 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13693 ลว.9 มิ.ย.2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือบักทึกข้อมูลผู้ยื่นคำขอลงทะเบียน ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด
ด่วนที่ึสุด ที่ สน 0018.1/ว13727 ลว 9 มิ.ย.2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติมในการออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/163 ลว.9 มิ.ย.2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วิทยุในราชการกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.4/298 ลว.7 มิ.ย.59 นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ ผบ.ร้อย อส.จ.สน.ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ที่ สน 0018.1/ว 13685 ลว 9 มิ.ย.59 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจโรงรับจำนำในเขตกรุงเทพมหานคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13690 ลว 9 มิ.ย. 59 นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13593 ลว. 7 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน 0018.4/ว13425 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวเครืองวิทยุคมนาคมประจำกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/13348 ลว.3 มิถุนายน 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานทะเบียนศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1-ว13441 ลว.6 มิถุนายน 59 เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดตัว "บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร จำกัด" ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00-20.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13385 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13355 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดทำแผนอบรมและคัดเลือกวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13354 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13345 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ กำหนดการลงพื้นที่ของคณะกรรมการในระดับจังหวัด เพื่อตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13324 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ที่ สน 0018.1/13323 ลว. 3 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13282 ลว. 1 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ โอนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติ และสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13203 ลว. 31 พ.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13207 ลว. 1 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13227 ลว. 1 มิ.ย. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการยกระกับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 2
ที่ สน.0018.1/ว. 13111 ลว.31พฤษภาคม 2559 เรื่อง การเสนอขอความเห็นชอบแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการยกระดับศักยภาพหมุ่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ครั้งที่ 1
ที่ สน.0018.1/13133 ลว.31พฤษภาคม 2559 นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12651 ลว.30 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คู่มือการดำเนินการ คปช
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/151 ลว. 31 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน.0018.1/ว 12902 ลว. 30 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การขออนุญาติออกนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาได้อีกของคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12903 ลว. 30 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ด่วนที่สุด ที่ นร.5117.13/ว 12901 ลว. 30 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินกิจกรรมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12809 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการจัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับอำเภอ (ครู ข)
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12806 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจและแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12802 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ สน.0018.4/ว12777 ลว. 27 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ระเบียบปฏิบัติประจำวันของพนักงานวิทยุคมนาคมประจำจังหวัด อำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.4/276 ลว. 26 พฤษภาคม 2559 ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย การจัดตั้งกองร้อยอาสารักษาดินแดนและแก้ไขปรับปรุงการจัดตั้งส่วนราชการในกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน.0018.1/ว12659 25 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12658 ลว. 25 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเมืองสกลนคร) การตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/ว12618 ลว. 25 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเลื่อนการประชุม
ที่ สน.0018.1/ว12478 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน.0018.1/9971 ลว.13 พฤษภาคม 2559 ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ การควบคุมการเรี่ยไร
(เพิ่มเติม) ที่ สน.0018.4/295 บัญชีการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/12496 ลว. 24 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการทดสอบความรู้และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างลูก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12495 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.4/295 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/12423 ลว. 23 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย พิ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว12402 ลงวันที่ 19 พ.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12403 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญประชุม
ที่ สน.0018.1/12361 ลว. 19 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญประชุม
ที่ สน.0018.1/12359 ลว. 19 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญบ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/12313 ลว. 19 พฤษภาคม 2559 หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์ส
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/11164 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ที่ สน.0018.1/11147 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว11146 ลว 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุสุดวิสัย
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว12200 ลว. 18 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ หมู่บ้าน
ที่ สน.0018.1/11161 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร การประเมินผลการปฏิบัติ
ที่ สน.0018.1/11160 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร การจัดทำจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำส่วนราชการ
ที่ สน.0018.1/144 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ และที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร 3 กลุ่มงาน ขอขอบคุณส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนการดำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน
ที่ สน.0018.1/ว8686 ลว.16 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดทุงโบราณ โคมบัวบูชาประเภทแขวน โคมบัวบูชาประเภทตกแต่งรถยนต์ขบวนแห่และโต๊ะหมู่บูชาพระ (หมู่9) ในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปีร 2559
ที่ สน.0018.1/ว8683 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/10067 ลว.17 พฤษภาคม 2559 นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการบุคคลในฐานะข้อมูลราษฎร และวิทยุจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/10066 ลว. 17 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดตั้งศูนย์สนับสนุนการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ กุดบาก คำตากล้า วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ จ่ายเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร
ที่ สน.0018.1/10063 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ ส่งบัญชีรายชื่อนายจ้าง/แรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนรายงานตัวและยังไม่มารายงานเพื่อขออนุญาตทำงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน.0018.1/ว.10064 ลว. 16 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจุดบั้งไฟที่อาจเป็นอันตรายต่อเส้นทางการบิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10033 ลงวันที่ 16 พ.ค. 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานข้อมูลหมู่บ้านที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 เพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.51007/ว 2390 ลว. 22 เมษายน 2559 หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายยกเทศมนตรีนครสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ชมรม สโมสร ทุกแห่ง นิสิต นักศ
ที่ สน.0018.1/ว 9557 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
ที่ สน 0018.1/9981 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ที่ สน. 0018.1/142 ลว. 13 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน.0018.1/ ว 9970 ลว. 13 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ
ที่ สน.0018.1/ว 9902 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร การจัดมวลชนเข้าร่วมพิธีเปิดขบวนแห่โคมบัวบูชา งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 255
ที่ สน.0018.1/ว 8734 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอวาริชภูมิ การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ สน.0018.1/ว 8733 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ สน.0018.1/9900 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง การเตรียมการสนับสนุนการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ที่ สน.0018.1/ว 8838 ลว. 12 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2559
ที่ สน.0018.1/8730 ลว.11 พฤษภาคม 2559 การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559
ที่ สน.0018.1/ว8714 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ เร่งรัดการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/ว8371 ลว. 3 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.4/8673 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้านมนุษย์
ที่ สน.0017.2/ว8581 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท
ที่ นร.5117013/ว 80546 ลว. 10 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเตรียมการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์บทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ สน.0018.1/8543 ลว. 9 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/8543 ลว. 9 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/130 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอโพนนาแก้ว อำเภอวานรนิวาส อำเภอกุดบาก อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอคำตากล้า ขอความอนุเคราะห์เชิญชวนเช่าวัตถุมงคล หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อเงิน รุ่น "พุทธบารมี" เพื่อสมทบทุนจัดสร้าง
ที่ สน.0018.1/ว 8409 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/8435 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
ที่ สน.0018.1/ว 8415 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการออกเสียงประชาม
ที่ สน.0018.0/8411 ลว. 4 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในระดับอำเภอ
ที่ สน.0018.1/โน้ต ลว. 4 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด ป.อาวุโส อำเภอ ทุกอำเภอ การดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ที่ สน.0018.1/8217 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
ที่ สน.0018.1/ว8228 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ การอนุญาตให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน.0018.1/8232 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางปฏิบัติการรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
ที่ สน.0018.0/ว 6609 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางปฏิบัติในการใช้งานระบบ e-DOPA License
ที่ สน.0018.1/ว8229 ลว. 2 พฤษภาคม 2559 นายอำเภอ ทุกอำเภอ การโฆษณาจำหน่ายอาวุธปืนทางอินเทอร์เน็ต (internet)
นายอำเภอ ทุกอำเภอ ด่วนที่สุด ที่ นร 5117.13/ว111 การดำเนินกิจกรรมการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ สน.0018.1/7810 ลว. 2 เมษายน 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3
ที่ สน.0018.4/265 ลว. 29 เมษายน 2559 ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ ฌอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมาฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาส 3-4) ลว. 29 เมษายน 2559
ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ ระเบียบนายกรัฐมนตรีว่าด้วยมาตรการทางบริหารในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ พ.ศ.2558 ลว.29 เมษายน 2559
นายอำเภอ ทุกอำเภอ เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
อำเภอภูพาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ มาตรการบูรณาการการแก้ไขปัญหาฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน
ด่วนที่สุด นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

กำลังแสดงหน้าที่ /
<< >>

Copyright © 2016 All Rights Reserved By : www.sakon-pao.go.th | Power by : inwbong™
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
เบอร์โทรศัพท์ / โทรสาร
เข้าสู่ระบบบริหารเว็บไซต์