[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
ร้องเรียนการทุจริต
 

 
  ip ของคุณ คือ 34.204.200.74
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
34 ip
เมื่อวาน
377 ip
เดือนนี้
8023 ip
เดือนที่แล้ว
ip
ปีนี้
8023 ip
ทั้งหมด
331471 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
   
ที่ สน 0018.4/25 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ,ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1
ที่สน 0018.1/01431 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1384 ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ"อำเภอ...จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข"
วิทยุ โน๊ต ลงวันที่ 22 มกราคม 2563 เรียน ปลัดอวุโสทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สำนักงานทะเบียนอำเภอรายงานการขอเบิกแบบพิมพ์ฯ
ที่ สน 1018/283 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1207 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เ
ที่ สน 0018.1/ 1229 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การออกระเบัยบสำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
ที่สน 0018.1/01225 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1190 ลงวันที่ 21 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1181 ลว. 20 ม.ค. 2563 เรียน ายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 1062 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือแจ้งเหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันสมควร (ส.ส.1/9)
ที่ สน 0018.1/ว 01071 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการบริหารจัดการน้ำและการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน ปี 2562/63
ที่ สน 1316/80 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00987 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/891 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/ว 00967 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/957 ลว. 16 ม.ค. 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00927 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00829 ลงวันที่ 15 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปข้อกฏหมายที่ฝ่ายปกครองเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 000831 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/659 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งเพจ Facebook "จิตอาสาภาคอีสาน"
ที่ สน 1718/128 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวบไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 00749 ลงวันที่ 14 มกราคม 2563 เรียน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร /หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00617 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว646 ลว. 13 ม.ค. 63 เรียน นอ.อากาศอำนวย นอ.พรรณานิคม เรื่อง การเตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โดยมีเงื่อนไข)
ที่ สน 0018.1/ว 00524 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขุดลอกร่องน้ำโดยนำวัสดุที่ได้จากการขุดลอกมาเป็นค่าจ้างในการขุดลอก(การขุดลอกต่างตอบแทน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 00567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( Flagships for DOPA Excellence 2020): ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ"อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00536 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว 00529 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนรับบุตรบุญธรรมตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00525 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดจิตอาสาพระราชทานในการช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/517 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การส่งคืนบัตรเสียและบัตรที่ต้องส่งคืนส่วนกลาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 00515 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562/63
ที่ สน 0018.1/ว 00518 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (x-ray) ครั้งที่ 1/2563
ที่ สน 0018.3/11 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/456 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/00389 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่ิองในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ที่ สน 0018.1/ว175 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงและสรุปสาระสำคัญของกฎกระทรวง
ที่ สน 0018.1/00197 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 1318/2183 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28729 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว00111 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว 00116 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล 5"
ที่ สน 0018.1/ว 110 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนายทะเบียนด้านงานทะเบียนราษฎรและสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว109 ลงวันที่ 3 มกราคม 2563 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนาายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29472 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครตัวแทนกองทุนการออมแห่งชาติประจำหมู่บ้าน ระยะที่ 1 ใน 25 จังหวัด
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว29466 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.4/ว 29403 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29432 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29465 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบการสั่ง หรือนำเข้าดอกไม้เพลิง(แบบ ป.2) ผ่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 29485 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุดรับสัญญาณปลายทางวงจรสื่อสารไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 29405 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายสมุดบันทึกการตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบล และคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/29400 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องโครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29380 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ ปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29289 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, นายอำเภอพรรณานิคม, นายอำเภอคำตากล้า, นายอำเภอพังโคน, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง กำหนดการประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารั
ที่ สน 0018.1/ว 29252 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้
ที่ สน 0018.1/29099 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภ
ที่ สน 0018.4/29197 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 29225 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรากำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการและสถานที่ป
ที่ สน 0018.4/ว 314 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 1018/4575 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29203 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 273 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563)
ที่ สน 0018.4/ว 29122 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร, อำเภอพรรณานิคม, อำเภอกุสุมาลย์, อำเภอโพนนาแก้ว, อำเภอโคกศรีสุพรรณ, อำเภอเต่างอย, อำเภอภูพาน, อำเภอกุดบาก, อำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว29126 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29112 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28987 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29007 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงร่างกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว29009 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง (ศปท.ปค.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28957 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28955 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว270 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/674 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว28889 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/28729 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 1018/4373 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28694 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/312 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับคนต่างด้าวในพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28591 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563
ที่ สน 0018.1/ว 28655 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี 2562 - 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28589 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4(อส.)/311 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการพิจารณามอบเครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ"
ที่ สน 0018.4/28618 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบสภาพเครื่องวิทยุคมนาคม ประจำปี พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28263 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ที่ สน 0018.1/ว 28487 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28447 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28488 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตลาดประชารัฐตามแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.4/ว27997 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ที่ สน 0018.1/ว28103 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการออกหมายเรียกและส่งหมายเรียกในอำนาจหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28270 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2562 - 2563
สน 0018.1/ว28316 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ก่ารจัดเก็บเอกสารทางทะเบียนในระบบคอมพิวเตอร์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24225 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28265 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาคร เนื่องในพระราชพิธีบรมราขาภิเษก พุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28117 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนนิติบุคคลผู้ประกอบกิจการฮัจย์
ที่ สน 0018.4/ว28142 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส. 2562 ไปพลางก่อน โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผุ้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว28044 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการรณรงค์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีวินัยจราจร "ปกครองท้องที่ วินัยดี ขับขี่ปลอดภัย"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28041 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 28001 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 28104 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างต่อเนื่อง
ด่วนที่สุด ที่ กฟก สน 0100/ว28039 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรมาใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ และแนวทางการทำลายหลักฐานในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27858 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27856 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ สน 1018/4276 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27843 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมการพัฒนานักสื่อสารหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (นสพ.) ในกลุ่มผู้นำท้องที่ (กำนันและผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อการประชาสัมพันธ์และคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห
ที่ สน 0018.4/304 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง ส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน
ที่ สน 0018.4(อส.)/303 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27747 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ "อำเภอดำรงธรรม"
ที่ สน 0018.1/ว 27702 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรและผู้ยากจน
ที่ สน 0018.4/302 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 27681 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27724 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของชาวไทยมุสลิมในโอกาสต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม
ที่ สน 0018.1/27594 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย
ที่ สน 0018.1/27595 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2563
การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27638 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27640 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27639 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ยกเลิกการออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27641 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพัฒนาสถานที่ที่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เคยพำนัก/จำพรรษา เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27600 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27592 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลการพิพาทแนวเขตการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 27581 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงมีนาคม 2563) ในห้วง 3 เดือ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27608 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง อนุมัติส่งจัดสรรเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ...ยิ้ม ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม -
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27593 ลว. 26 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขัลเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27509 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การต่ออายุการใช้สถานที่เล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.4/27445 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอรับการสนับสนุนผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำป
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27410 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27407 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน บ้านม่วง โคกศรีสุพรรณ กุสุมาลย์ กุดบาก และคำตากล้า เรื่อง พิธีมอบรางวัลโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.3/614 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/27411 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล
ที่ สน 0018.1/ว 27402 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27322 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27328 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลระบบการเลือกผู้ใหญ่บ้านและระบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/27259 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องอนุมิติส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าปฏิบัตงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอไตรมาสที่1(เดื่อนตุลาคม-ธ
สน0018.1/27269 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภองานทะเบียนและบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 27198 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามบทบัญญัติ มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27191 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27190 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ที่ สน 0318/2277 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0818/2800 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการจัดซื้อวัสดุปรับปรุงทางเป็นผิวจราจร คสล.บริเวณถนนทางเข้าหน้าศูนย์วัฒนธรรมไทกะเลิง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27123 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27111 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอพรรณานิคม
ที่ สน 0018.1/ว27106 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว 27064 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (10 Flagships for DOPA Excellence 2020) : ศูนย์ราช
ที่ สน 0018.1/ว 27057 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
ที่ สน 0018.4/ว26896 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562 และแนวทา
ที่ สน 0018.1/26909 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26968 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/26933 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การออกตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว 26964 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26967 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 26902 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26830 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ 1
ที่ สน 0018.1/26800 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 26798 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอภูพาน
ที่ สน 0018.1/26763 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26756 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง อนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26747 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จังหวัดและอำเภอ
สน 0018.1/ว26722 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพื่อใช้จัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/26565 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 52563
สน 1618/2488 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
สน 0018.4/241 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญติดตามรับชมข่าวสารจากกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26506 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การถ่ายรูปผู้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26757 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้เข้มงวดตรวจสอบการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังออกจากพื้นที่การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ที่ สน 0018.1/ว26389 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว26367 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/26351 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และเทศบาลตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26352 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความต้องการ จุลินทรีย์ Super Hero Biotech เพื่อบำบัดน้ำเน่าเสีย น้ำขยะ และสิ่งปฏิกูล
ที่ สน 0018.1/26350 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจดรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/26324 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26254 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26251 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินการตามโครงการขยายผลการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปี 2563 (สำหรับเดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม2563)
ที่ สน 0018.1/ว 26269 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26255 ลว. 5 พ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26209 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล(แบบ ป.3) รางวัลกำน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26227 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26181 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคคลและสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นการพนันตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26146 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว26173 ลงวันที่ 1 พฤษจิกายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ร้องเรียนการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระรา
ที่ สน 0018.1/ว26163 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว26092 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(บกปภ.ช.)
ที่ สน 0918/2046 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0918/2042 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2044 ลงวันที่ 21 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2043 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2040 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2047 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2041 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2048 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2049 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2050 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2051 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2052 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/2045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว26058 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปลอมแปลงใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25995 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26007 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25976 ลว. 18 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติแผนโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)
ที่ สน 0018.4/25891 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน เรื่อง การส่งเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สดุ ที่ สน 0018.1/ว25889 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของส่วนราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25869 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/25901 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลผู้นำศาสนาอิสลาม
ที่ สน 0018.4/ว25739 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผอ.ศอ.ปส.อ. เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในห้วง 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว25710 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยชมเชยจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานการส่งเสริมวินัยการออมดีเด่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25716 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25594 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แจ้งการอนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25601 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2562
ที่ สน 0018.1/ว25398 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำ ประจำปี 2563
ที่ สน 0018.1/ว25570 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/25595 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 - เดือนธันวาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 25473 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผักตบชวาประจำปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/ว25511 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ.1441)
ที่ สน 0018.1/ว 25174 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25186 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การขยายเวลาประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้านตามแบบ ผญ.1 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา หมู่ที่ 22 ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 25247 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก เต่างอย อากาศอำนวย โพนนาแก้ว พรรณานิคม และบ้านม่วง) เรื่อง โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/24805 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วาริชภูมิ พังโคน บ้านม่วง วานรนิวาสและคำตากล้า เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว 25048 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษรG
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25036 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ, นายอำเภอส่องดาว, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก) เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 0018.1/ว 25038 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.3/ 568 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24987 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว24969 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24897 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานกิจการฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ศ. 1441)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118.1/ว 24874 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการติดตามและประเมินผลการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24865 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เรียน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันเงื่อนไขที่กำหนดไว้หลังใบอนุญาตให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง(สลากบำรุงสภากาชาดไทย) เสียภาษีต่อเจ้าพนัก
ที่ สน 1518/2002 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2001 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2003 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2004 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2005 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2006 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2007 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2008 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2009 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 24666 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีระบบแจ้งผลการตรวจสอบโดยมีเหตุปฏิเสธการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว16724 ลงวันที่ 14มิถุนายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนญาติจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว200 ลงวันที่ 12กันยายน2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24638 ลงวันที่ 9ตุลาคม2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดการพิจารณาจิตอาสา เพื่อสำนึกและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของกษัตริย์ไทย 3 พระองค์
ที่ สน 0018.1/ 24667 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการเบิกเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง(ค้างจ่ายปี พ.ศ. 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24664 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจจำนวนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24665 ลว. 10 ต.ค. 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ฯายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.3/558 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2563-2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24609 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24531 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งประกาศกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 24578 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านโบราณสามหลัง
ที่ สน 0018.4/ว 24488 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ที่ สน0018.1/ว24493 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนากิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (ฌ.ก.น.)
ที่ สน 0018.1/2461 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ถึง นายอำเภอเมืองสกลนคร พังโคน และสว่างแดนดิน เรื่อง แบบสำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ) ที่จะส่งให้จังหวัดนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดส
ที่ สน 1118/2658 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอส่งเอกสารประกาศกำหนดราคากลาง จำนวน 8 โครงการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24251 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของหน่วยรับสมัครและรับเงินสะสมของสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
ที่ สน 0018.1/ว 24253 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/244 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24179 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24148 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/213 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดกรมการการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24088 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนครและนายอำเภอพังโคน เรื่อง มาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการโรงรับจำนำในภาวะเกิดเหตุอุทกภัย
ที่่่ สน 0018.1/ว4076 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาเอกสารทะเบียนประวัติราษฏร
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๗๑๘/๒๗๔๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๕๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส, นายอำเภอวาริชภูมิ, นายอำเภอสว่างแดนดิน, นายอำเภออากาศอำนวย, นายอำเภอเจริญศิลป์, นายอำเภอเต่างอย, นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๐๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญาบ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเลื่อนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๗๑๐ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรม บางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่าวนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๒๓๖๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๔๑๘/๒๒๑๒ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการเบิกเงินค่าตอบแทนของคณะผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๕๗๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกแห่ง เรื่อง โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชิงรุก
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๓๓๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ภาค
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๔๑ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๔๒๕ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่่น ทุกแห่ง เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการผู้สูงอายุที่มีอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป
สน ๐๕๑๘/๓๙๑๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๖๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ดรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๕๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๒๑๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๕๒ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) และสำห
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๓๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ที่ สน 0018.1/2336 ลงวันที่ 23กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.1/23316 ลงวันที่ 23กันยายน2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/23233 ลงวันที่ 20กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเข้าเฝ้ารับ-ส่ง สมเด็จพระเจ้่าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๖ ลงวัน ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๘๑๘/๑๙๗๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๐๑๘/๓๓๔๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๗ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
สน ๐๓๑๘/๑๘๙๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๔ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๓ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๙ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๘๙๒ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๙๐๐ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๓๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๐๓๕ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนครและนายกเทศมนตรีตำบล (ที่เป็นสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขอกำหนดและใช้รหัสปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน ๐๒๑๘/๓๙๔๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๕๑ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๑๓๑๘/๑๖๑๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๓๑๒๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกหนองแซงเสือ บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๖ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเห็นตาย บ้านนาม่อง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงไหล บ้านนาขาม
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สปก. ๐๗๒๐๒ สายแยก รพช.บ้านงิ้ว - บ้านค้อใหญ่
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านค้อใหญ่ หมู่ที่ ๔
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๖๒ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กส. ๓๐๒๐ บ้านคำม่วง - บ้านกุดแฮด
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๒๓๖๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกห้วยแย้ บ้านบัว
สน ๐๘๑๘/๒๓๖๐ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านกุดบาก - บ้านบัว
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๙ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งรวงทอง บ้านหนองสองหาง
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๘ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไชต์ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะหนองหอย บ้านกุดบาก หมู่ที่ ๑ ตำบลกุดบาก อำเภอกคบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๘๑๘/๒๓๕๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอปนะกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์ โครงการขุดลอกคลองน้ำดงสี่ตำลึง บ้านกุดแฮดสามัคคี ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว2309 ลงวันที่ 17 กันยายน 2562 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประเมินการปฏฺบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0618/3106 ลงวันที่ 17กันยายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน0018.1/22964 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินของศาลเจ้า
ที่ สน 0018.3/506 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน0018.1/ว22854 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่ิอง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสาระสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
สน0018.1/ว22852 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์รูปแบบประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาสัยแบบประหยด
สน 0018.1/ว201 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เรื่อหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุมัติการใช้เงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างประเทศ
สน 0018.1/22839 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน 0018.1/ว 22837 ลงวันที่ 13กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
สน0018.1/22746 ลงวันที่ 12 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญการค้นหาบุคคลศุนย์หาย หรือคนหลงป่าให้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยภิบัติ
ที่ สน 0018.1/ว22497 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว22498 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรณรงค์และสนับสนุนการบริโภคผลไม้ไทย (มังคุด ลองกอง และลำไย)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22406 ลงวันที่ 9 กันยายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอเมืองสกลนคร นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าแร่ ตำบลดงมะไฟ และตำบลเชียงเครือ เรื่อง การดำเนินโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการลงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทดแทนระบบเดิม
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว22370 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอคำตากล้า และอำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22340 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว224 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
สน 0018.1/ว22208 ลงวันที่ 4 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องหารือกรณีตรวจพบสารเสพติดในร่างกายสารวัตรกำนันตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
สน0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2( 1 ตุลาคม 2562 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว221 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การนำเข้าข้อมูลกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานอาสารักษาดินแดน
สน 0012.4/223 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22004 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำต้ากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอบ้านม่วง
สน 0018.4(อส.)/ว222 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสานักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21800 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล
สน 0021/ว21753 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ/ผู้อำนวยการอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๗๒๘ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
สน 0018.4/ว215 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/21498 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2(1 ตุลาคม 2562)
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21669 ลว. 28 ส.ค. 2562 เรียน นอ.เมืองสกลนคร ,สว่างแดนดิน, พังโคน, วานรนิวาส, โคกศรีสุพรรณ, วาริชภูมิ, เจริญศิลป์, กุสุมาลย์, นิคมน้ำอูน, คำตากล้า, ส่องดาว และนอ.ภูพาน เรื่องกำหนดพื้นที่จุดบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.5/20823 ลงวันที่16สิงหาคม 2562 เรียนปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมติดตามผลดำเนินงานการจัดเตรียมงานประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๒๑๔ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับที่ดินของศาลเจ้า
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๗๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตราการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานการประกอบธุระกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/ว๒๑๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี ๒๕๖๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๑
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประการผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๒
สน ๑๐๑๘/๓๐๕๕ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ส่งประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส ๓
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมืออำเภอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถายันครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๒
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๔๕๔ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การรับค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด และระดับหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/ว21419 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกเภอ เรื่อง ขอความอนุเคาะห์แจกจ่ายบัตรประชาชนจิตรอาสา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๑๒๑๐ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช. ๒ค. ด้วยระบบออนไลน์ (ebmn.cdd.go.th)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๑๖ ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๑๒๕๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีนครสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกั
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๔๔๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/21200 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจอาคาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว181 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/21129 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายทพเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 33 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฏร พ.ศ. 2534ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3) พ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21145 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๘๘ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๕๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๙๓๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๓๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๙ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจหมวกและผ้าพันคอพระราชทานคงเหลือ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑ /๒๐๘๘๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๘๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๑๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๖๗๔ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กำชับบุคลากรในสังกัดทุกระดับปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๒๐๕๙๓ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านใหม่
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว ๒๑๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเต่างอย) เรื่อง การจัดกิจกรรมวันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๒๐๓๓๙ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20356 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" เรียน นายอำเภอบ้านม่วง
ที่ สน 0018.1/ว20175 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20203 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง แก้ไขแนวเขตการปกครองตำบลพันนา และตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20262 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ที่ สน 0018.4/ว20114 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันแลพแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ถึง เดือนกันยายน 2562
ที่ สน 0018.4/193 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.4/194 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และ ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการจีดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารั
ที่ สน 0018.4/ว195 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/20032 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดังสูง กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19902 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช) ในระดับอำเภอ (ครู ข.) จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว19893 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19875 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรม จิตอาสาพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19873 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ประสบปัญหาโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19901 ลว. 2 ส.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตห้วงปี 2562/63
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19895 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบฟอร์มผู้ใช้งานระบบทะเบียนสมาชิกกองทุนการออมอห่งชาติ (กอช)สำหรับเครือข่าย (Agent)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19840 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.3/ว413 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/19760 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 1618/1166 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19757 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/19745 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว19756 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ) เรื่อง การจัดส่งสาร เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจ
ที่ สน 0018.1/19775 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0218/3346 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว19686 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายกเทศมนตรีตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/166 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอวานรนิวาส เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการดำรงตำแหน่งของบุคคลที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว19567 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2/2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๕๗๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว201/2562 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19382 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๓๔๙ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน"ประจำปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๙๒๙๕ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19281 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0518/3081 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0518/3076 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/19244 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ที่ สน 0018.1/19191 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 15
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านกุดตะกาบ หมู่ที่ 5 ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0314/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
ที่ สน 0318/1479 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไวต์ บ้านหนองบาก หมู่ 8 ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3196 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว19073 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.3/377 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้ไกล่เกลี่ย กรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรปี ๒๕๖๒/๖๓
ที่ สน 0018.3/374 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๘๗๑ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมข้อมูลและส่งแผนดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าในพื้นที่สาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๘๘๕๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกแห่ง เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๑๘๘๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การจัดทำแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน รายการค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว14646 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18593 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสู
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/18575 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๓๐ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศษสนา
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๘๖๒๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในขฃช่วงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน 0018.1/18542 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18561 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18560 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การฝึกอบรมตามสัญญาเช่าระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18426 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามโครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0318/1374 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2295 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร วาริชภูมิ พรรณานิคม สว่างแดนดิน วานรนิวาส เจริญศิลป์ ตำตากล้า พังโคน บ้านม่วง และโพนนาแก้ว เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 1618/1523 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/2833 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18281 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชาตามพระร่าชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/ว18326 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/18319 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562
สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๙๐ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)
ที่ ลช.สน.ว177/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส และนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง มอบหมายภารกิจในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/3056 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว18087 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการ " ร่วมใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18094 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำหรับดำเนินโครงการจัดหาและติดตั้งระบบบริหารจัดการสื่อดิจิทัลกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18072 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การเปลี่ยนชื่อจิตอาสาพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18014 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18005 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสดใสวัยเกษียน ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/18003 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมินายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ
ที่ นร 5117.13/658 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดกิจกรรมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/ว17922 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2562)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๘๘๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๘๓ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลความต้องการใช้ประโยชน์ในอาคารที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน 0218/3000 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/152 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรียน ผบ.ร้อย อส.ในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ทดสอบสมรรถภาพสมาชิก อส. ประจำปี 2562 รอบที่ 2
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๗๔๗ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายชื่อหมู่บ้านตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15929 ลว. 31 พ.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกามหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๔๘๖ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต จังหวัดสกลนคร
ที่ สน ๐๓๑๘/๑๒๘๕ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๔
ที่ สน 0018.1/17547 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว149 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินอดนในสังกัด ทุนกองร้อย เรื่อง ซักซ้อมการแต่งเครื่องแบบกองอาสารักษาดินแดนของผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17555 ลว. 26 มิ.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ มท 0229/ว3319 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ที่ สน 0218/2904 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/17393 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เรื่องการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัด
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๓๔๖ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทอลองรายเดือน
ที่ สน ๐๐๑๘.๔(อส.)/๑๔๗ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี ๒๕๖๓
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๒๖๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การจัดสรรเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ
ที่ สน 0018.1/ว17201 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว17151 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/ว17191 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการจัดตั้งจุดเคานืเตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม นอกสถานที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๗๑๐๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นอ.เมือง สว่าง วาริช ภูพาน อากาศ บ้านม่วง กุสุมาลย์ ตำตากล้า เจริญศิลป์ นิคม กุดบาก และดพนนาแก้ว
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอให้อำเภอแจ้งข้าราชการกรมการปกครองในสังกัด ตอบแบบสำรวจ
ด่วนมาก ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๐๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือรับรองความเป็นคนไร้รากเหง้า
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๗๑๑๔ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ รอบแรก (ระดับภาค)
ที่ สน 0011/ว1583 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม
ที่ สน 0018.1/ว17009 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/16994 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม
ด่วนที่สุด สน 0018.4/16889 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการสัมมนา "การสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ" ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4/ว16901 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่านรักษาความสงบ (ผรส) ในพื้นที่ตามแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0618/1971 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1972 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/16871 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 16758 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่สื่อสารในการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16762 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาการดำเนินการตามพระราชัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524
ด่วนที่สุด ลช.สน.ว160/2562 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว16615 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2652 เรื่อง62.การรายงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอิำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16563 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอมีสัญชาติไทยกรณีของคนไทยพลัดถิ่นตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16561 ลว 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจ
ที่ สน 0018.4/ว16400 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผูัผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว158/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายร 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างบ้านและว่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.ว159/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการมอบทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว16332 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง การฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบบูรณาการภายใต้แนวทางสันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16439 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน เสมียนตราจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16438 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้รับผิดชอบงานกองทุนการออมแห่งชาติ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16443 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมสัมมนาตามแผนพัมนาศักยภาพกำลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0218/2657 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0218/2656 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์ เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16251 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.4/ว16158 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16297 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง ขอให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับจิตอาสาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประธานกรรมการหมู่บ้าน เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/16245 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/111 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการในสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ที่ สน 0018.1/ว16007 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว124 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560 เรียน บัญชีรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15837 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติกรณีเด็กและบุคคลไร้รากเหง้า
ที่ สน 0018.1/ว15893 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวาริชภูมิ และอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.1/ว 15767 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระทรวงการคลังขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/15937 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง แผนการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15817 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" ระดับอำเภอ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโ
ที่พิเศษ/2562 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เรียน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ ว 15619 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ หรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
ที่ สน 0018.1/ว 15637 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1567 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง" เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15555 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับบัตรเลือกตัั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/15390 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว120 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ถึง ผบ.ร้อย.อส.ในสังกัดทุกกองร้อยและ ทปค.จ.สน. เรื่อง การฝึกอบรมปลัดอำเภอที่ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.หมวด อส.
ที่ สน 0218/2232 ลงันที่ พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15348 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ที่ สน 0018.1/100 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน
ที่ สน 0018.1/15274 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว15276 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือในการนำส่งตัวอย่างหนังสือรับรองลายมือชื่อ และตัวอย่างหนังสือรับรองความถูกต้องของเอกสาร
ที่ สน 0018.1/ว15277 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ บ้านม่วง ส่องดาว เจริญศิลป์ เต่างอยและนิคมน้ำอูน เรื่อง ขอความร่มมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับ บุคคลส
สน 0018.1/ว15262 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรที่จัดทำใหม่แทนเอกสารเดิมที่เกิดจากการแจ้งเท็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15261 ลงวันที่ 23 พฤาภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่3)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15260 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่3)
ที่ สน 0018.1/ว 15115 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.4/ว 15135 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในปีงบปร
ที่ สน 0018.3/288 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
สน 0018.1/15123 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันสลากกาชาด
สน 0018.1/15086 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2562
สน 0018.1/15071 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอตามบัญชีกลุ่มเป้าหมาย เรื่อง การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
สน 0018.1/17070 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยเชื้อชาติเวียดนาม
ที่ สน 0018.1/ 14967 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่ สน 0018.1/14985 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านม่วง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอนิคมน้ำอูน
ที่ สน 0018.4/ว95 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มีคำสั่งมอบหมายและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตามระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการมีและใช้เสื้อเกราะป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14881 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14730 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2562
สน 1018/1692 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14771 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานระบบ e-DOPA License และคู่มือการใช้งานระบบใบเสร็จรับเงินของเสมียนตราอำเภอ
สน 0018.1/ว14756 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ที่ สน 0018.1/ว13134 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ที่ สน 0018.1/ว 14516 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558 และ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอ.บ้านม่วง กุสุมาลย์ ภูพาน ส่องดาว และโคกศรีวุพรรณ))
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14500 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14415 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ระเบียบสำนักทะเบียนกลางออกตามพระราชบัญญัติการลงทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14416 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4/111 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสกลนคร ที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในช่วงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14230 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรียน นอ.พังโคน นอ.คำตากล้า นอ.เต่างอย และ นอ.ภูพาน เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14187 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14223 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ เรียน นอ. ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14196 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 เรียน นอ.บ้านม่วง และนอ.นิคมน้ำอูน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๙๔ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง กการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนม่า เดินทางกลับประเทศต้นทาง
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๔๐๗๕ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ไตรมาสที่ ๓
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๔๐๗๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ตามโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมเชิงรุก
ที่ สน 0218/1947 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๐๓ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่อ " พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับประชาชน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13970 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13967 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภารกิจของจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 13832 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง พิธีพระสงฆ์เจริญพรพุทธมนต์อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๙๐๒ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
ที่ สน 0018.1/ว 13891 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น(ผลสัมฤทธิ์)
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๘๖๑ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปการออกตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่อำเภอ
ที่ สน ๑๐๑๘/๑๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 79 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๖๙๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในห้วง ๖ เดือนหลัง (้มษายน - กันยายน ๒๕๖๒)
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๙๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง แจ้งกำหนดแผนการดำ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๓๖ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการปฏิบัติงานปลัดอำเภอ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๗๑๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13578 ลว.26 เม.ษ.2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการลงนามบันทึกจ้อตกลงโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13579 ลว.26 เม.ย 2562 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๕๓๔ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๖๔๒ เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๔๐๙ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ที่ สน 0018.1/73 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน 0018.1/13402 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13488 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๒๑๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๖ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๖๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง ๖ เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13128 ลงวันที่ 19 เมษายน 2562 เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๐๐๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๑๓๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการประชุมชี้แจงซักซ้อมการปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การตรวจสอบและกลั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13068 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 1018/758 ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 1018/777 ลงวันที่ 22 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13060 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอคำตากล้า เรื่อง แก้ไขคำสั่งรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.1/13059 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอโพนนาแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอส่องดาว เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13045 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งและหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13044 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง อนุม้ติเงินประจำงวดราจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ที่ สน 0218/1409 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0218/1408 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/13007 ลว. 18 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 234 - 236
ที่ สน 0218/1410 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/99 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก
ที่ สน 0218/1406 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/12910 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดผังการจัดโครงสร้างจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12936 ลว. 17 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โ๕รงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 5
ที่ สน 0018.1/ว 12950 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำกลไกในตรวจสอบเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายฯ
ที่ สน 0018.1/ว 563 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว527 ลงวันที่ 11 เม.ย. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณงวดที่ 2 และการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว 12501 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันดูแลทรัพย์สินของศาลเจ้า
สน 0018.1/ว 61 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว 533 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๖๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งมัสยิด และการจดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - กรกฎาคม ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นานอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๒๕ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๔๙๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๗๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๑๑ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๕๐๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดจิตอาสาเฉพาะกิจ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ที่ สน ๐๓๑๘/๗๒๘ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๕๐๗ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดนำมวลชน จิตอาสา ประชาชน และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีจัดทำน้ำอภิเษก
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๓๘๗ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๓๙๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งสรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๓๗๐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 38 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 39 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12271 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมการรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ป"ซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๒๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๒๑๘๖ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมกสนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ ตามคำแนะนำขององคมนตรี
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๒๑๘๐ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการปกครอง ประจำปีงบประม
ที่ สน 0018.1/ว12148 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรียน ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๒๐๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง ๖ เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๙๔๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๙๕๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และผบ.ร้อย.อส.จ.สน.ที่ ๑
ที่ สน ๐๐๑๘.๓/๑๔๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว 11891 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง การจัดสรรค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว11745 ลว 26 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับความผิดในอากาศยาน
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๗๙๘ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ ๑ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารัก
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๗๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน ชั้น "ว่าที่นายกองเอก"
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๗๓๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคำร้องขอจดทะเบียนสมรส ของบุคคลสัญชาติลาว กับบุคคลสัญชาติไทย อยู่สำนักงานทะเบียนอำเภออยู่ในราชอาณาจักรไทย
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๗๓๗ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๑๔๙๘ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ แผนผังที่นั่งสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
ที่ ๐๐๑๘.๔/ว ๑๑๕๗๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง าถ่นการณ์ภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ สน ๑๗๑๘/๗๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดป่าบ้านนายอ้อน หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน (Active Monitoring) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13394 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ที่ สน ๐๖๑๘/๙๔๒ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๑๓๙ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๗๑๘/๔๐๒ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๓๙๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์สำนักทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๓๓๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกหน่วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นายกเทศมนตรีสกลนคร ผู้บริหารสถานศึกษา และนายอำเภอทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๑๓๓๙๑ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง การบรรยาย ขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา ๙๐๔
ที่ สน ๑๕๑๘/๓๙๐ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๐๐๗๘ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๑๑๑๒๑ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง กำชับการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการ
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๐๙๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๗๔๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๘๕๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน๐๐๑๘.๑/ว ๗๒๖๓ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดีการแห่งรัฐ ระยะที่ ๒
ที่ สน 0018.1/ว 09930 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 9929 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง การเปิดให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดให้เป็นตำแหน่งที่ได้รับราชการต่อไป
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๓๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๙๑๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๒๒ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๒๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนานอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/๙๙๑๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร ๓ กลุ่มงาน
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๓๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๐๙๙๑๐ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ที่ สน ๑๕๑๘/๑๒๘๘ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๕๑๘/๑๒๘๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว9821 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นฯ เรียน นทบ.อำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9822 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 9491 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรือง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9824 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการฯ เรียน นอ.
ที่ สน 0018.1/30 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่องการออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันในวันลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร เรียน นอ.ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 31 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายในวันเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เรียน นอ. ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๑/ว ๙๗๐๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน ๐๓๑๘/๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๑๐๓๒ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๒๑๘/๐๙๗๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๐๑๘.๔/ว ๕๐๒๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดฯ
ที่ สน ๐๖๑๘/๗๔๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๘.๔/๐๔๘๐๘ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ฯ
ที่ สน ๑๓๑๘/๓๕๙ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาสราคากลางงานก่อสร้างในเว็ปไซต์
ที่ สน ๐๑๑๘/๖๙๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเวปไซต์
ที่ สน ๑๖๑๘/๖๓๓ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเวปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9493 ลว. 11 มี.ค. 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)
ที่สน 0018.1/ว27 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง การบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนกประเภทหรือชื่อสถานที่สาธารณะฯ
ที่ สน 0018.1/ว 26 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2562 เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว24 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่องสารนายกรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ส สน 0018.1/6117 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง แจ้งซักซ้อมแนวทางในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6116 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การเพิ่มชื่อและถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6110 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6108 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว 6130 เรื่อง กรมการปกครองได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5016 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 เรื่อง การแก้ไขพระราชบัญญัติการลงทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/5015 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2562 เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว24 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/04808 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4879 ลว 1 มีนาคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่
ที่ สน 0018.1/4753 ลว 1 มี.คง 2562 เรียน นอ. ทุก อ. เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4752 ลว. 28 ก.พ. 2562 เรีียน นอ. ทุก อ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/4596 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2563
ที่ สน 0018.1/4592 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และโพนนาแก้ว เรื่อง ขอเลือนการตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/4628 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงสถานนะผู้รับจำนำ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4589 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว4500 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4591 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4594 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/ว20 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกปี 2562
ที่ สน 0018.1/4528 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรึยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในการที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 1518/411 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4447 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/4443 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ค่าก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนแบบมาตรฐานขนาดเล็ก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4369 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง
ที่ สน 0018.1/ว4359 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสกลนคร ที่รับสมัครและไม่สมัคร
ที่ สน 0018.1/ว4200 ลว. 25 ก.พ. 2562 เรียน นอ.ทุก อ. เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่
ที่ สน 0018.1/4201 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ที่ สน 0018.4/ว056 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทดสอบสมถรรภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562
ที่ สน 1118/605 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 1318/277 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/354 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขแประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/664 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 0118/560 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์?ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/562 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4061 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4060 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การคัดสำเนาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ด่วน ที่ สน 0018.1/ว3940 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป. 4 ) เพื่อประโยบชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3936 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป้นการทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3860 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ)
ที่ สน 0018.1/ว3437 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว3886 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีพบบัตรประจำตัวประชาชนที่เจ้าของทำบัตรหาย
ที่ สน 0018.4/ว03840 ลว 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว3884 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3862 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3758 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรเป้นการทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/3549 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว3654 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรค่าตอบแทนการปฏิืบัติงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือผู้ปฎิบัติงานด้านการสือสารประจำศูนย์ดเฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3652 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ โน๊ต ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่องการบริหารการจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3653 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.3/92 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว3376 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3552 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป
ที่ สน 0018.1/ว3548 ลว 14 กุมภาพันะ์ 2562 เรียน นายอำเภอนิคมน้ำอุน โคกศรีสุพรรณ กุดบาก บ้านม่วง กุสุมาลย์ และคำตากล้า เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3434 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การหาเสี่ยงเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3433 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดเตรียมมวลชนและจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้า ฯ รับ - ส่งเสด็จ
ที่ สน 0518 /841 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว18 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติ กรณีการนับคะแนนใหม่และการจับสลากในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/โน๊ต ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ปลัดอำเภออาวุโส ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้จัดเจ้าหน้าที่รับแบบพิมพ์กระดาษต่อเนื่องและวัสดุ ที่เกี่ยวข้องในภารกิจเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3362 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ื สน 0018.1/ว3364 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง บันทึกข้อมูล่สวนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน 0918/324 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางบงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/477 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีปวะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไวต์
ที่ สน0618/173 ลว 17 มกราคม 2562 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/096 ลว 9 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/259 ลว 25 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี
ที่ สน 1618/287 ลว 28 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/296 ลว 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0918/236 ลว 29 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/0588 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/605 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวน ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสรของหน่วยงาน
ที่ สน 0118/483 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3138 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ที่ สน 0018.1/3136 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3140 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ และจัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องบั
ที่ สน 0018.1/ว3139 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทะภัยและวาตภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว3159 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเชื่องโยงแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแผนพัฒนาในลักษณะแผนเดียว (one plan) ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/3131 ลว 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/2908 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบรับรองของบุคคผู้จะเป็นกรรมการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2897 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
ที่ สน 1118/463 ลว 31 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน
ที่ สน 0318/565 ลว 28 มกราคม 2562 เรือง การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดและระดับผลผลิตตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/382 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/402 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/459 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/2891 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลข้าราชการเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ
ที่สน 0018.1/2770 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย และอำนวยส่องดาว เรื่อง การตรวจสอบภายใน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2766 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2708 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการ "มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4 (อส.)/038 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2706 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเมืองสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว2547 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนถึงวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตวันเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2718 ลว 5 กุมภาพันะ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน) 0002.1/3 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ และสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว02527 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนักรักสามัคคีและเสริมสร้างความปองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.4/034 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี
ที่ สน 0018.1/ว2542 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตประพฤติชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/2544 ลว 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2489 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2488 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง) เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว2490 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 3 - 4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2375 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุธสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว58 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการตามรายการงบลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2380 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอพรรณานิคม และอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 77 - 80 /2562
ที่ สน 0018.1/ว 2379 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค สำหรับห้วงเดือนตุลาคม 2561-กรกฎาคม 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2376 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2373 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2374 ลว 31 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจงานในหน้าที่ ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2341 ลว 30 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคนนายอำเภอภูพานและนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การรับมอบอาวุธปืน รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 00178.1/2156 ลว 28 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ดี ด้วยหัวใจ"
ที่ สน 0018.4/ว1980 ลว 25 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.4/023 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/01893 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว1816 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงาน กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน
ที่ สน 0018.1/ว1817 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0918/181 ลว 14 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประก่าศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/182 ลว 14 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/297 ลว 17 มกราคม 2562 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/0344 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/ว345 ลว 23 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/471 ลว 22 มกราคม 2562 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/1811 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ที่ สน 0018.1/1808 ลว 24 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสักกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2562
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/1684 ลว 22 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความดี ด้วย หัวใจ "
ที่ สน 0018.1/ว1370 ลว 18 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562
ที่พิเศษ/2562 ลว. 16 ม.ค. 2562 เรียนประธานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมกรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1261 ลว 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561 - 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1317 ลว 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว1251 ลว 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายโลหิต
ที่ สน 0018.1/ว1040 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายรารวันเดือนปีเกิดในเอกสารการทะเบียนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1367 ลว 18 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอคำตากล้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/พิเศษ ลว 17 มกราคม 2562 เรียน ป.อาวุโส อ.ทุกอ. เรื่อง ร่วมให้การต้อนรับปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ มท.0309.7(4)/ว 1246 ลงวันที่ 17 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร และปลัดเทศบาลตำบล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง) เรื่อง โครงการจัดประชุมชี้แจงและอบรมการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพ
ที่ สน 0018.3/30 ลว 15 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว1037 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแบบคำขอตรวจหลักฐาน รายการ หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1025 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ กุดบาก นิคมน้ำอูน กุสุมาลย์ คำตากล้า และบ้านม่วง เรื่อง ประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงการการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว1024 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 (ประกาศผลการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดรอบแรก)
ที่ สน 0018.1/ว1031 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว1030 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน
ที่ สน 0018.1/ว01033 ลว 14 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/882 ลว 14 ม.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดอำเภอกลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง ของที่ทำการปกครองอำเภอ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว875 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว879 ลว 14 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การป้องกันการนำช้างมาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
ที่ สน 0018.1/ว719 ลว 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประพฤติปฎิบัติตนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/819 ลว 11 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมปลัดอำเภอกลุ่มงาน/ฝ่ายความมั่นคง
ที่ สน 1318/69 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว็ปไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว839 ลว 11 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสราภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว718 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว807 ลว. 11 ม.ค. 2562 เรียน นอ.บ้านม่วง และนอ.อากาศอำนวย เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนสอ่งก่องสร้างส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว336 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอกุสุมาลย์,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอเต่างอย,นายอำเภอพรรณานิคม,นายอำเภอพังโคน เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจา
ที่ สน 0018.1/711 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำข้อมูลผลการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอที่ประสบความสำเร็จ เพื่อการศึกษาพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Best Practice) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/710 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตาม พรบ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558
ที่ สน 0018.1/591 ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4(อส.)/001 ลว 9 มกราคม 2562 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง กำหนดแนวทางการสนับสนุนและรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงดำเนินการในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ที่ ลต.(สน) 0002.1/ว 5 ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎร
ที่ สน 1018/66 ลว 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/53 ลว 4 มกราคม 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว182 ลว. 2 ม.ค. 2562 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั้วไป พ.ศ. 2562
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/66 ลว 2 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว65 ลว 2 มกราคม 2561 เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29619 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริสยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว29605 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่
ที่ สน 0018.4/ว29604 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ที่ สน 0618/3594 ลว 23 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1418/2964 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1118/3477 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4427 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318 /2668 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/5846 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/4582 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29521 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29405 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29404 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29520 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ดครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว29526 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)
ที่ สน 0018.1/ว29525 ลว 28 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29448 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0018.1/29449 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อยื่นยันสิทธิเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29446 ลว 27 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการงานบัตรประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29267 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น( บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561
ด่วนที่ สน 0018.1/ว29266 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคนวาริชภูมิ ภูพานและบ้านม่วง เรื่อง พิธีมอบรางวัล ตามโครงการคัดเลือกหมู่่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว29044 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการจัดงานฝ่ายต่างๆในการจัดงานรวมน้ำใจไทยสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2562
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว29264 ลว. 26 ธ.ค. 2561 เรียน นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.เต่างอย นอ.วาริชภูมิ และนอ.สว่างแดนดิน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29265 ลว 26 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ พรรณานิคม เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ที่ สน 1018/4450 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/4564 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0918/4492 ลว 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามมาตรฐานขนาดเล็กกองร้อย อส.อ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0618/4720 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณโครงการสนับสุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1418/2992 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2991 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต โครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนคร ในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/2666 ลว 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/4573 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว้บไซต์
ที่ สน 1018/4532 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8721 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราพประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4828 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการสำรวจและบันทึกข้อมูลการจัดตั้งกองทุนกลางพัมนาหมู่บ้าน
ด่่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29225 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการนำส่งผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษา
ดวนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว29224 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29177 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อยพลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว29171 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แแก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/29168 ลว 25 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บรืการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0034/1988 ลว 24 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีในพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคลสกลนคราบรีรักษ์ (พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)
ที่ สน 0018.1/28891 ลว 20 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2561
ที่ สน 0018.1/ว28814 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมัจฉากาชาด เพื่อใช้จัดงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28693 ลว 19 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์สุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.3/ ลว 18 ธันวาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.4/99 ลว 18 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัสดกลนคร เฉพราะกลุ่มางนความมั่นคง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28413 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง โครงการเสริม
ที่ สน 0718/8220 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4150 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 1618/3053 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1618/3054 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0518/5935 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/4934 ลว 20 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1118/3269 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรื่องขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3983 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/3102 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562
ที่ สน 0818/3101 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0818/3104 ลว 27 พฤสจิากยน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0818/3095 ลว 26 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0006/ว26879 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณธทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรียืจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1818/2448 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1518/2355 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618//3449 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3467 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/3579 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4294 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ที่ สน 1418/2794 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดสกลนครในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/3133 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0818/3132 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0518/5574 ลว 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2357 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2325 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4327 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคาการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4310 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8595 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/28318 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันในวันเลืือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/28411 ลว 17 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว28389 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อบังคับสภากาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว28322 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การสำรวจและบันทึกส่วนบุคคลของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
ที่ สน0018.1/28316 ลว 14 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว28032 ลว 13 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 59 - 72 /2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4910 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/4530 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic-bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4383 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1718/3504 ลว 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานกลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1818/2533 ลว 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศเผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8488 ลว 6 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเว็บไวต์
ที่ สน 0718/8412 ลว 30 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8522 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/8513 ลว 7 ธันวาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว27240 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายเวลาการลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27171 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรียน นายออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ดอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27863 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง ตอบช้อหารือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีการสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27861 ลว 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการ ในโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27552 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการเเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/27716 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว.27598 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอพรรณานิคม อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเต่างอย อำเภอภูพาน อำเภอกุดบากอำเภออากาศอำนวย และอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระบบส
ที่ สน 0018.4/ว27548 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
ที่ สน 0018.1/27476 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการในการบรรเทาผลกระทบจากการจัดระเบียบสังคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27477 ลว 3 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการบันทึกหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ในระบบ (E-Repot)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27502 ลว 4 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับสมัคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27503 ลว 4 ธันวาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/27241 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในกาจัดงานแถลงผลการดำเดนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยื่น
ด่วนที่สุด ที่ ลต(สน)0002.1/ว4 ลว 30 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร
ที่ สน 0018.1/ว96 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการอาวุธสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27355 ลว 30 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/27162 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27178 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA Licensn งานมูลนิธิและงานสมาคม (เอกสารเพิ่มเติมอยู่ในช่องอำเภอ)
ที่ สน 0018.4/26972 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงนามเรียกขานวิทยุสือสารตำแหน่งบุคคล
ที่ สน 0018.1/27041 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้
ที่ สน 0018.1/27039 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าท
ที่ สน 0018.1/17156 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนนในช่วงปีใหม่ 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27172 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27133 ลว 29 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี
ที่ สน 0018.4/27109 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62
ที่ สน 0018.1/ว26726 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27049 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว อำเภอภูพาน และอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ลต (สน) 0002.1/ว2 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจสนับสุนนและประสานงานการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน )0002.1/ว3 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปกิบัติในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด (ต่อ)
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน) 0002.1/ว3 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอและระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว27038 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญบ้าน ฯลฯ : ทะเบียนประวัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27096 ลว 28 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัณฑิลอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระยะที่ 2
ด่วนที่ สน 0018.1/27037 ลว 27 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งปิดระบบการรับลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก ในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/26727 ลว 26 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรณรงค์ลดการใช้ธูป
ที่ สน 0018.1/26644 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรีย นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26692 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าว กลุ่มแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา และผู้ติดตาม
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว26591 ลว. 23 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว26643 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขเอกสารการทะเบียนราษฎรที่มีรายการไม่ถูกต้อง
ที่ สน 0018.1/ว26583 ลว 22 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2562 (รายการค่าใช้จ่ายดำเนินการสำหรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหกญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562 ระดับอำเภอแ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26639 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26642 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26642 ลว 23 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26587 ลว 22 พฤศจืกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26582 ลว 22 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/26242 ลว 19 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ที่ สน 0018.1/ว26190 ลว 19 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิรูปประเทศไทยและการปรับปรุงบทบาทกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ ลต (สน)0002.1/26333 ลว 20 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 0049.1/ว26026 ลว 16 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว26267 ลว. 19 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพผลการผลิตทางการเกษตร (ด้านการตลาด) ประจำปี 2562
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว261 ลว. 19 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายฯ
ที่ สน 0818/30006 ลว 14 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0018.1/26024 ลว 16 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การควบคุมสถานบริการหรนือสถานที่ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ึคล้่ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ที้ สน 0018.4/26016 ลว 16 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25969 ลว 15 พฤศจอิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนดครงการไทยนิยม ยั่งยืม ระยะที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25872 ลว 15 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25877 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25817 ลว. 14 พ.ย. 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและกับขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว25869 ลว 15 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อศาลเจ้า
ที่ สน 1318/3969 ลว 13 พฤสจิกายน 2561 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/25893 ลว 15 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลือนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนามหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2561
ที่ สน 1318/3968 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/525 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.3/528 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายงานการทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว372 ลว 14 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/25733 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ขรก ในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.7(4)/26130 ลว 14 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25698 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือ รวบรวมและจัดทำโครงการ/ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแบน 2 ตามข้อมูลแนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสังคม สิงแวดล้อม และค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว25695 ลว13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0618/3509 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1618/3009 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว25627 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรม
ที่ สน 0018.1/25617 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/25621 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/370 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการดำเนินการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว532 ลว 12 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอคำตากล้า อำเภอเจรฺญศิลป์ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลทายาทผู้รับบำนาญตกทอด และทายาทผู้รับบำนาญพิเศษอาสาสมัครรักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว25395 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการขอเอกสารบัญชีรายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งคืน
ที่ สน 0018.1/ว25505 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏบิตัตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25506 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ สน 0018.4/ว369 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน ประจำปี2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25488 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามดครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25304 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคักเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562
ทีื สน 1318/3816 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน เว็ปไซต์
ที่ สน 1518/1984 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1518/1985 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/25302 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ค
ที่ สน 0018.1/ว25299 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า
ที่ สน 0018.1/ว 25175 ลว 9 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 1318/3947 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3948 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25297 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว25348 ลว 9 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25296 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0018.1/ว25174 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25289 ลว. 8 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1518/2026 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2035 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/25205 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ บ้านม่วง เรื่อง การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4 (อส.)/363 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติของกำลังพล สังกัด กองอาสารักษาดินแดน ในช่วงเตรียมการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว25038 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของคนพิการและคนที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งการตาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24963 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตาสมกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว24891 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว24748 ลว 5 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24747 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2
ที่ สน 0018.1/24296 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ สน 0018.1/ว24345 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24595 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/24591 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24327 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้า อำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์การถ่ายทำข่าว โดยศูนย์ข่าว Thai PBS จังหวัดขอนแก่นประเด็นการตรวจยึดเพื่อทวงผืนป่า ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ สน 0018.4/360 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายทุกอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว24321 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูิม อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.4/ว 24046 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่ สน 0018.1/ว23996 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกเกี่ยวกับการคุ้มครองและการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/24104 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24004 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
ที่ สน 0018.4/348 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562
ที่ สน 0018.1/ว23807 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการขอเพิ่มชื่อบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อกรณีทุจริตสวมตัว ราย นางสาวราตรี ท่ากุดเรือ (ปริศนา ปริญญพร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23995 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบป.3) รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 00.181/ว23960 ลว. 26 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23806 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/347 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 10018.4(อส)./345 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/23675 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23779 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมีบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับการเรียกหลักฐานเอกสารในการติดต่อราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส)/ว346 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/487 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป้นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว23674 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกระเบียบเกี่ยวกับการเรียกหลักฐานเอกสารในการติดต่อราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23672 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลสถานการณ์ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส(MERS)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23271 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ที่ สน 0618/3148 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1318/3753 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3752 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3205 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23607 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเพ่งและอาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการโอนจัดสรรงบประมาณ
ที่ สน 0018.3/477 ลว 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0918/3206 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางลานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3207 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3208 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3204 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4*ว23567 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ทางราชการแจกจ่ายให้กับหมู่บ้าน อพป.และหมู่บ้านปกติ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23530 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมินายอำเภออากาศอำนวยนายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23525 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงนสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23566 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรก่อนยื่นข้อเรียกร้อง
ที่ สน 0018.1/ว23434 ลว 19 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณธกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว23313 ลว 18 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว23312 ลว. 18 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/23310 ลว 18 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนันสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1- 2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23188 ลว 17 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว23127 ลว 16 ตุลาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2365 ลว 12 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมดารสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/53058 ลว 12 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22729 ลว. 10 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองสกลนคร สว่างแดนดิน กุสุมาลย์ พังโคน เจริญศิลป์ และนิคมน้ำอูน) เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ โน้ต ลว 11 ตุลาคม 2561 เรียน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ วาริชภูมิ บ้านม่วง คำตากล้า ส่องดาว โพนนาแก้ว เต่างอย กุดบาก และโคกศรีสุพรรณ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22857 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22859 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ "โครงการไทยนิยม ยั่นยืน " ของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22858 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล
ที่ สน 0018.4/331 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22799 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามคำร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22511 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0818/2651 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/22430 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว22459 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4 / ว33402 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22430 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ นายอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้ารักษาการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว22259 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ที่ พม 0304.57/ว2801 ลว. 26 ก.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 33 วรรค 3
ที่ สน 0018.1/ว22257 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจคัด หรือคัดและรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว22254 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาด ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/22253 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพังโคน เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/22252 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน 0518/4227 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/4226 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว22123 ลว 3 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561
ที่ สน 0618/3022 ลว 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3440 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3436 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3439 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3341 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3456 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่ิอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3243 ลว 17 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/21298 ลว 24 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนาอำเภอ
ที่ สน 0318/2090 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2089 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2334 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2060 ลว 19 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3709 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2924 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0618/2923 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/3942 ลว 17 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21791 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว21789 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเพ่ง เรียน นายอำเภอเทืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอ
ที่ สน 1318/3583 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3381 ลว 19 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3582 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ สน 1518/1930 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3330 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3220 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.52561
ที่ สน 0618/2834 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเซ็บไซต์ งบประมาฯรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0618/2833 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากล่างสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3663 ลว 10 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สถด ที่ สน 0018.1/ว21541 ลว 26 กันยานยน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21731 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4(อส.)/324 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว21488 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือพนักงานฝายปกครองปฎิบัติหน้าที่แล้วตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ที่ สน 0018.1/ว21490 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21540 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง อนุมัติเดินทางไปราชการตามโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน 0018.1/21382 ลว 25 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21541 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/21109 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.1/ว21385 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18597 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างนายอำเภอพรรณา นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง เตรียมความพร้อมการพิจารณาเลือนขั้นลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21179 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0018.1/ว21209 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21099 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงาถานที่จัดฝึกอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21098 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561
ที่ สน 0518/3895 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/4025 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20926 ลว 19 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
ที่ สน 0018.1/20554 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561
ที่ สน 0018.4/ว20910 ลว 18 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการจัดตั้งกองร้อยจิตอาสาสาธารณภัย (จิตอาสาภัยพิบัติ) จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว20969 ลว 19 กันยนยน 2561 เรยีน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการร้ายและแผร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20388 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอสว่างแดนดิน และนางอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานณากในพื้นที่ ตาม " โครงการไทย นิยม ยั่งยืน " (
ที่ สน 0018.3/427 ลว 10 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว20555 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรและเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว425 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20644 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติขยายเวลาและขอให้ส่วนราชการอื่นเข้าร่วมโครงการจัดทำวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20537 ลว 15 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/20503 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกนักปกครอง
muj lo 0018.4(อส.)/316 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุหกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/20535 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กองการสือสารกรมการปกครอง (www.comdopa.com)
ที่ สน 0818/2433 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0838/2534 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานกาอสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2535 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/20385 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/20385 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1718/2759 ลว 11 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20287 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว20283 ลว 12 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20206 ลว. 11 ก.ย. 2561 เรียน นอ.วานรนิวาส, วาริชภูมิ, คำตากล้า, ส่องดาว, เต่างอย, ภูพาน, กุดบาก, โพนนาแก้ว, อากาศอำนวย, โคกศรีสุพรรณ, บ้านม่วง, และนอ.พรรณานิคม เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ที่ สน 0018.1/ว20201 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลือนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0081.1/ว20101 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน " (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/ว20008 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีต่างท้องที่
ที่ สน 0018.1/ว20009 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประเด็นการตรวจติดตามและประเมินโครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20006 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 33 วรรค 3
ที่ สน 0018.1/ว19885 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอสกลนคร นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขอความอนุเคราะสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19943 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตา
ที่ สน 1718/2711 ลว 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเดื่อน้อย หมู่ 11 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/19883 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคืนจุดสัญญานปลายทางวงจรไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/19882 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล สำหรับการคักเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลื
ที่ สน 0318/1909 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19791 ลว 6 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักทะเบียนและการให้บริการด้านต่างๆ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอที่ได้รับรางวัลสำนักทะเบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/19640 ลว 4 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง โครงการ "เสวนาประชาธิปไตยเยาวชนไทยหัวใจปรองดอง" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/พิเศษ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 60 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/19468 ลว 3 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19488 ลว 3 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/19346 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณใหเแก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอ่ายุราชการครบ 60 ปี
ที่ สน 0018.1/19391 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม) เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0118/3102 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2611 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19216 ลว 30 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณร่ายจายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14038 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว19123 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19122 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดการแก้ไขปัญหหาบุคคลและสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19132 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มโครงการรองรับความต้องการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคูรภาพชีวิตผํ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/19118 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสันบสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19031 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอเต่างอย ขอแก้ไขรายการ/ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สงป.3.1/คพฐ.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ที่ สน 0018.1/18922 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือการโอนใบอนุญาตโรงแรรมกรณีการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
ที่ สน 0018.1/ว19029 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กองทัพบกขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/ว19028 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายละเอียดสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว19026 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0618/2512 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Bidding : e-didding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18833 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/18827 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ประกาศกรมการปกครองให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/18830 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศสถานที่สอบ อาคาร ห้องสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งใตดำรงตำแหน่งประเภทวิชา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18838 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0618/2470 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18802 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่นยืน ตามโครงการไทยนิยายั่งยืน ร่วมกับ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
ที่ สน 1418/1756 ลว 25 กรกฏาคม 2561 เรือง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3174 ลว 26 กรกฏาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/2728 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคาการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2213 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2231 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0018.4/18694 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุกการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ สน 0018.4/ว301 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กอยร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18593 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18599 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน,พรรณานิคม,บ้านม่วง,อากาศอำนวย,วาริชภูมิ,โคกศรีสุพรรณ,กุดบาก,เต่างอย, และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนปีงบปร
ที่ สน 0018.1/18668 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว18421 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาประชาสนมสัยตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว79 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/18591 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอยและนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18596 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกเอกสารราชการ ((Zero copy)
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว299 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกออำเภอ เรื่อง โครงการมอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว18454 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบากและภูพาน)
ที่ สน 0018.1/18419 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่่ สน 0018.1/ว18453 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเต่างอย) เรื่อง การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน / ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18512 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0518/3314 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2175 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18292 ลว 20 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดระเบียนฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลืี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18290 ลว 20 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18267 ลว 18 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/294 ลว 17 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิยัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ โน๊ต ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว18008 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ลว 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว18073 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณการจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.3/367 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการทดสอบรายเดือน
ที่ สน 0018.1/18004 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การะประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18003 ลว16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตร ประจำ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
ที่ สน 0518/3313 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0518/3381 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1685 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2766 ลว 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2767 ลว 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2823 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2371 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเหลือจ่าย
ที่ สน 0018.4/ว17929 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ที่ สน 1718/2395 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17726 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3 - 4) (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/17830 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17821 ลว. 14 ส.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1718/1928 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/17718 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว
ที่ สน 1418/1927 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรือง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/17687 ลว 12 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชืพและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/17676 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/17595 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลและอำเภอเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบันทึกนักปกครองประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17627 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัมนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17588 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว17586 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนทีุ่สุด ที่ สน 0018.1/ว17547 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17562 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว17339 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว17337 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชาชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ที่ สน 1018/2619 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2268 ลว 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/2270 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว75 ลว 6 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละ สองแสนบาท)
ที่ สน 0018.4/285 ลว 3 สิงหาคม 25612 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0118/2728 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2071 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2073 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2077 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 1418/1833 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็ตไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17038 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16962 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอภูพาน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16963 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานานิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว16909 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ตรายางลายมือชื่อแทนการลงชื่อในเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16871 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16765 ลว 1 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว16524 ลว 30 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16717 ลว 1 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว16550 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว16694 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ( ยกเว้น อ.บ้านม่วง กุดบาก ภูพาน) เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และการเล่นพนันฟุตตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16549 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16547 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดนำส่งสารความปราถนาดี เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16546 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองอุดรธานี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16518 ลว 30 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกาจัดตั้งจิตอาสาสาธารภัย
ที่ สน 0018.1/ว16325 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ที่ สน 0018.1/ว16470 ลว 26 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-DOPA License (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว16387 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16385 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำชับการดำเนินโครงการของกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ สน 1418/1633 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1857 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1018/2473 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ส่งประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 1018/2472 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0518/3013 ลว 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/3084 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราห็ประชาสัมพันณ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที สน 1018/2578 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2579 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16342 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16292 ลว. 24 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตห้องปี 2561/62
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16215 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/16210 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16214 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15928 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15929 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่มเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15935 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15902 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่นยื่น (ครั้งที่ 3)
ที่ สน 0018.1/15886 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง การตรวจสอบสอบข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากงาน เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15849 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/15757 ลว 18 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15756 ลว 18 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย พายุเซินติญ
ด่วนที่สุด ทีค่ สน 0018.1/ว15537 ลว 17 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฎิบัติงานในงานการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15518 ลว 16 กรกฎาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15461 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเงินประกันมัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น" (หมู่บ้าน/ชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15459 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชัวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนล่ะสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/ว 15393 ลว 13 กรกฎาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15228 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15277 ลว. 12 ก.ค. 2561 เรียน นอ.สว่างแดนดิน,พรรณานิคม,บ้านม่วง,อากาศอำนวย,วาริชภูมิ,โคกศรีสุพรรณ,กุดบาก,เต่างอย เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ที่ สน 0018.1/15225 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมารสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลุกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561)
ที่ สน 0018.3/321 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/15224 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุก อำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ที่ สน 0018.1/ว15220 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดพิมพ์สมุดตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15275 ลว 12 กรกฏาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15219 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจรายชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองท้องที่และผู้นำท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว319 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15109 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15101 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผุ้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15012 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัคชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว15051 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว14963 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว14962 ลว 10 กรกฏาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14962 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14942 ลว 9 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายมใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว14785 ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประเด็น - ตอบ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14628 ลว. 5 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/304 ลว 4 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาผู้ให้บริการด้านวาธารณูปโภค
ที่ สน 0018.1/14124 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2556
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14516 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปีนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14494 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14491 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่นยืน" ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14505 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนันสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14496 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14367 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ที่ สน 0018.1/14385 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว
ที่ สน 0018.4/263 ลว 2 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร เฉพาะกลุ่มงานความมั่งคง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14382 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14381 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14291 ลว 2 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้รับการประเมินผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14290 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14273 ลว 2 มิถุนายน 2561 เรยีน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน - กันยายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14148 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.4/262 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14039 ลว 28 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14121 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพร้อมแผนเผชิญเหตุ (2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14121 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพร้อมแผนเผชิญเหตุ (1)
ที่ สน 0018.1/14120 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้่ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลว 22 กรกฏ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว258 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
ที่ สน 0018.1/ว14142 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ช่้่วยบ้านฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14036 ลว. 28 มิถุนายน 2561 ถึง นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ที่ สน 0018.1/ว13902 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ สน 0018.1/ว13904 ลว. 28 มิ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
ที่ สน 0018.1/251 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกแอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว13900 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุี่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม้สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13900 ลว. 27 มิ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงฯ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13870 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ สน 0018.1/13869 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้งานระบบงานรับผิดชอบและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/13110 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13767 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนโครงการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13785 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว13274 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืน (แบบป.3)
ที่ โน๊ต ลว 25 มิถุนายน 2561 เรียน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ ส่องดาว บ้านม่วง พังโคน คำตากล้า โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร์ตามที่อำเภ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13676 ลว 25 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 1418/1410 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/13448 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13625 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว245 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสรรมถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่ สน 0018.1/13589 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยึดถือแนยวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13446 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสร พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว13444 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ที่ สน 1518/1151 ลว 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1575 ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13116 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิง ณ วัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13047 ลว. 15 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12990 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12961 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปีนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12962 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/12917 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณษดำ-เนินการเกี่ยวกับการความก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12907 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุแกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License
ที่ สน 0018.1/1285 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว12709 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12852 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา (Visa) ประทับตราให้อยู๋ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12703 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.3/262 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรือง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0218/1659 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดกสกลนครสายบ้านหนองไผ่น้อย ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12702 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12668 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12591 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018
ที่ สน 0018.1/12491 ลว 8 มิถุนายน 2561 เรียนร นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12381 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน
ที่ สน 0018.1/12406 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจในการติดต่อราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12405 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทะเบียนสมรถระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12404 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12294 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองบาท)
ที่ สน 0018.4/ว12187 ลว 5 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการทางบริหารป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12095 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยาม ยั่นยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11992 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ที่ สน 0018.4/11904 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเนือยสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน (นักวิเคราะห์นโบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักบริหารการท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11903 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ที่ สน 0018.4/ว229 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11902 ลว 1 มิ.ย.2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ที่ สน 0018.3/238 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11866 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว11864 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11863 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11758 ลว.31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีพื้นที่หมู่บ้านคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11761 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11755 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท
ที่ สน 0718/2529 ลว 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1677 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอปะกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1678 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11637 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระบะที่ 2)
ที่ สน 0018.1/ว11626 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเที่ยวอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ สน 0018.1/ว11628 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบสั่ง หรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป.2) ผ่่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ที่ สน 0118/1771 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/1470 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0309.4(4)/1124 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่าน
ที่ สน 0118/1809 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว11581 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายพรรณานิคม และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1155 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/11262 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยฯ/ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งประจำกองร้อยฯ
ที่ สน 0018.1/11367 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดกสลนคร
ที่ สน 0018.1/11370 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11406 ลว. 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3-4)
ที่ สน 0018.1/11372 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว11404 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11401 ลว 25 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11360 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การขยายระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11356 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11214 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11213 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11212 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว11168 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11170 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท)
ด่วนที่่สุด ที่ 0018.1/ว11201 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิท
ที่ สน 0018.4/ว225 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดหาเครื่องแต่งกายสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11062 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11051 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11052 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว224 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมสรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10756 ลว. 18 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักปลัดจังหวัด บ้านพักนายอำเภอ และบ้านพักข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/10601 ลว 17 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/10598 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ที่ สน 0018.1/10600 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอประจำเดือน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว 15 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุเพื่อซักซ้อมแนวทางการเสนอ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0918/577 ลว 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/568 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0304.16/91 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/953 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/951 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/821 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/191 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10242 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้วและเต่างอย เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10241 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนรดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10000 ลว 10 พฤษภาคม 2561 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่ิสนันสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/9723 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/7722 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 1018/948 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/945 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/943 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/942 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/976 ลว 16 มีนาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0918/736 ลว 3 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1128 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1343 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biddind) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1054 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1290 ลว 26 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9826 ลว 8 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการมี/การใช้บัตรคิวอัตโนมัติของสำนักทะเบียน
ที่ สน 0018.4/ว 208 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว9787 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.1/ว9789 ลว 7 พฤษาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
ที่ สน 0018.1/ว 9791 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว206 ลว 4 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่สน 0018.1/ว 9533 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัคสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช )
ที่ สน 0018.1/ว9616 ลว 4 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว9525 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน
ที่ สน 0818/1155 ลว 3 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/1109 ลว 30 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9358 ลว 2 พฤษภาคม 2561 ลว 2 พฤษภาคม 2561 เรียน นาอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม
ที่ สน 0018.1/9249 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุก ที่ สน 0018.1/ว9192 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8932 ลว 26 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั๊งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9173 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1999 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8718 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8717 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ที่ สน 1018/1335 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว7626 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการระบบเครือข่ายสือสาร Wifi ภายในศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/993 ลว 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/986 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1024 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1005 ลว 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8545 ลว 20 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเข้าสู้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว.8695 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ที่ สน 0018.4/ว108 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ได้แต่งตั้งกองอาสารักษาดินแดน ชั้น " ว่าที่นายกองเอก"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7952 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/8709 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงไทยและนายอำเภอ ประจำเดืนเมษายน 2561
ที่ สน 0018.3/142 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8403 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ด่่วนที่สุด ที่ โน๊ต ลว 19 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8457 ลว. 20 เม.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 และ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8397 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.1/8401 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/8399 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8381 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบวิชาทหากองทัพ และกองทัพอากาศประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8382 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA License งานระบบขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ระบบใหม่)
ที่ สน 0018.1/7947 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามแผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7942 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฎิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7907 ลว 10 เมษายน 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7924 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการของด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7943 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/7953 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7567 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว7565 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7593 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้่างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/โน๊ต ลว 5 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอำเภออาวุโวทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดงานรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7580 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/7471 ลว 4 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า และ นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/1080 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/858 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7413 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนา และจิตอาสาพัฒนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภสว่างแดนดิน และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การตรวจสอบรายการข้อมู
ที่ สน 0018.1/ว7290 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/7415 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 3 เดือนเมษายนถึงเดืนมิถุนายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ (เพิ่มเติ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7105 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7203 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7195 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7109 ลว. 29 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลหนี้เกษตรกร ตามแผนและกิจกรรมปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6912 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการสันบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6994 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6907 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว6581 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ที่ สน 0018.1/ว6982 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6981 ลว. 28 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6983 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6908 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6977 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน /ชุมชน ประเภทฝึกอาชีพ (ด้านช่าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6911 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว6786 ลว 27 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6789 ลว 27 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6665 ลว 26 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6652 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฏหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่..) พ.ศ. . .
ที่ สน 0018.1/ว6408 ลว. 21 มี.ค. 2561 เรียน นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.ภูพาน เรื่อง แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/6543 ลว. 22 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6369 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานวฃสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอิ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/124 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6419 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว6192 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว6193 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6122 ลว 18 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโ๕รงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6110 ลว 17 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5993 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.4/ว86 ลว 16 มีนาคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/103 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว84 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เลื่อนกำหนดการอบรมโค
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว5733 ลว 15 มีค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกนายอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว5655 ลว 13 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/5645 ลว 12 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5728 ลว 14 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5693 ลว. 13 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลว. 9 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5467 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว5484 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว5437 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5267 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกกอำเภอ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5389 ลว 8 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว58 ลว 8 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/5271 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5266 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5184 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5182 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/5180 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5181 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จ ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4930 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/5177 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานท่ี่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/4165 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับตำบล
ที่ สน 0018.1/ว5061 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5089 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชกรพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5097 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย และนายกุดบาก เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการและอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) งบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5091 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ และส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว31 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำข้อมูลการประเมินหมู่บ้่าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4962 ลว 5 มีค 61 เรียน ทปค.อ. ทุก อ. เรื่อง ขอส่งสารวัน กม. 61
ที่ สน 1718/642ิ ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/711 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1018/753 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว4957 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/;4958 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1ว4672 ลว. 28 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4964 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน เรื่อง การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4945 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/;4927 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4818 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง) เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4817 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว40 ลว 2 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การถ่ายทอดรายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DOPA CHANNEL
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4651 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่ายกลุ่มเสี่ยงเฉพาะโรคตามโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4640 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและความสะดวกแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว4638 ]; 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4617 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล
ทะเบียนจ่ายเงินงบประมาณ ประจำวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 5)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4527 ลว. 27 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่บัคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4526 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4474 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4521 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด 0018.1/4398 ลว 23 กุมภาพันธ์2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปี่ยนสถานที่ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ สน 0018.1/ว4407 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว34276 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party) ผู้ช่วยเหลือการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/4235 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2154 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว4104 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4055 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4050 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในสำคัญการจดทะเบียนมูลนิธิผ่านระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4047 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว4045 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.1/4027 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3908 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (ประกาศผล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3909 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้น อำเภอภูพาน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอบ้านม่วง) เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดสกลน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3905 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3889 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว51 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3858 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.42/2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเห
ที่ สน 1718/608 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุดเฉิน (อุทกภัย)จากพายุเซินกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 50 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3755 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว44 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนแรก
ที่ สน 0018.1/3597 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 1 หลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) และองค์ประกอบประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเ
ที่ สน 0018.1/ว3593 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญของกำนัน ฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักบริหารการปกครองท้องที่
ที่ สน 1318/296 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/295 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/294 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/254 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3594 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3592 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.4/44 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.3/62 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานงบทดลอง
ที่ สน 0018.1/3414 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/3417 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3425 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ที่ สน 0018.1/ว2013 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับการเงินของศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3058 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.4/ว3223 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3265 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนาระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว
ที่ สน 0018.4/3263 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร (ชุดปฏิบัติการพิเศษ "สิงห์ภูพาน")
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3191 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2306 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/31 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอเลือนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ที่ สน 0018.1/3138 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/30 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3053 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3057 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3056 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2898 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2896 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอเจริยศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2899 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบผ้าป่าสามัคคี
ที่ สน 0018.1/ว2894 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2813 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/2893 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการปกครอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/2892 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการศึกษาอบรมเพิ่มสมรรถนะให้กับข้าราชการกรมการปกครอง
ที่ สน 1518/237 ลว 30 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2765 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2809 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2719 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยาม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัดนายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2422 ลว 31มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส และภูพาน) เรื่อง การปรับรายละเอียด และแผนการดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใหเประชาชน" จังหวั
ที่ สน 0018.1/1958 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/14 ลว 30 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยการและบริการ เรื่อง การโอนจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2444 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบ
ที่ สน 0018.4(อส.)/15 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/23 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 2424 ลว 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2423 ลงวันที่ 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/2304 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 46 - 47 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2233 ลว 29 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว2107 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/2105 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2010 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1- 4
ที่ สน 0018.1/ว2009 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2008 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว415 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ในห้วง 6 เดือนแรก)
ที่ สน 0018.4/ว2967 ลชว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/1736 ลว 23 มกราคม 2561เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561
ที่ ลช.สน.52 /2561 ลว 9 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ พิการ และด้อยดอกาส ครั้งที่ 2
เรื่อง ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่ออกรางวัล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"
ที่ สน 0818/145 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/144 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1412 ลว 18 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการปราบปรามและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1388 ลว 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4
ที่ สน 0718/53 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/88 ลว 8 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/142 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ (แก้ไข)
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/908 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/1192 ลว 16 มกราคม 2561 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามกฏหมายควบคุมการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1189 ลว 16 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 9 จังหวัด
ที่ นร 5117.13/ว 50 ลว 15 มกราคม 2561เรื่อง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการตามแผนงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/854 ลว 11 มกราคม 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 1718/110 ลว 9 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/1011 ลว 15 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสอบถามข้อมูลข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงขอข้าราชการ พ.ศ. 2555
ที่ สน 0018.3/004 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว00931 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลบ้านที่กระทรวงไทยเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ที่ สน 0018.1/704 ลว 12 มกราคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/733 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง สำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว730 ลว 10 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว647 ลว 10 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ สน 1418/2936 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1418/2935 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขแประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)