[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร :: www.dopasakonnakhon.go.th อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
  • slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
slider11 slider22 slider33 slider44
jquery slider by WOWSlider.com v8.6
นโยบาย วิสัยทัศน์
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
โครงสร้างองค์กร
คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย
ทำเนียบปลัดจังหวัด
บุคลากรภายในอำเภอ
ระเบียบ/กฎหมาย
ดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆ
e-mail ที่ทำการปกครองฯ
ทำเนียบโทรศัพท์
 

 
  ip ของคุณ คือ 54.82.73.21
ออนไลน์
3 ip
วันนี้
29 ip
เมื่อวาน
1456 ip
เดือนนี้
11074 ip
เดือนที่แล้ว
8926 ip
ปีนี้
94096 ip
ทั้งหมด
182501 ip
เริ่มนับ26 เมษายน 2559
   
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว372 ลว 14 พฤสจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แการขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/25733 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ ขรก ในตำแหน่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0309.7(4)/26130 ลว 14 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25698 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อหารือ รวบรวมและจัดทำโครงการ/ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนแบน 2 ตามข้อมูลแนวทางการพัฒนา ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาสังคม สิงแวดล้อม และค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว25695 ลว13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ที่ สน 0618/3509 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1618/3009 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว25627 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรม
ที่ สน 0018.1/25617 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/25621 ลว 13 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/370 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการดำเนินการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว532 ลว 12 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้น อำเภอคำตากล้า อำเภอเจรฺญศิลป์ เรื่อง ตรวจสอบข้อมูลทายาทผู้รับบำนาญตกทอด และทายาทผู้รับบำนาญพิเศษอาสาสมัครรักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว25395 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการขอเอกสารบัญชีรายชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งคืน
ที่ สน 0018.1/ว25505 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏบิตัตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25506 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
ที่ สน 0018.4/ว369 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักษาดินแดน ประจำปี2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25488 ลว 12 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามดครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25304 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคักเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2562
ทีื สน 1318/3816 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน เว็ปไซต์
ที่ สน 1518/1984 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1518/1985 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/25302 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่ค
ที่ สน 0018.1/ว25299 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนการหย่า
ที่ สน 0018.1/ว 25175 ลว 9 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา
ที่ สน 1318/3947 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3948 ลว 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25297 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว25348 ลว 9 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25296 ลว 9 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0018.1/ว25174 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25289 ลว. 8 พ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบบูรณาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 1518/2026 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1518/2035 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/25205 ลว 8 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ บ้านม่วง เรื่อง การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัดในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4 (อส.)/363 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดแนวทางการปฏิบัติของกำลังพล สังกัด กองอาสารักษาดินแดน ในช่วงเตรียมการได้มาซึ้งสมาชิกวุฒิสภา และการเลือกตั้งสมาชิกสสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว25038 ลว 7 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงรายการของคนพิการและคนที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งการตาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24963 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตาสมกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.1/ว24891 ลว 6 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว24748 ลว 5 พฤษจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24747 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุดบาก อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอส่องดาว และอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2
ที่ สน 0018.1/24296 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอขอบคุณในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ สน 0018.1/ว24345 ลว 5 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24595 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเลือกตั้งวุฒิสภา
ที่ สน 0018.1/24591 ลว 2 พฤศจิกายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักเกณฑ์ประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24327 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้า อำเภอนิคมน้ำอูน) เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและร่วมสังเกตการณ์การถ่ายทำข่าว โดยศูนย์ข่าว Thai PBS จังหวัดขอนแก่นประเด็นการตรวจยึดเพื่อทวงผืนป่า ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ สน 0018.4/360 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายทุกอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน สกัดกั้น ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว24321 ลว 31 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูิม อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การบำรุงรักษาเครื่องบัตรคิว
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.4/ว 24046 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ที่ สน 0018.1/ว23996 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกเกี่ยวกับการคุ้มครองและการขอใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/24104 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็กปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24004 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการในตำแหน่ง
ที่ สน 0018.4/348 ลว 26 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2562
ที่ สน 0018.1/ว23807 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการขอเพิ่มชื่อบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อกรณีทุจริตสวมตัว ราย นางสาวราตรี ท่ากุดเรือ (ปริศนา ปริญญพร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23995 ลว 29 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล (แบบป.3) รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 00.181/ว23960 ลว. 26 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23806 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/347 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 10018.4(อส)./345 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/23675 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน ต.ค. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23779 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมีบังคับใช้ระเบียบเกี่ยวกับการเรียกหลักฐานเอกสารในการติดต่อราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส)/ว346 ลว 25 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/487 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัว และสังกัด ของผู้สมัครรับการสรรหาเป้นกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว23674 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกระเบียบเกี่ยวกับการเรียกหลักฐานเอกสารในการติดต่อราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23672 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลสถานการณ์ระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส(MERS)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23271 ลว 24 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2562 (ฮ.ศ.1440)
ที่ สน 0618/3148 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1318/3753 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3752 ลว 11 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3205 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23607 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการอบรมบุคลากรระดับจังหวัดและอำเภอในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางเพ่งและอาญาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการโอนจัดสรรงบประมาณ
ที่ สน 0018.3/477 ลว 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0918/3206 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางลานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3207 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3208 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/3204 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4*ว23567 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่ทางราชการแจกจ่ายให้กับหมู่บ้าน อพป.และหมู่บ้านปกติ เพื่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23530 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมินายอำเภออากาศอำนวยนายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23525 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงนสถิติการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23566 ลว 22 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสินค้าเกษตรก่อนยื่นข้อเรียกร้อง
ที่ สน 0018.1/ว23434 ลว 19 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายขยายผลการขับเคลื่อนคณธกรรมการหมู่บ้าน (กม) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว23313 ลว 18 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพของพนักงานฝ่ายปกครอง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว23312 ลว. 18 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/23310 ลว 18 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนันสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งวดที่ 1- 2 เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23188 ลว 17 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว23127 ลว 16 ตุลาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2365 ลว 12 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมดารสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/53058 ลว 12 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22729 ลว. 10 ต.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.เมืองสกลนคร สว่างแดนดิน กุสุมาลย์ พังโคน เจริญศิลป์ และนิคมน้ำอูน) เรื่อง การออกหน่วยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ โน้ต ลว 11 ตุลาคม 2561 เรียน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ วาริชภูมิ บ้านม่วง คำตากล้า ส่องดาว โพนนาแก้ว เต่างอย กุดบาก และโคกศรีสุพรรณ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22857 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22859 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง การประชาสัมพันธ์ "โครงการไทยนิยม ยั่นยืน " ของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22858 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของรัฐบาล
ที่ สน 0018.4/331 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง (1 ตุลาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22799 ลว 10 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามคำร้องการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22511 ลว 9 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0818/2651 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/22430 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว22459 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยชอบธรรมด้วยกฎหมายและระหว่างบุคคลส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4 / ว33402 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22430 ลว 5 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ นายอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งให้ข้ารักษาการในตำแหน่งเสมียนตราจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว22259 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ที่ พม 0304.57/ว2801 ลว. 26 ก.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน และคัดเลือกผู้บริหารใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างตามมาตรา 33 วรรค 3
ที่ สน 0018.1/ว22257 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจคัด หรือคัดและรับรองสำเนาเอกสารการทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/ว22254 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาด ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/22253 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอพังโคน เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ไปราชการตามโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/22252 ลว 4 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ สน 0518/4227 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/4226 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว22123 ลว 3 ตุลาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561
ที่ สน 0618/3022 ลว 28 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3440 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3436 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3439 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3341 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3456 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่ิอง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3243 ลว 17 กันยายน 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/21298 ลว 24 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนาอำเภอ
ที่ สน 0318/2090 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2089 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2334 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2060 ลว 19 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3709 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2924 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0618/2923 ลว 21 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/3942 ลว 17 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21791 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ สน 0018.1/ว21789 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางเพ่ง เรียน นายอำเภอเทืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอ
ที่ สน 1318/3583 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3381 ลว 19 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/3582 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ สน 1518/1930 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3330 ลว 18 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3220 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.52561
ที่ สน 0618/2834 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเซ็บไซต์ งบประมาฯรายจ่ายของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0618/2833 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากล่างสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3663 ลว 10 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สถด ที่ สน 0018.1/ว21541 ลว 26 กันยานยน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21731 ลว 28 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.4(อส.)/324 ลว 26 กันยายน 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/ว21488 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือพนักงานฝายปกครองปฎิบัติหน้าที่แล้วตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญา
ที่ สน 0018.1/ว21490 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหนังสือสำคัญประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21540 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง อนุมัติเดินทางไปราชการตามโครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ที่ สน 0018.1/21382 ลว 25 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21541 ลว 26 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้ต้นแบบ ภายใต้โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/21109 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.1/ว21385 ลว 25 กันยายน 2561 เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18597 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างนายอำเภอพรรณา นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง เตรียมความพร้อมการพิจารณาเลือนขั้นลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่างวันที่ 1
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21179 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ มท 0018.1/ว21209 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21099 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงาถานที่จัดฝึกอบรมโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21098 ลว 21 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561
ที่ สน 0518/3895 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/4025 ลว 20 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20926 ลว 19 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
ที่ สน 0018.1/20554 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2561
ที่ สน 0018.4/ว20910 ลว 18 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการจัดตั้งกองร้อยจิตอาสาสาธารณภัย (จิตอาสาภัยพิบัติ) จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว20969 ลว 19 กันยนยน 2561 เรยีน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 มาตรา 7 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการร้ายและแผร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20388 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอสว่างแดนดิน และนางอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานณากในพื้นที่ ตาม " โครงการไทย นิยม ยั่งยืน " (
ที่ สน 0018.3/427 ลว 10 กันยายน 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว20555 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานตรวจบัตรและเจ้าหน้าที่ตามกฏหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว425 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องกันเงินไว้เบิกเหลี่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20644 ลว 17 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติขออนุมัติขยายเวลาและขอให้ส่วนราชการอื่นเข้าร่วมโครงการจัดทำวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20537 ลว 15 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/20503 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ สมุดบันทึกนักปกครอง
muj lo 0018.4(อส.)/316 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุหกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/20535 ลว 14 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์กองการสือสารกรมการปกครอง (www.comdopa.com)
ที่ สน 0818/2433 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0838/2534 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานกาอสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2535 ลว 14 กันยายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/20385 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/20385 ลว 13 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1718/2759 ลว 11 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20287 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว20283 ลว 12 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
วิทยุ ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20206 ลว. 11 ก.ย. 2561 เรียน นอ.วานรนิวาส, วาริชภูมิ, คำตากล้า, ส่องดาว, เต่างอย, ภูพาน, กุดบาก, โพนนาแก้ว, อากาศอำนวย, โคกศรีสุพรรณ, บ้านม่วง, และนอ.พรรณานิคม เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ที่ สน 0018.1/ว20201 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลือนขั้นเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0081.1/ว20101 ลว 11 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน " (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/ว20008 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีต่างท้องที่
ที่ สน 0018.1/ว20009 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประเด็นการตรวจติดตามและประเมินโครงการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20006 ลว 10 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตามมาตรา 33 วรรค 3
ที่ สน 0018.1/ว19885 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอสกลนคร นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง ขอความอนุเคราะสนับสนุนการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19943 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการบันทึกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตา
ที่ สน 1718/2711 ลว 7 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเดื่อน้อย หมู่ 11 ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/19883 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคืนจุดสัญญานปลายทางวงจรไร้สายความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/19882 ลว 7 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง กำหนดการ สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสัมภาษณ์รายบุคคล สำหรับการคักเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลื
ที่ สน 0318/1909 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19791 ลว 6 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสำนักทะเบียนและการให้บริการด้านต่างๆ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอที่ได้รับรางวัลสำนักทะเบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/19640 ลว 4 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง โครงการ "เสวนาประชาธิปไตยเยาวชนไทยหัวใจปรองดอง" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/พิเศษ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ 60 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/19468 ลว 3 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง ก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดเล็ก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19488 ลว 3 กันยายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส) เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน / ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/19346 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณใหเแก่บุคลากรกรมการปกครองที่เกษียณอ่ายุราชการครบ 60 ปี
ที่ สน 0018.1/19391 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้นอำเภอพรรณานิคม) เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0118/3102 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2611 ลว 31 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19216 ลว 30 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณร่ายจายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14038 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว19123 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19122 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดการแก้ไขปัญหหาบุคคลและสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19132 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มโครงการรองรับความต้องการพัฒนาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้มาตรการพัฒนาคูรภาพชีวิตผํ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/19118 ลว 29 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสันบสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19031 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอเต่างอย ขอแก้ไขรายการ/ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(สงป.3.1/คพฐ.) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ
ที่ สน 0018.1/18922 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือการโอนใบอนุญาตโรงแรรมกรณีการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน
ที่ สน 0018.1/ว19029 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กองทัพบกขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0018.1/ว19028 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งรายละเอียดสมาคมสันนิบาตเสรีชนแห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว19026 ลว 28 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติิ โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ขออนุมัติผ่อนผันการปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 108/2535 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2535
ที่ สน 0618/2512 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic - Bidding : e-didding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18833 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/18827 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ประกาศกรมการปกครองให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/18830 ลว 27 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศสถานที่สอบ อาคาร ห้องสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งใตดำรงตำแหน่งประเภทวิชา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18838 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 0618/2470 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18802 ลว 24 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความยั่นยืน ตามโครงการไทยนิยายั่งยืน ร่วมกับ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " (โครงการจังหวัดเคลื่อนที่)
ที่ สน 1418/1756 ลว 25 กรกฏาคม 2561 เรือง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/3174 ลว 26 กรกฏาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/2728 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคาการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2213 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2231 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0018.4/18694 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุกการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2561
ที่ สน 0018.4/ว301 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กอยร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18593 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18599 ลว. 22 ส.ค. 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน,พรรณานิคม,บ้านม่วง,อากาศอำนวย,วาริชภูมิ,โคกศรีสุพรรณ,กุดบาก,เต่างอย, และหัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียน ภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามรายการงบลงทุนปีงบปร
ที่ สน 0018.1/18668 ลว 23 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว18421 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนโครงการจัดตั้งและขยายชมรมจิตอาสาประชาสนมสัยตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว79 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2562
ที่ สน 0018.1/18591 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอยและนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2561 (ระหว่าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18596 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกเอกสารราชการ ((Zero copy)
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว299 ลว 22 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกออำเภอ เรื่อง โครงการมอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว18454 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบากและภูพาน)
ที่ สน 0018.1/18419 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่่ สน 0018.1/ว18453 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอเต่างอย) เรื่อง การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน / ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน "หอกระจายข่าว"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18512 ลว 21 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0518/3314 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2175 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18292 ลว 20 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดระเบียนฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลืี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18290 ลว 20 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18267 ลว 18 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/294 ลว 17 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิยัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ โน๊ต ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/ว18008 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ลว 16 สิงหาคม 2561 เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว18073 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณการจ้างบัณฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.3/367 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานการทดสอบรายเดือน
ที่ สน 0018.1/18004 ลว 16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การะประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18003 ลว16 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับการสนับสนุน ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตร ประจำ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561 "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์"
ที่ สน 0518/3313 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0518/3381 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1685 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2766 ลว 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2767 ลว 8 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2823 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2371 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินเหลือจ่าย
ที่ สน 0018.4/ว17929 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ที่ สน 1718/2395 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17726 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3 - 4) (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/17830 ลว 15 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17821 ลว. 14 ส.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ สน 1718/1928 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/17718 ลว 14 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำสอบ และกำหนดการเพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทว
ที่ สน 1418/1927 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรือง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/17687 ลว 12 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชืพและเงินช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/17676 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/17595 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลและอำเภอเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบันทึกนักปกครองประจำปี 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17627 ลว 10 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัมนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17588 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว17586 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนทีุ่สุด ที่ สน 0018.1/ว17547 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17562 ลว 9 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/ว17339 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน สังกัดการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว17337 ลว 7 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชาชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำในสังกัดกรมการปกครองครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561)
ที่ สน 1018/2619 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/2268 ลว 6 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/2270 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว75 ลว 6 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง ตรวจติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละ สองแสนบาท)
ที่ สน 0018.4/285 ลว 3 สิงหาคม 25612 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0118/2728 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2071 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2073 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2077 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 1418/1833 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในเว็ตไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17038 ลว 3 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาในการช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16962 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอวานรนิวาส อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพังโคน อำเภอภูพาน และอำเภอส่องดาว) เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16963 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานานิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว16909 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ตรายางลายมือชื่อแทนการลงชื่อในเอกสารการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16871 ลว 2 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16765 ลว 1 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างบัฑิตอาสาสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว16524 ลว 30 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16717 ลว 1 สิงหาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว16550 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว16694 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ( ยกเว้น อ.บ้านม่วง กุดบาก ภูพาน) เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และการเล่นพนันฟุตตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยให้อำเภอรายงานผลการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และการแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16549 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16547 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดนำส่งสารความปราถนาดี เนื่องใน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน " ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16546 ลว 31 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองอุดรธานี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16518 ลว 30 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกาจัดตั้งจิตอาสาสาธารภัย
ที่ สน 0018.1/ว16325 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...
ที่ สน 0018.1/ว16470 ลว 26 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติงานในระบบ e-DOPA License (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว16387 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิกถอนใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16385 ลว 25 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งกำชับการดำเนินโครงการของกำนัน ผุ้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน
ที่ สน 1418/1633 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1857 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1018/2473 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ส่งประกวดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 1018/2472 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0518/3013 ลว 17 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0518/3084 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราห็ประชาสัมพันณ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ในเว็บไซต์
ที สน 1018/2578 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/2579 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16342 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการประกอบการที่เปิดในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันสำคัญทางศาสนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16292 ลว. 24 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตห้องปี 2561/62
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16215 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์โครงข่ายและส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/16210 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16214 ลว 24 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15928 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15929 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานระดับจังหวัด ออกพบปะเยี่มเยียนและให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15935 ลว 20 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15902 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่นยื่น (ครั้งที่ 3)
ที่ สน 0018.1/15886 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่้อง การตรวจสอบสอบข้อมูลลูกจ้างประจำพ้นจากงาน เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15849 ลว 19 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/15757 ลว 18 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15756 ลว 18 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เตรียมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัย พายุเซินติญ
ด่วนที่สุด ทีค่ สน 0018.1/ว15537 ลว 17 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฎิบัติงานในงานการอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15518 ลว 16 กรกฎาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15461 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติกรณีการเรียกเงินประกันมัญญางานก่อสร้างโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น" (หมู่บ้าน/ชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15459 ลว 16 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชัวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนล่ะสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/ว 15393 ลว 13 กรกฎาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางในการปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15228 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15277 ลว. 12 ก.ค. 2561 เรียน นอ.สว่างแดนดิน,พรรณานิคม,บ้านม่วง,อากาศอำนวย,วาริชภูมิ,โคกศรีสุพรรณ,กุดบาก,เต่างอย เรื่อง แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ที่ สน 0018.1/15225 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมารสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลุกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2561)
ที่ สน 0018.3/321 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/15224 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุก อำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ที่ สน 0018.1/ว15220 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดพิมพ์สมุดตรวจราชการหมู่บ้าน ตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15275 ลว 12 กรกฏาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15219 ลว 12 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจรายชื่อและที่อยู่พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองท้องที่และผู้นำท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/ว319 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15109 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาตนเองของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15101 ลว 11 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผุ้บริหารองค์การ (นายอำเภอ) รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15012 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัคชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว15051 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว14963 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว14962 ลว 10 กรกฏาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14962 ลว 10 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14942 ลว 9 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับแบบสอบถามความเข็มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ภายมใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว14785 ลว 5 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประเด็น - ตอบ ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ระยะที่ 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14628 ลว. 5 ก.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.3/304 ลว 4 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดหาผู้ให้บริการด้านวาธารณูปโภค
ที่ สน 0018.1/14124 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสราภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2556
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14516 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปีนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14494 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14491 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่นยืน" ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14505 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฎิบัติงานสนันสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14496 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทยเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาของประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเชิงพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14367 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้ป้ายกิจกรรมในการกิจกรรมในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ที่ สน 0018.1/14385 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว
ที่ สน 0018.4/263 ลว 2 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร เฉพาะกลุ่มงานความมั่งคง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14382 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14381 ลว 3 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการจิตอาสา พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14291 ลว 2 กรกฎาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้รับการประเมินผลงานเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14290 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพานและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14273 ลว 2 มิถุนายน 2561 เรยีน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สำหรับการปฎิบัติงานในเดือน เมษายน - กันยายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14148 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยื่น" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.4/262 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 2/2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14039 ลว 28 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครเข้ารับการเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14121 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพร้อมแผนเผชิญเหตุ (2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14121 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำพร้อมแผนเผชิญเหตุ (1)
ที่ สน 0018.1/14120 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการดำเนินการกับสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้่ายกับสถานบริการ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558 ลว 22 กรกฏ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว258 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาในระบบบังคับบำบัดแบบไม่ควบคุมตัว
ที่ สน 0018.1/ว14142 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ช่้่วยบ้านฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14036 ลว. 28 มิถุนายน 2561 ถึง นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ที่ สน 0018.1/ว13902 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่ผู้ไกลเกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง
ที่ สน 0018.1/ว13904 ลว. 28 มิ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
ที่ สน 0018.1/251 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกแอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว13900 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุี่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม้สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ใ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13900 ลว. 27 มิ.ย. 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ระบบลงทะเบียนเพื่อสนับสนุนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงฯ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13870 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่ สน 0018.1/13869 ลว 27 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับใช้งานระบบงานรับผิดชอบและติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/13110 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมิถุนายน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13767 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนโครงการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13785 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว13274 ลว 26 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืน (แบบป.3)
ที่ โน๊ต ลว 25 มิถุนายน 2561 เรียน ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ ส่องดาว บ้านม่วง พังโคน คำตากล้า โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง แจ้งเจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร์ตามที่อำเภ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13676 ลว 25 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐากรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ของกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 1418/1410 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/13448 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13625 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว245 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสรรมถภาพผู้เสพยาเสพติดระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัว ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่ สน 0018.1/13589 ลว 22 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยึดถือแนยวทางการปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13446 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สรุปแนวทางการดำเนินโครงการจิตอาสร พระราชทานตามแนวพระราชดำริ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว13444 ลว 20 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนหลังคาเรือน
ที่ สน 1518/1151 ลว 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1575 ลว 19 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13116 ลว 18 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลและพระราชทานเพลิง ณ วัดสะพานคำ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13047 ลว. 15 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ,ปลัดเทศบาลนครสกลนครและปลัดเทศบาล (ที่มีสำนักทะเบียนท้องถิ่น) ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ปัญหาด้านสถานะบุคคลและสัญชาติ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12990 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12961 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปีนี้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12962 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/12917 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณษดำ-เนินการเกี่ยวกับการความก้าวหน้าในอาชีพและสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12907 ลว 14 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุแกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-DOPA License
ที่ สน 0018.1/1285 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/ว12709 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12852 ลว 13 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจตรา (Visa) ประทับตราให้อยู๋ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12703 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.3/262 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรือง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0218/1659 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการเกษตรจังหวัดกสกลนครสายบ้านหนองไผ่น้อย ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12702 ลว 12 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12668 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12591 ลว 11 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเล่นพนันฟุตบอลโลก 2018
ที่ สน 0018.1/12491 ลว 8 มิถุนายน 2561 เรียนร นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12381 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน
ที่ สน 0018.1/12406 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจในการติดต่อราชการเกี่ยวกับงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12405 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทะเบียนสมรถระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12404 ลว 7 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ ลช.สน.132/2561 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อยโอกาส ค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12294 ลว 6 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองบาท)
ที่ สน 0018.4/ว12187 ลว 5 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการทางบริหารป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12095 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยาม ยั่นยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11992 ลว 4 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจัดระเบียบฐานข้อมูลทะเบียนอาวุธปืน (ตามแบบ ป.4) เพื่อใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม
ที่ สน 0018.4/11904 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการพลเนือยสามัญที่จะเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียน (นักวิเคราะห์นโบายและแผนเชี่ยวชาญ) สำนักบริหารการท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11903 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ที่ สน 0018.4/ว229 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11902 ลว 1 มิ.ย.2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (Zero Copy)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ที่ สน 0018.3/238 ลว 1 มิถุนายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล (e-Statement)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11866 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที สน 0018.1/ว11864 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11863 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11757 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดส่งหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกรรมการหมุ่บ้าน(กม.1)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11758 ลว.31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลหมู่บ้านที่มีพื้นที่หมู่บ้านคาบเกี่ยวระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11761 ลว. 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11755 ลว 31 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท
ที่ สน 0718/2529 ลว 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1677 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอปะกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/1678 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11637 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระบะที่ 2)
ที่ สน 0018.1/ว11626 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเที่ยวอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ที่ สน 0018.1/ว11628 ลว 30 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้งานระบบสั่ง หรือนำเข้าสิ่งเทียมอาวุธปืน (แบบ ป.2) ผ่่านระบบ National Single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G
ที่ สน 0118/1771 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/1470 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0309.4(4)/1124 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าม่าน
ที่ สน 0118/1809 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว11581 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายพรรณานิคม และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1155 ลว 28 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/11262 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความต้องการคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง/ก่อสร้างอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐาน/ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารกองร้อยฯ/ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่งประจำกองร้อยฯ
ที่ สน 0018.1/11367 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว เรื่อง ตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดกสลนคร
ที่ สน 0018.1/11370 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไขประกาศกรมการปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว11406 ลว. 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ไตรมาส 3-4)
ที่ สน 0018.1/11372 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว11404 ลว 25 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11401 ลว 25 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการประเมินผู้บริหารองค์กร (นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11360 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การขยายระยะเวลาเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11356 ลว 24 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.1/ว11172 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวของศาลยุติธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11214 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11213 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประเด็นเพิ่มเติมในการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการ ยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11212 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาฝึกงานช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว11168 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11170 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้านละสองแสนบาท)
ด่วนที่่สุด ที่ 0018.1/ว11201 ลว 23 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดิท
ที่ สน 0018.4/ว225 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดหาเครื่องแต่งกายสมาชิก อส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11062 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11051 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11052 ลว 22 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว224 ลว 21 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมสรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10756 ลว. 18 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลพื้นฐานอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักปลัดจังหวัด บ้านพักนายอำเภอ และบ้านพักข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/10601 ลว 17 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/10598 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2561)
ที่ สน 0018.1/10600 ลว 17 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุม หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอประจำเดือน 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10525 ลว 15 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุเพื่อซักซ้อมแนวทางการเสนอ "โครงการไทยนิยมยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0918/577 ลว 15 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/568 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ มท 0304.16/91 ลว 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/953 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/951 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/821 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/191 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รายงานการทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10242 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้วและเต่างอย เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10241 ลว 11 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนรดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10000 ลว 10 พฤษภาคม 2561 เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกบัวบูชา เพื่ิสนันสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/9723 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประดับเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะของวิทยาลัยการปกครอง
ด่วนที่สุุด ที่ สน 0018.1/7722 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 1018/948 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/945 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/943 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/942 ลว 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/976 ลว 16 มีนาคม 2561 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0918/736 ลว 3 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1128 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1343 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-biddind) ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1054 ลว 24 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1290 ลว 26 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9826 ลว 8 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง แบบสำรวจข้อมูลการมี/การใช้บัตรคิวอัตโนมัติของสำนักทะเบียน
ที่ สน 0018.4/ว 208 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว9787 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสน)
ที่ สน 0018.1/ว9789 ลว 7 พฤษาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในรัฐธรรมนูญ
ที่ สน 0018.1/ว 9791 ลว 7 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว206 ลว 4 พ.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ที่สน 0018.1/ว 9533 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัคสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ( กอช )
ที่ สน 0018.1/ว9616 ลว 4 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว9525 ลว 3 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัญชีปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน
ที่ สน 0818/1155 ลว 3 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/1109 ลว 30 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/9358 ลว 2 พฤษภาคม 2561 ลว 2 พฤษภาคม 2561 เรียน นาอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน หรือค่าป่วยการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าเช่าที่พักของแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ได้ทำการชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม
ที่ สน 0018.1/9249 ลว 1 พฤษภาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพชีวิตของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุก ที่ สน 0018.1/ว9192 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการปรับกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8932 ลว 26 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั๊งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9173 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับเพิ่มระยะเวลาการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการตรวจลงตรา (Visa) ประทับตราให้อยู่ในราชอาณาจักร ขออนุญาตทำงาน และจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 1999 ลว 30 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8718 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8717 ลว 24 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2561
ที่ สน 1018/1335 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางในเว็ปไซต์
ที่ สน 0018.1/ว7626 ลว 5 เมษายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการระบบเครือข่ายสือสาร Wifi ภายในศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/993 ลว 26 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/986 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1024 ลว 18 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/1005 ลว 19 เมษายน 2561 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8545 ลว 20 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการกรมการปกครองเข้าสู้ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว.8695 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซ้อมแนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของหน่วยกำลังคุ้มครอง และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ที่ สน 0018.4/ว108 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ได้แต่งตั้งกองอาสารักษาดินแดน ชั้น " ว่าที่นายกองเอก"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7952 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท)
ที่ สน 0018.1/8709 ลว 23 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงไทยและนายอำเภอ ประจำเดืนเมษายน 2561
ที่ สน 0018.3/142 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8403 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
ด่่วนที่สุด ที่ โน๊ต ลว 19 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอาวุโสทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารจัดการแบบพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8457 ลว. 20 เม.ย. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 และ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8397 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
ที่ สน 0018.1/8401 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/8399 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8381 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบวิชาทหากองทัพ และกองทัพอากาศประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8382 ลว 19 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งานระบบ e-DOPA License งานระบบขออนุญาทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ระบบใหม่)
ที่ สน 0018.1/7947 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามแผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7942 ลว 11 เมษายน 2561 เรื่อง แจ้งแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฎิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7907 ลว 10 เมษายน 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7924 ลว 10 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการของด่านชุมชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7943 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/7953 ลว 11 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7567 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว7565 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการนำส่งเงินค่าธรรมเนียม/ค่าปรับ บัตรประจำตัวประตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7593 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้่างนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/โน๊ต ลว 5 เมษายน 2561 เรียน ปลัดอำเภออาวุโวทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดงานรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7580 ลว 5 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/7471 ลว 4 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า และ นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0118/1080 ลว 28 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งราคากลางโครงการเงินเหลือจ่ายในงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อประกาศในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/858 ลว 29 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7413 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนา และจิตอาสาพัฒนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7462 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภสว่างแดนดิน และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง การตรวจสอบรายการข้อมู
ที่ สน 0018.1/ว7290 ลว 2 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ
ที่ สน 0018.1/7415 ลว 3 เมษายน 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งวดที่ 3 เดือนเมษายนถึงเดืนมิถุนายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ (เพิ่มเติ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ กฟห สน 0100 ว0012 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ลงนามในคำสั่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระดับอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว7105 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7203 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (Account Officer : AO) ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7195 ลว 30 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7109 ลว. 29 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลหนี้เกษตรกร ตามแผนและกิจกรรมปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลข้อมูลหนี้สินเกษตรกร ระยะที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6912 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงด้านการสันบสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายขององค์กรไม่แสวงหากำไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6994 ลว 29 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6907 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ตำบลและหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/ว6581 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ที่ สน 0018.1/ว6982 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6981 ลว. 28 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบใบประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6983 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6908 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6977 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน /ชุมชน ประเภทฝึกอาชีพ (ด้านช่าง)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6911 ลว 28 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว6786 ลว 27 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6789 ลว 27 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6665 ลว 26 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรื่อนสามัญขึ้นให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไท
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6652 ลว 23 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอสอบถามความเห็นเรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฏหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่..) พ.ศ. . .
ที่ สน 0018.1/ว6408 ลว. 21 มี.ค. 2561 เรียน นอ.โคกศรีสุพรรณ นอ.ภูพาน เรื่อง แบบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามโ๕รงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/6543 ลว. 22 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6369 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานวฃสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอิ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/124 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการไทยนิยมยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6419 ลว 21 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว6192 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสียภาษีสลากบำรุงกาชาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว6193 ลว. 20 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบช้างแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6122 ลว 18 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโ๕รงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/6110 ลว 17 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5993 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.4/ว86 ลว 16 มีนาคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.3/103 ลว 8 มีนาคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว84 ลว 15 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง เลื่อนกำหนดการอบรมโค
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว5733 ลว 15 มีค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกนายอำเภอ เรื่องขอรับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว5655 ลว 13 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตามกฏหมายว่าด้วยสัญชาติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/5645 ลว 12 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5728 ลว 14 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5693 ลว. 13 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5522 ลว. 9 มี.ค. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนที่ได้จากการลงพื้นที่ของทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5467 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว5484 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคมของทีมขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว5437 ลว 9 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5267 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกกอำเภอ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมวิถีชีวิตการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป้นประมุขประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5389 ลว 8 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว58 ลว 8 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/5271 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานราชการในสังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5266 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5184 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดมวลชนจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เฝ้ารับ - ส่งเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5182 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/5180 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จฯ
ที่ สน 0018.1/5181 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จ ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4930 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งข้อมูลจำนวนหมู่บ้านและชุมชนสำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/5177 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัคร เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา และสถานท่ี่สอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปี พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/4165 ลว 7 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัด และระดับตำบล
ที่ สน 0018.1/ว5061 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการให้บริการประชาชนในการบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5089 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชกรพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5097 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย และนายกุดบาก เรื่อง การเตรียมความพร้อมก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ บ้านพักข้าราชการและอาคารชุดรวมพักอาศัย (แฟลต) งบประมาฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5091 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมเตรียมการรับเสด็จ และส่งเสด็จ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว31 ลว 6 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำข้อมูลการประเมินหมู่บ้่าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด ปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4962 ลว 5 มีค 61 เรียน ทปค.อ. ทุก อ. เรื่อง ขอส่งสารวัน กม. 61
ที่ สน 1718/642ิ ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/711 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1018/753 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว4957 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/;4958 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง การคัดเลือกสำนักงานทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1ว4672 ลว. 28 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสรุปรายงานปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4964 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน เรื่อง การตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4945 ลว 5 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลด้านของข้าราชการประเภททั่วไป สังกัดกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/;4927 ลว 2 มีนาคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยื่น ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4818 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง) เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4817 ลว 2 มี.ค. 61 เรียน นายอำเภอภูพาน วาริชภูมิ สว่างแดนดิน พรรณานิคม พังโคน และบ้านม่วง เรื่อง ผลการตัดสอนการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว40 ลว 2 มีนาคม 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การถ่ายทอดรายการทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DOPA CHANNEL
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4651 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเข้าค่ายกลุ่มเสี่ยงเฉพาะโรคตามโครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4640 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและความสะดวกแก่บัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ที่ สน 0018.1/ว4638 ]; 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4617 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่นยืน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล
ทะเบียนจ่ายเงินงบประมาณ ประจำวันที่ 26 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 (ครั้งที่ 5)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4527 ลว. 27 ก.พ. 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่บัคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 4
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4526 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4474 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4521 ลว 26 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด 0018.1/4398 ลว 23 กุมภาพันธ์2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเปี่ยนสถานที่ประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ที่ สน 0018.1/ว4407 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (มาตรการช่วยเหลือระยะที 2)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว34276 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ (Thank you Party) ผู้ช่วยเหลือการจัดงานรวมน้ำใจไทสกลและงานกาชาดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/4235 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2154 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว4104 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4055 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาของแม่บ้านมหาดไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4050 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำเข้าข้อมูลในสำคัญการจดทะเบียนมูลนิธิผ่านระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4047 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ สน 0018.1/ว4045 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.1/4027 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3908 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัด (ประกาศผล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3909 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ(ยกเว้น อำเภอภูพาน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภอพังโคน อำเภอบ้านม่วง) เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี 2561 ระดับจังหวัดสกลน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3905 ลว 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษสำหรับสำหรับตำแหน่งปลัดอำเภอและตำแหน่งนักการข่าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3889 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบ ขนาด สี และลักษณะของบัตรประจำตัวคนต่างด้าวกลุ่มแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว51 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3858 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.42/2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง โครงการช่วยเห
ที่ สน 1718/608 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุดเฉิน (อุทกภัย)จากพายุเซินกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 50 ลว 25 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วง 6 เดือนแรก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3755 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว44 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการเร่งรัดปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัด ในห้วง 6 เดือนแรก
ที่ สน 0018.1/3597 ลว 15 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 1 หลักภารกิจพื้นฐาน (Function Base) และองค์ประกอบประกอบที่ 5 ศักยภาพในการดำเ
ที่ สน 0018.1/ว3593 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือสำคัญของกำนัน ฯลฯ ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสำนักบริหารการปกครองท้องที่
ที่ สน 1318/296 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/295 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/294 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0918/254 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3594 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3592 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ที่ สน 0018.4/44 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.3/62 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง รายงานงบทดลอง
ที่ สน 0018.1/3414 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/3417 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3425 ลว 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยื่น
ที่ สน 0018.1/ว2013 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกับการเงินของศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3058 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการสร้างความการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.4/ว3223 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3265 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ส่งสำเนาระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าว
ที่ สน 0018.4/3263 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดสกลนคร (ชุดปฏิบัติการพิเศษ "สิงห์ภูพาน")
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3191 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2306 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4(อส.)/31 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง ขอเลือนการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ที่ สน 0018.1/3138 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/30 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว3053 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยตัวอักษร (G)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3057 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3056 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2898 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2896 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอเจริยศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/2899 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญสมทบผ้าป่าสามัคคี
ที่ สน 0018.1/ว2894 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการบันทึกการรับแจ้งเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนสูญหายหรือถูกทำลาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2813 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามนโยบายและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ที่ สน 0018.1/2893 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือการพัมนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการปกครอง (ปรับปรุงครั้งที่ 2) พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/2892 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นข้อมูลในการวางแผนด้านการศึกษาอบรมเพิ่มสมรรถนะให้กับข้าราชการกรมการปกครอง
ที่ สน 1518/237 ลว 30 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2765 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐครั้งที่ 5 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2809 ลว 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2719 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยาม ยั่งยืน ให้แก่ปลัดจังหวัดนายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลาง กรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2422 ลว 31มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอกุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส และภูพาน) เรื่อง การปรับรายละเอียด และแผนการดำเนินการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มใหเประชาชน" จังหวั
ที่ สน 0018.1/1958 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/14 ลว 30 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ / ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยการและบริการ เรื่อง การโอนจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว2444 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่อง โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบ
ที่ สน 0018.4(อส.)/15 ลว 31 มกราคม 2561 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/23 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว 2424 ลว 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2423 ลงวันที่ 31 มค 61 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/2304 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 46 - 47 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2233 ลว 29 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับจังหวัดตำบล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว12 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ที่ สน 0018.1/ว2107 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศชมเชยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/2105 ลว 26 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2010 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1- 4
ที่ สน 0018.1/ว2009 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2008 ลว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว415 ลว 15 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ในห้วง 6 เดือนแรก)
ที่ สน 0018.4/ว2967 ลชว 25 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการใช้จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองและฐานะการเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/1736 ลว 23 มกราคม 2561เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2561
ที่ ลช.สน.52 /2561 ลว 9 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ พิการ และด้อยดอกาส ครั้งที่ 2
เรื่อง ประกาศผลการหมุนวงล้อ เพื่ออกรางวัล "สลากกาชาดสกลนคร ประจำปี 2561"
ที่ สน 0818/145 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/144 ลว 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1412 ลว 18 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการปราบปรามและแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1388 ลว 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4
ที่ สน 0718/53 ลว 4 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/88 ลว 8 มกราคม 2561 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/142 ลว 11 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ (แก้ไข)
ที่ สน 0018.1/ว 01371 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง กำหนดการฌาปนกิจศพ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/908 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/1192 ลว 16 มกราคม 2561 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามกฏหมายควบคุมการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1189 ลว 16 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทกภัย) ในท้องที่ 9 จังหวัด
ที่ นร 5117.13/ว 50 ลว 15 มกราคม 2561เรื่อง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การดำเนินการตามแผนงานโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/854 ลว 11 มกราคม 2561 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 1718/110 ลว 9 มกราคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/1011 ลว 15 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสอบถามข้อมูลข้อคิดเห็นแลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลงขอข้าราชการ พ.ศ. 2555
ที่ สน 0018.3/004 ลว 10 มกราคม 2561 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0018.1/ว00931 ลว 12 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องข้อมูลบ้านที่กระทรวงไทยเห็นสมควรให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)
ที่ สน 0018.1/704 ลว 12 มกราคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการเรื่องร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/733 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง สำรวจคำขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย (ชนกลุ่มน้อย เวียดนามอพยพ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว730 ลว 10 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ งานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.4/ว647 ลว 10 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง (Learning by doing) ประจำปีงบประมาณ 2561
ที่ สน 1418/2936 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1418/2935 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขแประชาสัมพันธ์ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 0618/3369 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4437 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0418/4429 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4464 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3549 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1718/4219 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่องขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4493 ลว 26 ธีวาคม 2560 เรื่อง ส่งประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0218/5408 ลว 21 ธันวาคม 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างในโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2351 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/41 ลว 5 มกราคม 2561 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/4374 ลว 25 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 220 เรียน นอ.เมืองสกลนคร,นอ.สว่างแดนดิน,นอ.วานรนิวาส,นอ.พังโคน,นอ.ภูพาน และนอ.ส่องดาว เรื่อง กำหนดการประเมินผลงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ที่ สน 0115/3594 ลว 29 ธันวาคม 2560 เรื่องขอประกาศราคากลางการก่อมร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0118/3593 ลว 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17 ลว 4 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว170 ลว 4 มกราคม 2561 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการพระราชทานเพลิงศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27377 ลว 29 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้สำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เปิดบริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 27376 ลว 29 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27347 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่
ที่ สน 0018.4/ว27304 ลว 29 ธีนวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมการออกร้านมัจฉากาชาด ประจำปี 2561
สน 0018.1/27244 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายโคกศรีสุพรรณ และนายภูพาน เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2561 ให้แก่ สำนักทะเบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว27121 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปัญหาความเดือนร้อนของข้าราชการตำรวจในการขออนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3) ตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/ว 27241 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการใช้สิทธิลงคะแนนการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27243 ลว 28 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้ไฟ การจุดและปล่อยพลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน และมาตรการกำกับ ดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27119 ลว 27 ธ๕ 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/27155 ลว 27 ธ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัดตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว27036 ลว 26 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ พม 0304.57 /ว2942 ลว 22 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการดำเนินกิจการของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26721 ลว 21 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม อำเภออากาศอำนวย และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26718 ลว 21 ธ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2560
ด่วนทีสุด ที่ สน 0018.1/26614 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/ว29563 ลว 20 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3450ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดแผนจัดซื้อในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/3449 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/5311 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/5347 ลว 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/26225 ลว 18 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และการย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/26110 ลว 15 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 26110 ลว 15 ธค 60 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน กม. อพป.ไตรมาส 1 และ 2
ที่ สน 0718/3996 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2851 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1818/2059 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว้บไซตฺ์
ที่ สน 0318/2110 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2108 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2109 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2107 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0418/4356 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 0418/4345 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bididing)
ที่ สน 0018.4/ว25928 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่อง โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และอาชญากรรมในรูปแบบใหม่
ที่ สน 0018.1/25961 ลว 14 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตั้ง Line กลุ่มศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25839 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0218/2115 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25836 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 23 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 1618/3278 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน1618/3275 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคาก่อสร้าง
ที่ สน 1618/3276 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางงานก่อสร้าง
ที่ สน 0018.3/553 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน
ที่ สน 0618/3307 ลว 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน (ศอ.ปส.จ.)0018.4/25889 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ/ผอ.ศป.อ.วานรนิวาส เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว25834 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง กรณีเป็นผู้เสียชื่อในทางทุจริต ตามมาตร 12 (8)แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25835 ลว 13 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอ เต่างอย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0318/2119 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0318/2167 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2171 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0318/2165 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/2166 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว25630 ลว 8 ธันวาคม 2560 เรยน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง คัดเลือกกำนัน ฟู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ส
ที่ สน 0018.1/25533 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอพรรณานิคม เรื่องตรวจงานในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 25532 ลว 7 ธค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติ และเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/ว25430 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/25432 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การดำเนินการหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/25428 ลว 7 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดโครงสร้างส่วนราชการ และการแบ่งงานภายในของราชการส่วนกลาง กรมการปกครอง (เพิ่มเติ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/399 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ในรูปแบบศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25410 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมของจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25401 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2661
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25397 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอมชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูงตำแหน
ที่ สน 0018.4/394 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2561
ที่ สน 0018.4/ว25396 ลว 6 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25311 ลว 4 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0318/2045 ลว 21พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2851 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
ที่ สน 1818/1963 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกวศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3176 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 1418/2842 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)ในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3190 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3191 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/4170 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 1818/2013 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ ลช.สน.260/2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร กิจกรรม ซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และด้อยโอกาส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/25037 ลว 1 ธันวาคม 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอคำตากล้าและนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1-4/2561
ที่ สน 0018.1/ว 24953 ลว 30 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสด/สิ่งของ สนับสนุนร้านมจัจฉากาชาด เพื่อใช้ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2561
ที่ สน 0218/5067ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2843 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ในเว็บไซต์
ที่ สน 118/2856 ลว 28 ฑฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศรายละเอียดราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/24959 30 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว24732 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.4/ว390 ลว 29 พฤศจิกายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัดทุกกองร้อย เรื่อง ขอความร่วมมือให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนกรอกแบบแสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งสังกัดใหม่ภายในจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.3/ ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที สน 0018.3/ ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงินตามฎีกาเบิกเงินประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24668 ลว 28 พฤศจิกายน 2560 เรียย นาอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
*หนังสือจังหวัดอยู่ระหว่างเสนอผู้บังคับบัญชา* เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0618/3141 ลว 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศประกวดราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2347 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรื่องประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2894 ลว 23 พฤสจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคางานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2893 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
0718/4042 ลว 27 พฤสจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4048 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0718/4039 ลว 27 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24341 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอภูพาน นายอำเภอพรรณานิคมนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การรับมอบอาวุธปืนพร้อมอุปกรณ์ประจำปืน รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24373 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2561
ที่ ลช.สน. 278/2560 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ประสบอุทกภัย
ที่ สน 0018.1/23360 ลว 10 ำพฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/24372 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการขอใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน (แบบ ป.3 ) ตามโครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นเเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ที่ สน 0018.1/24339 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561
ที่ 0018.1/24239 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการพัฒนากำลังคน
ที่ สน 0018.1/24330 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/24250 ลว 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง รุ่นที่ 1-4/2561
ที่ สน 0018.1/24328 ลว 24 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24247 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดการสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 24249 ลว 23 พย 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกาศจังหวัด.. เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน
ที่ สน 0018.1/24246 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 และรุ่นที่ 69
ที่ สน0718/3967 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2304 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0618/3119 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอส่งประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/24019 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว24020 ลว. 21 พ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ
ที่ สน 0018.1/23972 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงบัญชีทหารกองเกินของบุคคลที่ได้รับสัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23967 ลว 20 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ
ที่ สน 0718/3951 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23811 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสร้างความปองดอกสมานฉันท์โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0318/2014 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/ว23845 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของหน่วยงานที่ร่วมข่าบวิทยุคมนาคมของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/23810 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
ที่ สน 0018.1/ว23809 ลว 17 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน กรณีไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ที่ สน 0818/2818 ลว 15 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2831 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2832 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว้บไซต์
ที่ สน 0818/0830 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23689 ลว. 16 พ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจอาคารที่ว่าการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่ได้รับความเสียหายฯ
ที่ สน 0018.4/379 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแกดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23687 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ประสานงานจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" และการสำรวจข้อมูลจิตอาสาที่เป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ในส่วนราชการ/หน่วยงาน
ที่ สน 0218/4953 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23688 ลว 16 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การฝึกอบรบหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1)
ที่ สน 0018.1/ว23624 ลว 15 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2561
เรื่อง งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560
muj lo 0818/2805 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2796 ลว 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2806 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0818/2781 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4924 ลว 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างโครงการงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2649 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2648 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2647 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2646 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1418/2645 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 23471 ลว 13 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ
ที่ สน 0818/2746 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2870 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1318/2871 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2769 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2770 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23290 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ผลการพิจารณาให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เลื่อนขั้นเงินตอบแ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23325 ลว 10 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี พ.ศ. 2560 (ฮ.ศ.1439)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/23294 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งกายชุดจิตอาสาและการจัดกิจกรรมของจิตอาสา
ที่ สน 0218/4792 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23188 ลว 9 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอบรมความรู้ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตภาคการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว23066 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฐานะเงือนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผุ้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/ว23069 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ อากาศอำนวย กุดบาก นิคมน้ำอูน เต่างอย และภูพาน) เรื่อง รายงานการตรวจตราควบคุมดูแลการดำเนินการของมุลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว23071 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอ กุสุมาลย์ และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการศึกษาหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 21 รุ่นีที่ 28 และรุ่นที่ 36/2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว23121 ลว 8 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังภัยจากเพลิงไหม้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22830 ลว 6 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง ประกาศชมเชยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/22831 ลว 6 พฤศจิกายน เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ประกาศชมเชยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ที่ สน 0018.1/ว22994 ลว 7 พฤษจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อ ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่ สน 0018.1/ว22966 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนัสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22972 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดสั่งจองบันทึกนักปกครอง ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/22973 ลว 7 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบหนี้ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ก่อนอนุญาติให้ออกจากราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22732 ลว. 3 พ.ย. 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว22736 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลแก่เด็กและเยาวชนที่อยู่ในความอุปการะของสถานรองรับเด็ก
ที่ สน 0818/2693 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว22689 ลว. 3 พ.ย. 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น อ.กุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส อากาศอำนวย ภูพาน และเต่างอย) การออกหน่อยบริการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ
ที่ สน 0018.4(อส.)/367 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน ผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว22682 ลว 3 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ พม 0304.57/ว2495 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอและตำบล/เทศบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน พม.0304.57 / ว2494 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภ ทุกออำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22635 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำรัดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตริย์ทรงเป็นพระมุข ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/222597 ลว 1 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานกรรมการกลั่นกรองการดำเนินหการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22634 ลว 2 พฤศจิกายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบและติดตามการจัดระบบการป้องกันโรคในสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ที่ สน 1318/2813 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1920 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคาก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1921 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่ว่าการอำเภอวาริชภุมิ พร้อมคุรุภัณฑ์ประกอบอาคาร จำนวน 1 หลัง
ที่ สน 0718/2748 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22353 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22352 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ
ที่ สน 0018.1/ว22253 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว363 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/22251 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่รับรายงานตัวและกรอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ตามประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมและการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกที่เข้ามาอยู่ในราชอา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22350 ลว 31 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับราคาชดใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว22249 ลว 30 ตค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/22247 ลว 30 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาลของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่1-2 เดือนตุลาคม- มีนาคม 2561)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว22245 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0618/2899 ลว 30 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22237 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เสมียนตราจังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22239 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ นายทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลการ เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี (เสมืยนตราจังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/22236 ลว 27 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2560
ที่ สน 1318/2752 ลว 25 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21965 ลว 25 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องแนวทางการปฏิบัติกรณีการ่วมงานถวายพระเพลงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ สน 0218/4372 ลว 10 ตุลาคม เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/3504 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4464 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/2568 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์ โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ ฯ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานประจำเดือน กันยายน 2560
ที่ สน 0018.1/21913 ลว 20 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอ เต่างอย เรื่องการดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21739 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเข้าร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21734 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดกิจกรรมจิตอาสาเฉพาะกิจ
ที่ สน 0318/1839 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1837 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0218/4447 ลว 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/21510 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือกรณีบุคคลผู้ขอพิสูจน์สัญชาติไทยอ้างว่ามีบิดามารดาเป็นผู้มีเชื้อสายไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21654 ลว 18 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กาารฝึกอบรมความรูด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ.2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21537 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกบฃข้อมูลรหัสพันธุกรรม (DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณ
ที่ สน 0018.1/ว21509 ลว 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/21536 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนอาวุธปืน และงานทะเบียนดอกไม้เพลิงในระบบ e-DOPA License
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21508 วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การยกเว้นหรือลดภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/20886 วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร,นายอำเภออากาศอำนวย,นายอำเภอบ้านม่วง,นายอำเภอกุดบาก,นายอำเภอวาริชภูมิ,นายอำเภอเจริญศิลป์,นายอำเภอสว่างแดนดิน,นายอำเภอคำตากล้า,นายอำเภอนิคมน้ำอูน,นายอำเภอส่องดาว,นายอำเภอเต่างอย,นาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21507 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาคในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21353 ลว. 16 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/21252 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอคืนรายการทะเบียนราษฏร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21898 ลว 16 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/21258 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจัดเก็บข้อมูลเอกสารทางทะเบียนราษฎรในระบบคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้สำนักทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่นทราบและดำเนินการ
ที่ สน 0218/4373 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21108 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอใช้ที่ราชพัสดุและการตรวจสอบที่ดินอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว21026 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายปกครองในการบริหารจัดการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21249 ลว 12 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21105 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน และอบรมจิตอาสาเฉาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21095 ลว 11 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการบริหารของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21102 ลว. 11 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ทิงทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
ที่ สน 0018.1/ว21053 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21052 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลรหัสพันธุ์กรรม (DNA) ลงในตั๋วรูปพรรณช้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21049 ลว 10 ต.ค.2560 เรื่อง การมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21050 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว21047 ลว 10 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
ที่ สน 0018.1/ว20903 ลว. 9 ต.ค. 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีส่วนราชการอื่นขอใช้ที่ราชพัสดุ
ที่ สน 0018.1/ 20847 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเปิดใช้งาน e-DOPA License งานสมาคม มูลนิธิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20836 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ สน 0018.1/20835 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 20231 ลว 6 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1 ว 20827 ลว จัดส่งวัสดุผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint P255dw
ที่ สน 0318/1779 ลว 3 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20541 ลว 3 ตุลาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว20537 ลว. 3 ตุลาคม 2560 เรียน นอ.สว่างแดนดิน, พรรณานิคม, อากาศอำนวย, บ้านม่วง, วาริชภูมิ, เจริญศิลป์, คำตากล้า, กุดบาก, ส่องดาว, ภูพาน, กุสุมาลย์, นิคมน้ำอูน และนอ.เต่างอย เรื่อง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร
วิทยุ ด่วนที่สุด เรียน ปลัดอาวุโส ทุกอำเภอ เรื่องให้อำเภอจัดเจ้าหน้าที่พร้อมยานพาหนะไปรับสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/20335 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดการพิจารณาอรุมัติ อนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนันตามกฏหมายว่าด้วยการพนันในช่วงเดือนตุลาคม 2560
ที่ สน 0318/1735 ลว 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 งบลงทุนรายการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0318/1734 ลว 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19858 ลว. 27 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/19855 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนทุกแห่ง เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19854 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้รวบรวใข้อมูลครัวเรือนบ้านพักในสถานที่ราชการ และสถานที่ที่มีจุดบริการให้แก่ประชาชน ของหน่วยงานรัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/93 ลว 25 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2524
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19735 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอพังโคน เรื่อง การดำเนินการาอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.2/19731 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่มมือให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดราชการ
ที่ สน 0018.4 (อส.)/328 ลว 22 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้องอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/19654 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 19655 ลว 21 กย 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0018.1/19629 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ที่ สน 0018.1/19630 ลว 21 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการปลูกดอกเรื่อง และดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว19500 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกหนังสือรับรองคนไร้รางเหล้า
ที่ สน 0018.1/19497 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภองสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลากรกรมการปกครองที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติราชการครบ 20 ปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/19499 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ระเบียบ กฏกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ที่ สน 0018.1/19485 ลว 19 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ตำรงตำแหน่งประเภทวิชา ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองระดับชำนาญการพ
ที่ สน 0018.1/ว17793 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว19191 ลว 14 กันยายน 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/19244 ลว 15 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่อยู่ใกล้เคียงสถานศึกษา
ด่วนที่สุด ที่ 3/2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรี สมาคมสตรีสกลนคร
ที่ สน 0018.1/19242 ลว 15 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2560
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว19090 ลว. 14 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการใช้กลไกการประชุมคณะกรมการจังหวัด/อำเภอในการบริหารงานพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว320 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำจัดผักตบชวาในแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเชื่อมโยง
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว19082 ลว 13 กย 60 เรียน นอ.เมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่องจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18967 ลว 13 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การพิจารณาคักเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 18868 ลว 11กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประตำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแล
ที่ สน 0018.1/18961 ลว 12 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง พลเมืองดีเก็บสร้องข้อมือที่มีผู้ทำสูญหายได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18860 ลว 11 กันยายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ที่ สน 0018.1/ว18809 ลว. 11 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการก่อสร้างและใช้พื้นที่ดำเนินการร่วมกันกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการสาธารณูปโภค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18678 วันที่ 8 กันยายน 2560 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง กำชับให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่น ดำเนินมาตรการควบคุม วัสดุตัวบัตร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/2797 ลว 8 กันยายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนมาก ที่ สน0018.1/ว18674 วันที่ 8 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.4/ว315 ลว 7 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว18607 ลว. 7 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18448 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเจริญศิลป์ อำเภอนิคมน้ำอูน และอำเภอเต่างอย ) เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิล แขนงวิชาบริหารรัฐกิจวิชาเอกบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศ
ที่ สน 0018.4/ว18521 ลว 7 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตรคมนาคมของกรมการปกครอง
ที่ พม 0304.57/ว.1892 ลว 15 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขับเคลื่อนการตั้งให้มีสภาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18450 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสังกัดกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/18451 ลว 6 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เรียนแจ้ง Promotion อัตรากำไรในโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากร MOU
ที่ สน 0018.1/ว18445 ลว. 6 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าง GAP ควบวงจร ครั้งที่ 1/2560
ที่ สน 0018.1/ว เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต แขวงวิชาบริหารรัฐกิจ วิชาเอกการบริหารการปกครองท้องที่ ภาคการศึกษา 1 ปี ปีการศึกษา 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18392 ลว 5 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.219/2560 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการช่วยเหลือประชาชนผุ้ประสบอุทกภัย กิจกรรม ซ่อมแซมบ้าน ให้แก่ผู้สุงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18201 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูล (นำเข้า) ใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว313 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18200 ลว. 1 ก.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18189 ลว 1 กันยายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามมารถ ครั้งที่ 2 ในการสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18199 ถึง สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่อง การเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราษฎรของผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/18092 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4/312 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18076 ลว 31 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และกำหนดวันที่จะแจกสิ่งของพระราชทาน
ที่ สน 0018.1/17931 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง ปรกาศกรมการปกครอง ให้ลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/17934 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เลขประจำตัวสอบและกำหนดการ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17933 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2560 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17929 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อการพิจารณาเลื่อนขั้นจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับรอบ
ที่ สน 0018.1/17930 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลจังหวัดและอำเภอเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำบันทึกนักปกครอง
ที่ สน 0018.1/17928 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง รายงานตรวจราชการ
ที่ สน 0018.1/17926 ลว 30 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ชุมชนต้นแบบต่อยอดความดี"
ที่ สน 0018.1/ว17868 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูลคุณวุฒิวุฒิให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17848 ลว. 29 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
ที่ สน 0018.1/ว17846 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การมอบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/17790 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ที่ สน 0018.4 (อส.)/ว306 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยสกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17791 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลหนี้สิ้นเกษตรกร
ที่ สน 0018.1/ว17789 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การดำเนินการโครงการปรับปรุงข้อมูลแนวเขตการปกครองในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) มาตราส่วน 1:50,000 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17787 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอภูพาน นายกุสุมาลย์ นายอำเภอนิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 17788 ลว 29 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมุลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ที่ สน 0018.4/ว17676 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแก่ข้าราชการสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร เฉพาะกลุ่มงานความมั่นคง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว17688 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอสัญชาติไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาราจักและไม่ได้สัญชาติไทยโดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และการให้สัญชาติไทยเป
ที่ สน 0018.1/ว17686 ลว 28 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและติดตามผลการสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ สน 0218/1950 ลว 23 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/17568 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเสนอขอรับเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ประจำปี 2561
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17685 ลว. 28 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.กุดบาก วาริชภูมิ วานรนิวาส อากาศอำนวย ภูพาน และเต่างอย) เรื่อง การดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"จังหวัดสกลนคร ปร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17425 ลว. 25 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว17603 ลว. 25 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร/วาริชภูมิ/สว่างแดนดิน/อากาศอำนวย/คำตากล้าและภูพาน เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/ว17533 ลว. 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2560
ที่ สน 0018.4/ว 17534 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โทรสารในราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ ลช.สน.ว.209/2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.4 (อส.)/ ว 301 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน กรณีพิเศษ ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.4(อส.)/ว302 ลว 24 สิงหาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุก กองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0318/1439 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1438 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1437 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17350 ลว. 22 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอกุดบาก เรื่อง การให้ความเห็นชอบการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว17228 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอเต่างอย ) เรื่อง ตรวจสอบทะเบียนประวัติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่ สน 0018.1/ว17350 ลว 22 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรครั้งที่ 2/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17227 ลว 21 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องสำรวจข้อมูลหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/17225 ลว 21 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง การก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุม และบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0318/1436 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาสราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/ 1435 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1434 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/1434 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/ว17129 ลว. 18 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การ้สริมสร้างมาตรฐานการบริการประชาชน
ที่ สน 0018.1/17128 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาลของรัฐบาล และการให้บริการประชาชน ในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ที่ สน 0018.1/ว17126 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/17111 ลว 18 สิงหาคม 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว17001 ลว. 17 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูการผลิตปี 2560/2561
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300048 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16999 ลว 17 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมพร้อมการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบุรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ที่ สน 0018.1/16997 ลว 17 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหงาลูกจ้างสนับการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาลและการให้การบริหารประชาชนให้พื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 4 เดือนกรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
ที่ สน 0018.1/ว16753 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตอบข้อหารือการจำหน่ายทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ถือครองของมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16855 ลว. 15 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินมาตรการควบคุมค่าเช่านา ฤดูกาลผลิตปี 2560/2561
ที่ สน 1718/2043 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/75 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/295 ลว 11 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการติดตามช่วยเหลืออาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/12563 ลว 10 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
ที่ สน 0018.1/ว 16522 ลว 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องโครงการคัดเลือกกำนัน และการเลือกผู้ใหญ่บ้าน โปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16521 ลว 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอำเภอต้นแบบในการดดำเนินงานป้องกันแก้ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์
ที่ สน 0018.4/ว16424 ลว 8 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หลักสูตรรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16520 ลว. 9 ส.ค. 60 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขยายเวลารับสมัครนักศึกษา มสธ.
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว16518 ลว. 9 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16496 ลว. 9 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16334 ลว 8 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนฟื้นฟุเยียวยาผุ้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12221 ลว 4 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง แต่งตั้ง(ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.4/ว287 ลว 4 สิงหาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
ที่ กฟก สน.ตส. 0100/ว008 ลา 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจข้อมูลหนี้สินเกษตรกรระดับอำเภอ
ที่ กฟก. สน. ตส 0100/ว009 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอปรับแผนการตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนะนำขั้นตอนวิธีการตรวจสอบรับรองข้อมุลหนี้สินเกษตรกร สำหรับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่ กฟก สน.ตส. 0100/ว0011 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้มอบหมาย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประสานเกาตรกรตรวจสอบข้อมูลหนี้สิน
ที่ สน 0018.1/16173 ลว 4 ส.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคคลากรภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว72 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร วานรนิวาส พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ วาริชภูมิ และภูพาน) เรื่อง จัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว70 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
ที่สน 0018.1/ว73 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภ เรื่อง จัดกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว71 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว18702 ลว 18 กรกรฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การติดตามการดำเนินงานกำจัดผัดตบชวา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15857 ลว 31 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโพน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอุน นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15638 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว15631 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคืนรายการบุคคลในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/15164 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงยกเลิกข้อบังคับของมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15633 ลว. 27 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15510 ลว 26 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะทำงาน คณะที่ 2 คณะทำงานด้านการควบคุมตรวจสอบอำนาจรัฐและการกระจายอำนาจ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15569 ลว 27 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
ด่สนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15632 ลว. 27 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวนในรอบปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว15558 ลว 28 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ แนวทางการควบคุมวันอนุมัติ อนุญาตจัดให้มีการพนัน
ที่ สน 0018.1/15508 ลว 26 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หนงสือรับรองความประพฤติ กรณีการจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีเข้าเป็นพนักงานราชการ
ที่ สน 0018.1/66 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15419 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลสุขภาพสัตว์ปีก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15350 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ และนายอำเภอวาริชภูมิ เรื่อง ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนส่วนบุคคล (แบบ ป.3) รางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประ
ที่ สน 0018.1/15417 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจคัดกรองเอกสารและการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐมราขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/15418 ลว. 25 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอเมืองสกลนคร) เรื่อง แนวทางการตรวจคัดกรองเอกสารและการประเมินเบื้องต้นของหน่วยงานของรัฐที่ขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/15341 ลว 24 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.1/15159 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/15158 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสายงาน เป็นสายงานนิติการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15238 ลว 21 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรวมใจปลูกต้นกล้ายางนา เพื่อเทิดพระเกียรติในการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15169 ลว.21 ก.ค. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต วิชาเอกกสนบริหารการปกครองท้องที่ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำภาคการศึกษาที่ 1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/15117 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบรูณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/15119 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการพัฒนาตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15118 ลว. 20 ก.ค. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองสกลนคร พังโคน โคกศรีสุพรรณ และโพนนาแก้ว) เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขั้นกรรมาธิการ
ที่ สน 0718/1900 ลว 19 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.4/ว272 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความปรองดอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/15095 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว15097 ลว 20 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งการมีผลบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560
ที่ สน 0218/1634 ลว 14 กรกฎาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/14612 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การสำรวจเกษตรกรในพื้นที่ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14608 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ข้าราชการกลุ่มงานปกครอง และกลุ่มอำนวยความเป็นธรรม ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว14609 ลว 14 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14611 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ทุนรัฐบาลอินเดีย หลักสูร Leadership Development for Enhanced Public Survey Delivery - l
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14610 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ความเดือนร้อนของเกษตรกรชาวสวนยาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/60 ลว. 14 ก.ค. 2560 เรียนนายอเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร
ด่วนมาก ที่ มท 0310.2/ว10176 ลว 25 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประชุมมอบอำนาจนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว14320 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป้นวิถีชีวิต
ที่ สน 0018.1/14239 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครองครบเกษียณอายุในสิ้นงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14319 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางการปฏิรูปความก้าวหน้าของบุคลากรกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว14301 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/14249 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ จ่าจังหวัดและผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/14317 ลว 11 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การดำเนินการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.158/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นอ.โคกศรีสุพรรณ) เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ กฟก สน.ตส 0100/ว.004 ลว 6 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลหนี้สินเกษตรกร
กฟก.สน 0100/ว0071ลว 7 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/14172 ลว 7 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 0018.3/ว301 ลว 6 กรกฏาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.155/2560 ลว. 7 ก.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการมอบทุนการศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ที่ สน 0018.1/13980 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดบริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ที่ สน 0018.1/13978 ลว 5 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ที่ สน 0018.1/ว 13826 ลว 4 กรกฎาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๐๙/๑๓๙๕๗ ลว. ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขอเชิญประชุมโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
คำสั่งจังหวัดสกลนคร เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว13656 ลว 30 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ปฏิทินการทดสอบภาษอังกฤษ DIFA TES
ที่ พม 0304.57/ว 1565 ลว 30 มิ.ย.60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จังหวัดสกลนคร"
ที่ สน 0018.4/ว236 ลว 29 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติกรณีราษฎรชุมนุมสาธารณะ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13541 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ กุสุมาลย์ เมือง คำตากล้า และสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 82-86/2560
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.151/2560 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง โครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร หรือผู้ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัยนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13393 ลว 28 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการให้บริการตรวจสอบทะเบียนอาวุธปืนและออกใบเสร็จรับเงินในระบบ E-Dopa License งานอาวุธปืน
ที่ สน 0018.1/ว13392 ลว 28 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 งบลงทุน รายการสนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว13158 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์
ที่ สน 0018.1/ว13157 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว518 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกำจัดผัดตบชวาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Report)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13154 ลว 26 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนมาตรการเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)
ที่ สน. 0018.1/ว 13018 ลว 23 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/13018 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน และนายอำเภอพังโคน เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ และารย้ายแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว13016 ลว 23 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2560 "
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 13015 ลว 23 มิ.ย. 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการจัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้า้น ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12829 ลว 21 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมเตรียมการปฏิรูปประเทศ
ที่ สน 0018.1/12828 ลว 21 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือน มิถุนายน 2560
ที่ สน 0018.1/ว12711 ลว 19 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12692 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการปลูกดอกดาวเรืองและดิกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/12691 ลว 20 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรืองและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ที่ สน 0818/1488 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.1/12435 ลว 15 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบข้อมุลลูกจ้างประจำพ้นจากงาน เนื่องจากที่อายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
ที่ สน 0018.1/ว12269 ลว 14 มิ.ย.2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การลงรายงานวันเดือนปีเกิดของบุคคลในเอกสารทะเบียนราษฎร
ที่ สน 0018.1/12253 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว12264 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกหลักฐานเอกสารประกอบการขอรับบริการจากรัฐ
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 215 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
ด่วนที่มาก ที่ สน 0018.1/ว12125 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอคืนรายการทะเบียนราษฎรของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ถูกนายทะเบียนสั่งจำหน่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 12124 ลว 13 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติของเด็กนักศึกษาที่ไร้สัญชาติ
ที่ สน 0018.1/12048 ลว.12 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับแนวทางปฏิบัติการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11567 ลว 8 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏรูปประเทศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/205 ลว 8 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11577 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ สว่างแดนดิน และเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมุ่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11576 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุอำเภอ (ยกเว้นอำเภอโคกสรสุพรรณ สว่างแดนดิน และเมืองสกลนคร) เรื่อง ผลการตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/11564 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น
ที่ สน 0018.1/11566 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง เรื่องโครงการตรวจสอบพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/11543 ลว 7 มิถุนายน 2560 เรียน อำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผุกพันของบุคลากรกรมการปกครอง
ด่วน ที่ สน 0018.1/ว11493 ลว. 6 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11492 ลว. 6 มิ.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร Singapore - Thailand Leadership Development Programme
ที่ สน 0018.1/11437 ลว 6 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด สน 0018.1/ว11351 ลว 5 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอทุอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง) เรื่อง การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11328 ลว 2 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง "ปี 2560 ปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11725 ลว 2 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอสว่างแดนดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11324 ลว 2 มิถนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว11259 ลว1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การควบคุมการขายทอดตลาดแลพค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11258 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11215 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11215 ลว 1 มิถุนายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการสนับสนุนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560
ที่ สน 0818/976 ลว 21 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/930 ลว 20 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/729 ลว 21 เมษายน 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0718/1143 ลว 25 เมษายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10526 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน. ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือผู้ยากจน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560
ที่ สน 0018.1/ ว 11079 ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว11076 ลว 31 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง กำหนดสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว11043 ลว 30 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำจัดผักตบชวา ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว185 ลว 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อมูลรายงานผลการกำจัดผักตบชวา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/11072 ลว 30 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว50 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
ที่ สน 1018/1588 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0418/1545 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศผระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1018/1662 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1651 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1729 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 1018/1711 ลว 23 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไวต์
ที่ สน 0018.1/11005 ลว 29 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณสถานบริการจำกัดสิทธิผู้เข้าใช้บริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10901 ลว 26 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภาจกิจสำคัญของกระทรวงไทย (Achievement Monitoring System)
ดส ที่ สน 0018.1/10836 ลว.25 พค 60 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลุกซอง ตามโครงการอสสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10810 ลว 25 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่2 สำหรับใช้สำหรับการไตรมาส 3-4)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10630 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกดาวเรื่องและดอกไม้ที่มีสีเหลือง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10685 ลว 24 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อขับเคลื่อนแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) (เพิ่มเติ่มเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10363 ลว 19 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การให้สัมภาษณ์หรือเผยแพร่ข่าวของข้าราชการฝ่ายปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10627 ลว. 24 พ.ค. 2560 เรียน นอ.วานรนิวาส นอ.สว่างแดนดิน นอ.ส่องดาว นอ.เต่างอย นอ.วาริชภูมิ นอ.โพนนาแก้ว นอ.ภูพาน และนอ.กุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโ๕รงการสนับสนุนการบูรณาการฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10625 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว10626 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน โคกศรีสุพรรณ และเมืองสกลนคร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10517 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป
ที่ สน 0018.1/10519 ลว 23 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว10397 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำชับการเก็บรักษาและสำรวจสถานภาพอาวุธปืนลูกซอง ตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ที่ สน 0018.1/10365 ลว 22 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแพร่กระจายไวรัสประเภท Ransomware
ที่สน 0018.1/ว 10362 ลว 19 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามโครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี " ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.4/ว177 ลว 18 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดสรรงบปฏิบัติการในภารกิจกองอาสารัก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/10235 ลว 17 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ นา 5117.13/ว133 ลว 18 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การปฏิบัติงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ประจำปี 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 10308 ลงวันที่ 18 พ.ค. 60 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสกลนคร และอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง โครงการหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่ส่วน ที่ สน 0018.1/10233 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผูกพันของบุคลกรภาครัฐ
ที่ สน 0031/10139 ลว 16 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการ "ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน" จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9900 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลรถเกี่ยวข้าว ปี 2560/61
ที่ สน 0018.1/9912 ลว 15 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ที่ สน 0818/1149 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0818/1148 ลว 11 พฤษภาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางงานก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ 0310.3/ว9113 ลว 9 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจรถเกี่ยวข้าว (รายงานภายในวันจันทร์ ก่อนเที่ยง )
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9533 ลว. 9 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9640 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9638 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยืทรงเป้นประมุขประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9634 ลว 9 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เข้าร่วมฟังวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ที่ สน0018.1/9556 ลว 8 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งในแต่ละระดับ และการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 1 (1 เมษา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9455 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อแนะนำการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนันสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
ที่ สน 0018.1/ว9453 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งนายทะเบียนผู้รับแจ้ง
ที่ สน 0018.1/9454 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์(Smart Card)
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว9544 ลว. 5 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อแนะนำในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนุบสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9452 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประกวดกิจกรรมต่างๆเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว9449 ลว5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการในระดับพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ ลช.สน.115/2560 ลว. 5 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ขอความร่วมมือสำรวจผู้มีความต้องการเข้าร่วมโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9360 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องการดำเนินการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริหารของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9357 ลว 5 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกเภอ เรื่อง การติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9279 ลว 4 พฤษภาคม 2560 เรียน นาสยอำเภอสว่างแดนดิน เมืองสกลนคร วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ระดับจังหวัด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9280 ลว 4 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ผลการตัดสินการประกวด ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ระดับจังหวัดประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 9185 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคระกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย
ที่ สน 0018.1/ว9271 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9269 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9273 ลว. 4 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งทุงโบราณ และโคมบัวบูชาประเภทแขวน เพื่อจีดแสดงในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9166 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9165 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของ ข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว9158 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง ระบบการรับคำร้อง / คำขอสัญชาติไทย
ที่ สน 0018.1/9156 ลว 3 พฤษภาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความผูกพันของบุคลากรกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/8766 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2559 )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/9149 ลว. 3 พ.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว 8371 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบค้นหากฎหมายในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว159 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8798 ลว 28 เม ย 60 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร กุสุมาลย์ กุดบาก พังโคน ภูพาน อากาศอำนวย วาริชภูมิ พรรณานิคม โคกศรีสุพรรณ และวานรนิวาส เรื่อง การตรวจสอบและกรั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8797 ลว 28 เม ย 60 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การตรวจสอบและกรั่นกรองการประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547
ที่ สน 0018.1/ว8909 ลว. 28 เม.ย. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญสมัครรับทุนฦึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59,90
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8857 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ ฯ ระยะที่ 2
ที่ สน 0018.1/ว8793 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการพลเรื่อนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ที่ สน 0018.1/8593 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ตรวจงานในหน้าที่ ปจ.
ที่ สน 0018.4/154 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว8761 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/8601 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย เรื่อง การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8759 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโคกศรี เรื่อง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8600 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าพาหนะ ได้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ วน 0018.1/8599 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรงณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/8596 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ บ้านม่วง และนายอำเภอนิคมน้ำอูนเรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8598 ลว 28 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8595 ลว 27 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560
test
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8575 ลว 26 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาข้าราชการรุ่นที่ 13 สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน
ที่ สน 0018.1/ว 8498 ลว 25 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/8377 ลว 25 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว8188 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครการบริหารงานจังหวัดสกลนครของจังหวัดสกลนคร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ ว 8316 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทย
ที่ สน 0018.1/ว8315 ลว 24 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ที่ สน 0018.1 / ว 8117 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนเมษายน - กันยายน 2560 )
ที่ สน 0018.4/ว130 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การถอดถอนและแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8185 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8105 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร สว่างแดนดิน วานรนิวาส พังโคน วาริชภูมิ และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ประกสศผลการตัดสินการประกวดโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8103 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายออำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2560 (ประกาศผลการตรวจผลงานและตัดสินการประกวดรอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8095 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุสุมาลย์ เรื่อง การดำเนินการศึกษาหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8094 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการศูยน์ดำรงธรรมอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่
ที่สน 0018.1/ว8092 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว8070 ลว 21 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนายอำเภอตามนโยบายรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ( Achievement monitoring System )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/8082 ลว 20 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนเมษายน 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว7605 ลว 11 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอดเต่างอย นายอำเภนิคมน้ำอูน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย เรื่อง
ที่ สน 0018.4/ว7998 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ผลงานดีเด่น (Best practice) การขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ตามภารกิจกรมการปกครอง จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7881 ลว 19 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
ที่ สน 0018.1/7340 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายรัฐบาล และการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปี งบประมาน พ.ศ. 2560 (งวดที่ 3 เดือนเมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2560 )
ที่ สน 0018.1/ว7397 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน
ที่ สน 0018.1/7396 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ ประจำปี 2560
ที่ สน 0418/1047 ลว 29 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/ว7207 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7654 ลว 12 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรฐานควบคุมสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการและสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 2560
ที่ สน 0018.4/ว7507 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง
ที่ สน 0018.1/7398 ลว 10 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอเชิญส่งข้าราชการ/ พนักงานร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว7603 ลว 11 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านการเมืองสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ
ที่พิเศษ 002/2560 ลว 17 เมษายน 2560 เรียน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกอำเภอ พร้อมกำนัน ทุกตำบล เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/7758 ลว 18 เมษายน 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
ที่ สน 0018.1/ว7075 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร คณะที่ 2 คณะทำงานขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ที่ สน 0017.1/7064 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2569
ที่ สน 0017.1/7063 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกย่องเชิดชู "คนดีมหาดไทย" ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว7071 ลว 5 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดทำแบบฟอร์มเอกสารการทะเบียน 2 ภาษา
ด่วนที่สุด เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560 (รอบแรก)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว7054 ลว 4 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สำรวจข้อมูลชาวโรฮีนจาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
ที่ สน 0018.4/117 ลว 4 เมษายน 2560 เรียน ผู้บังคัฐกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.4/ว 113 ลว 3 เมษายน 2560 เรื่อง การของพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2558
ที่ สน 0018.4/114 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งยสกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0418/1038 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งประกาศจ้าง และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แก้ไขเอกสาร
ที่ สน 0318/629 ลว เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/629 ลว 31 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0018.3/ว150 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอหารือการขอกลับไปใช้สิทธิบำนาญในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในการบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ 2557
ที่ สน 0018.1/ว6852 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ในฤดูกาล 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว6851 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/6853 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กรณีก่ารหลอกลวงประชาชนผู้ประสงค์เดิดทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ที่ 0018.1/6850 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเรียกเข้ารับราชการทหา ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/6849 ลว 3 เมษายน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว6843 ลว 31 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว6710 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เครื่องหมายทะเบียนอาวุธปืนสวัสดิการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (แก้ไขเอกสาร )
ที่ สน 0018.1/6739 ลว 31 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบันทึกข้อมูลพิกัดที่ตั้งของสถานบริการในเขตพื้นที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ (แบบออนไลน์)
ที่ สน 0018.1/6709 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การต่อใบอายุให้ตั้งสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
ที่ สน 0018.1/6708 ลว 30 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อใบอายุอนุญาตให้ตั้งบริการ และการย้าย แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมสถานบริการ ระดับจังหวัด
ที่ สน 0318/579 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ที่ สน 0318/607 ลว 28 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดเพิ่มเติม กลุ่มภาคตะวันออกเฉัยงเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว6439 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการการบริหารการจัดทำบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) กรณีการจำหน่ายบัตรที่ได้รับคืน
ที่ สน 0018.1/ว6440 ลว 28 มีนาคม 2560 ดเรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบริหารการจัดการพิมพ์งานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0418/959 ลว 23 มีนาคม 2560 เรื่อง ส่งร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0118/965 ลว 24 มีนาคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 1118/587 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/4243 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในระ
ที่ สน 0018.1/6068 ลว 23 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างช้างบ้านสำหรับตรวจสอบรหัสพันธุกรรม (DNA)
ที่ สน 0018.1/6069 ลว 23 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นพนันชนไก่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5724 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/5495 ลว 21 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงคำสั่งแบ่งงานภายในที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที สน 0018.4/4243 ลว 22 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ เต่างอย นายอำเภอภูพาน นายอำเภอ กุดบาก นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5460 ลว 20 มี.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติในการพิจารณาให้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสัยชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/ว5458 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5383 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ขยายเวลางดเว้นกิจกรรมการเลินพนันชนไก่และซ้อมชนไก่
ที่ สน 0018.1/ว5298 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทะเบียนบ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5457 ลว 20 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 5335 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังและระดมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560- 2564)
ที่ สน 0018.1/5290 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 4 สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์
ที่ สน 0018.1/5297 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติงานทะเบียนอาวุธในระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 5151 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสภานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5289 ลว 17 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร และป้องกันจังหวัดสกลนคร เรื่อง การศึกษาอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 44-45
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31 ลว. 16 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรือง การเลื่นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560)
ที่ สน 0018.1/ว5275 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่องการระบายผลผลิตทางการเกษตรที่ล้นตลาดในแต่ละฤดูกาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5150 ลว 16 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอเมืองสกล/นายอำเภอวาริชภูมิ/นายอำเภอบ้านม่วง/นายอำเภอวานรนิวาส/นายอำเภอพังโคน/นายอำเภออากาศอำนวย/นายอำเภอคำตากล้า/นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ/นายอำเภอเต่างอย/นายอำเภอภูพาน เรื่องโครงการสัมนาเชิงปฏิบัต
ที่ สน ๑๑๘/๘๔๓ ลว 16 มีนาคม 2560 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอประกาศราคากลางการก่อสร้างในเว็บไซด์
ที่ สน 0018.1/ว5146 ลว 15 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวยเมืองสุข) ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5128 ลว 15 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องประกาศรายชื่อข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะอื่นๆที่จำเป็นต่อตำแหน่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5050 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเจริญศิลป์) เรื่อง เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/ว5049 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 75 - 81/2560
ที่ ลช.สน.74/2560 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุมกาชาดจังหวัด ภาค 6 ครั้งที่ 2/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว5056 ลว 14 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ ยกเว้น อำเภอโคกศรีสุพรรณ/อำเภอโพนนาแก้ว / อำเภอวานรนิวาส/อำเภอพังโคน /อำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง ผลการพิจารณาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2561 - 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังห
ที่ สน 0018.1/4946 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอพังโคน และอำเภอเต่างอย เรื่องโครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/5027 ลว 13 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
ที่ ลช.สน 73/2560 ลว 10 มีนาคม 2560 เรียนนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขยายระยะเวลาขอรับรางวัลสลากกาชาด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4804 ลว 10 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการซักซ้อมความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2545
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4745 ลว 9 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม เรื่องโอนจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารหอประชุมอำเภอพรรณานิคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4653 ลว 8 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนโครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว4632 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0305/ว4511 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4528 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งนายอำเภอ เป็นตำแหน่งประเภออำนวยการ ระดับสูง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว4512 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับฟังและระดัมความคิดการจัดทำร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพิ่มเติมเอกสาร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/4383 ลว 7 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสอนชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย พ
ที่ สน 0018.1/ว 4306 ลว 6 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอแจ้งมติรัฐมนตรี
ที่ สน 0018.4/94 ลว 4 มีนาคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง แนวทางการดำเนินการกรณีอาวุธปืนของราชการสูญหาย
ที่ สน 0018.1/ว4239 ลว 3 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2560
ด่วนมี่สุด ที่ สน 0018.1/ว4209 ลว 2 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน เรื่องโครงการสัมมนาเชิงปฏิ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 4096 ลว 2 มีนาคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานเงินเหลือจ่ายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.1/ว3642 ลว 24 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3922 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอเจริญศิลป์ และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จังหวัดสกลนคร สำหรับร
ที่ สน 0018.1/3895 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศสถานที่สอบ อาคารสอบ ห้องสอบ และระเบียบวิธีการสอบสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 3885 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียนท นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว3884 ลว 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง หารือกรณีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านขาดคุณสมบัติตามความในมาตรา 12 (7) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3813 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเสริมสร้างผู้นำคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3492 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอภูพาน เรื่อง พิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3395 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
muj lo 0018.1/ว1273 ลว 20 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง มาตรการเร่งรัดและแผนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผุ้ไกล่เกลี่ยกรณีทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท
ที่ สน 0018.4/ว 77 ลว 23 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การขอพระราชทานชั้นยศ นายหมวดตรี ให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37145 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรือง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38035 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ สน 0018.1/ว 3392 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสันับสนุนการดำเนินการตามโรงการแก้ไขปัญหาผักตบชวา
ที่ สน 0018.1/ว3288 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้บริการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3391 ลว 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เลขประจำตัวสอบ และกำหนดการ เพื่อเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3281 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาอำเภอ 4 ปี (2561 - 2564 ) ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว3280 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางและขั้นตอนการดำเนินโครงการพัมนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)
ที่ สน 0018.1/3278 ลว 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแบ่งงานภายในของที่ทำการปกครองจังหวัดกสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3248 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรเสมียนตราอำเภอ รุ่นที่ 1 - 4 /2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3145 ลว 17 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภออากาศอำนวย และนายทะเบียนอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง อนุมัติเงินประจำวงดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำ
ที่ สน 0018.1/ว3176 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอคำตากล้า นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอภูพาน เรื่อง การขยายระยะเวลาดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านในรอบแรกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผ
ที่ สน 0018.1/ว 19 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แก้ไข พ.ร.บ.ธุรกิจโรงแรม (แก้ไขเพิ่มเติม)
ที่ สน 0018.1/ว 3091 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจและการขอทำลายเอกสารเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3090 ลว 16 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการบริหารจัดการในการดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3087 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรในสังกัดกรมการปกครอง ตามโครงการ "เยาวชนแถวหน้า" ครั้งที่ 3
ที่ สน 0018.1/ว 18 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชุมมติ ครม.
ที่ สน 0018.1/2927 ลว 14 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/ว2923 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลทรัพยากรเพื่อการบริหารงานของกรมการปกครอง
ที่ สน 0018.1/ว 2693 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอุน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่
ที่ สน 0018.1/ว 2849 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2558
ที่ สน 0018.1/ว 2841 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การบังคับใช้กฏหมายและตรวจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2804 ลว 10 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2658 ลว 9 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอพังโคนนายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอภูพาน เรื่อง โครงการสัมมนาเช
fj;omujl6f muj lo 0018.1/ว 2554 ลว 7 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
เรียน ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทุกท่าน เรื่อง สารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเนืองในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน 10 กุมภาพันธ์ 2560
ที่ สน 0018.1/ว 14 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รักษ์ษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2294 ลว 3 กุมภาพัน 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การทดสอบภาษาอังกฤษ DIFA TES
ที่ สน 0018.1/ว2295 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function - based)
ที่ สน 0017.1/2267 ลว 3 ก.พ. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประกาศเจตจำนงการบริหารด้านความสุจริต และประชาสัมพันธ์คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมการปกครอง (ปรับปรุงครั้งที่ 1 ) พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว2027 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าว ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2220 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมและผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/2122 ลว 3 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการในการดำเนินการบริหารจัดการในการดำเนินการจัดพิธีน้อมเกล้าน้มกระหม่อมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และส่งเสร็จสู่
ที่ สน 0018.1/ว 2164 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการอนุญาตให้สั่ง นำเข้าอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกรด
ที่ สน 0018.1/ว2213 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นค่าซ่อมแซมเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ และจัดซื้อกระดาษสำหรับเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 2209 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑืและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ที่ สน 0018.4/ว 057 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ที่ สน 0018.1/ว2123 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/ว2122 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไร
ที่ สน 0018.1/2160 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/2161 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรกรมการปกครองและบุคลากรออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว2003 ลว. 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/1932 ลว 31 มกราคม 2560 เรื่อง การจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการที่เข้าปฏิบัติงานในเหล่ากาชาดจังหวัด/กิ่งกาชาดอำเภอ
ที่ สน 0018.4/52 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย (เว้นกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอวาริชภูมิ ที่ 5 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอส่องดาว ที่ 13) เรื่อง การถอดถอนและแต่งตั้งผู้บังคมบัญชาและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบังค
ที่ สน 0018.1/1931 ลว 31 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการเลื่อนเงินเดือนกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
ที่ สน 0018.1/1890 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการรณรงค์ตรวจสุขภาพประจำปี ส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ สน 0018.1/1889 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ สน 0018.1/ว1825 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง วักซ้อมแนวทางปฏิบัติการให้ผู้บรืหารกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1487 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้ปลูกข้าวโพดและมันสำปะหลัง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1833 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปี 2560 (ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ฯลฯ)
ที่ สน 0018.1/1823 ลว 30 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ. 2560
ที่ สน 1618/0232 ลว 25 มกราคม 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 01799 ลว. 27 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/47 ลว. 27 ม.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการป้องกันยาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1986 ลว. 25 ม.ค. 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 1/2560
ที่ สน 0018.4/40 ลว. 25 ม.ค. 2560 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/1485 ลว.24 มกราคม 2560 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครสกลนคร
ที่ สน 0018.1/1523 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนมกราคม 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1522 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นยอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาและค่าธรรมเนียมการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในท้องที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ (อุทุกภัย) ในท้องที่ 12 จังหวัด
ที่ สน 0018.1/ว1546 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำแผนยุทะศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ (สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ที่ สน 0018.1/ว1546 ลว 25 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การนำแผนยุทะศาสตร์กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2564 ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ มท 0301/ว792 ลว 16 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กรมการปกครองได้กำหนดเลขประจำส่วนราชการ
ที่ สน 0017.5/39283 ลว 30 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจข้อมูล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว1338 ลว 23 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐทั่วประเทศ
ที่ สน 0018.1/1331 ลว 23 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนายการพิเศษ
ที่ สน 0017.4/39283 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเกี่ยวกับแบบสำรวจข้อมูล
ที่ สน 0018.4/ว1217 ลว 19 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายภาครับสถานนีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมกรมการปกครอง (Dopa channel)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/982 ลว 17 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญพรรดิมาลา ประจำปี 2560 (เพิ่มเติมเอกสาร)
ด่วนที่สุด ที่ พิเศษ 001/2560 ลว 18 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม (ฉบับแก้ไข)
ที่ สน 0018.1/ว00737 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนำเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/021 ลว 13 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณโครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 1 สำหรับใช้ดำเนินการในไตรมาส 1- 2)
ที่ สน 0018.1/00738 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการกฏหมายบริการสังคม เรื่อง การคืนสถานะให้แก่คนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/616 ลว 12 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอเต่างอย และองกันจังหวัดสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานป
ที่ สน 0018.1/00611 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือรรรงค์บริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว613 ลว 11 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว469 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตั้งตู้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ ลช.สน.9/2560 ลว 10 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานวันรวมน้ำใจไทสกลสู่กาชาด ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว473 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้ดครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/468 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว369 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตั้งตู้รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว474 ลว 9 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ที่ สน 0018.1/ว37897 ลว 6 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนผู้ชันสูตรพลิกศพ (เดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว205 ลว 5 มกราคม 2560 เรียน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง กำหนดการลงพ
ที่ สน 0018.1/39315 ลว 31 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจ้งเปลี่ยนสานงาน เป็นสายงานนิติการ ตำแหน่งนิติกร
ที่ สน 0018.1/39318 ลว 4 มกราคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว39183 ลว 29 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทกอำเภอ เรื่องโครงการปลูกฝักสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/38149 ลว 27 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานบทบาทของ ปจ และ นอ.
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/334 ลว 29 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุก อำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ จุดอำนวยความปลอดภัยทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/39014 ลว 29* ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง การขอรับรองมาตรฐานการเป็นศูนย์ราชการสะดวก (Goverment Easy Contact : GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38127 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอวานรนิวาส เรื่อง แต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
ที่ สน 00183.1/39014 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1182 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/39105 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38077 ลว.19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนมาก ที่ สน 0018.4/ว39042 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ตรวจสอบพฤติการณ์คณะบุคคลจัดกิจกรรมนำประชาชนเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
muj lo 0018.1/39011 ลว 28 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งงานภายในกรมการปกครองตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1176 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมุลผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพตามโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน
ที่ สน 0018.1/39148 ลว 27 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานการตรวจราชการ
ที่ สน 0018.1/ว38919 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38145 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอและผู้บริหารส่วนกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38852 ลว 26 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลง การจุดและปล่อย พลุตะไล โคมลอย โคมควัน ในช่วงเวลาเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ที่ สน 0018.1/ว38138 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนธันวาคม 2559 (เปลี่ยนแปลงเวลาประชุม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38483 ลว 22 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38482 ลว 22 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม
ด่วนที่สุด ที่ สน0018.1/ว38332 ลว 21 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38141 ลว 21 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดกรมการปกครองเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการพลเรือนสามัญขี้งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการสูง กระทรวงมหาด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38139 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/38132 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดทำบันทึกนักปกครอง ประจำปี 2560
ที่ สน 0017.1/38133 ลว 20 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38077 ลว 19 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37887 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรชาวนา ปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37894 ลว 16 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก และจ่าจังหัวดสกลนคร เรื่อง โครงการเสริสร้างประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาการทุ
ที่ สน 0018.1/ว37885 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การดำเนิโครงการพระเฉลิมพระเกียรติ "สารธารพระบารมี ครองราชย์ 70 ปี พระราชินี 7
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37886 ลว 15 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี
ด่วรที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37810 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการสนับสนุนเงินช่วนเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37811 ลว 14 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบรูณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว36899 ลว 30 พฤษจิกายน 2559 เรียน นายอำเภ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559
ที่ สน 0018.1/37554 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมื่องสกลนคร เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37500 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น ประจำปี 2560
ที่ สน 1718/3019 ลว 7 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกหนองและสระน้ำในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37559 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับแจ้งข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37147 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 26-29/2560)
ประกาศ อำเภอพรรณานิคม เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง งานจ้างก่อสร้างหอประชุมอำเภอ
ที่ สน 0018.1/37557 ลว 9 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต้ตั้ง
ที่ สน 1018/3922 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความรี่วมมือประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเชือก หมุ่ที่ 9 ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3929 ลว 2 ธีนวาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแร่ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านบะแต้ หมู่ 5 อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37342 ลว 7 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการเช้าที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37344 ลว 8 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำหนดจัดงานร่วมถวายความอาลัยและเข้สสักการะพระบรมศพฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4222 ลว 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0118/4221 ลว 4 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37266 ลว 6 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบบริหารโครงการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/39236 ลว 6 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอและห้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว13156 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/ว37052 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ เมืองสกลนคร เรื่อง ขอส่งแบบพิมพ์งานทะเบียนทั่วไป
ที่ สน 0018.1/ว37051 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จังหวัดขอส่งผงหมึก สำหรับเครื่องพริมยี่ห้อ fuji Xerox รุ่น DocuPrintp255dw
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1123 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/37132 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 37055 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส และนายอำเภอคำตากล้า เรื่อง ขอความเห็นชอบแผน/รายงานผลการปฏิบัติง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37131 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญบัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่ สน 0018.1/ว37053 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอภูพาน นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอเต่างย นายอำเภอโคกศีสุพรรณ นายอำเภออากาศอำนวย และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอความเห็นชอบแผน/รายงานผลกา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37129 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เร
ที่ สน 0318/2131 ลว 1 ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาน พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/37085 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรยน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าวของจังหวัดสกลนคร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว37043 ลว 2 ธันวาคม 2559 เรีนย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ และนายอำเภอเมืองสกลนคร เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 26 - 29/2560)
ที่ สน 0918/2942,2936,2939 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ที่ สน 0018.1/ว36892 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของอำเภอผ่านระบบอินทราเน็ต (lntranet)
ด่วรที่สุด ที่ สน 0018.1/36894 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินโครงการพัมนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ที่ สน 0018.1/ว36874 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กระประเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.1/36875 ลว 30 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการ
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0018.1/ว36787 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (video conference)
ที่ สน 1718/2875 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1114 ลว 29 พฤศจิกายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ (พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย) พ.ศ.2559
ที่ สน 0018.1/ว36737 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว36736 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเพิ่มประสิธิภาพและติดตามผลสำเร็จการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36673 ลว 28 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรมตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์(พิธีสวนสนามเนื่องในวันชาติไทย) พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36656 ลว 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบที่ดินในความครอบครองใช้ประโยขนืของกรมการปกครอง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 36565 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรตามความต้องการของส่วนราชการ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/1106 ลว 24 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่อนขั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2559
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว36610 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และทบทวนโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36484 ลว 25 พฤศจิกายน 2559 เรียน นาบอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุลุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุดบาก นา
ที่ สน 0018.4/1105 ลว 24 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับหมวดอาสารักาาดินแดน ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36446 ลว 23 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการกำหนดสถานะให้แก่บุคคลไร้สัญชาติ เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ นายทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่ง
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310.3/ว 25006 ลงวันที่ 24 พ.ย.2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาชาวนา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/36280 ลว 22 พฤสจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่ สน 0018.1/ว36282 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
muj lo 1118/2082 ]; 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36294 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว36299 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนรถเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รุ่นที่ 2
ด่วนมี่สุด ที่ สน 0018.1/ว36291 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36275 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภ เรื่อง เลื่อนการประชุม
ที่ สน0018.1/ว36274 ลว 22 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งดจัดงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ที่ สน 0318/2058 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1104 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการและข้อราชการของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0018.1/ว36024 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ที่ สน 1018/3767 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริเหล็ก สายบ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไอหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3747 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสำราญ หมู่ที่ 13 - บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 3 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3766 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองผักตบ บ้านไฮ่หย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 1018/3749 ลว 18 พ.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริเหล็กสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกนคร
ที่ สน 1018/3749 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลต้นผึ้ง จ.สน.
ที่ สน1018/3766 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างขุดลอกหนองผักตบ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 ตำบลไฮหย่อง อำเภอ พังโคน จ.สน.
ที่ สน 0018.4/ว36191 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า อำเภอวานรนิวาส และอากาศอำนวย) เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักปลัดจังหวัดสกลนคร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่ สน 0018.1/36112 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการดำเนินการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว36111 ลว 21 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการ คปช.)
ที่ สน 0018.1/ว36023 ลว 18 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 (Road map ขั้นตอนที่ 2)
ที่ สน 0018.1/35805 ลว 16 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุ์กรรมเพื่อแก้ไขปัญาหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฏร
ที่ สน 0018.1/320 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอความร่วมมือให้ข้าราชการกรอกแบบแสดงความประสงค์ในการดำรงตำแหน่งหรือวิสัยทัศน์และข้อเสนอในการทำงาน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งใหม่ภายในจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว35802 ลว 17 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ที่ สน 0318/2041 ลว 16 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35688 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอเต่างอย
ที่ สน 0018.1/ว 35764 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว35743 ลว 14 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอพังโคน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลปื นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอกุดบาก นา
ที่สน 0018.1/ว 35687 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับสักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปี 2560 (Road Map ขั้นตอนที่ 1)
ที่ สน 0018.1/ 35599 ลว 15 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 35289 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมการปฏิบัติในการอำนวยความสะอวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯกราบถวายบังคมพระบรมศพฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35495 ลว 11 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลื่อนการประชุมข้าราชการกรมการปกครอง เป็นรายไตรมาส (3เดือน)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35494 ลว 11 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอเมืองสกลนคร และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่องการจัดผู
ที่ สน 0118/3260,3157,3157 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างในเว็บไซต์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35486 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35349 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การโดนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการสนันสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข่าว ปีการผลิต 2559 / 60
ด่วนที่สุด ที่สน 0018.1/ว35381 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การถ่ายทอดเสียงกจิกรรมการถวายความอาลัย ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/35383 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การก่อสร้างอาคารต่างๆ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว38234 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นนายอำเภอสว่างแดนดิน) เรื่อง การสร้างหอประชุมอำเภอ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 35347 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะโล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน ในช่วงเทศกาลลอยกระทง
ที่ สน 0018.1/35408 ลว 10 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การตรวจราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35261 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา"
ที่ สน 0018.1/ว35259 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งสั่งคณะกรรมการอำนวยการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจบานรากตามแนวทางประชารัฐระดับจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/35261 ลว 9 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจรายชื่อผู้รัผิดชอบการรายงาน E-Report ระดับอำเภอ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว35146 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนา
ที่ สน 0018.1/ว240923 ลว 4 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 35234 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพ้นกำหนดเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศ
ที่ สน 0018.1/ว 32527 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส เต่างอย ส่องดาว และนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1-14/2560)
ที่ สน 0018.1/35098 ลว 7 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกราชการ และค่าพาหนะ ให้แก่ สำนักทะเบียนอำเภอ
ที่ สน 0018.1/ว 35141 ลว 8 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ที่ สน 0018.1/ว35140 ลว 7 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายอำเภอ ทุกอำเภอ แบบสำรวจรายละเอียด ยุ้งฉาง/รายคน ฯ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33787 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดกิจกรรม "รวมใจไทสกล ช่วยชาวนา"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34910 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2560
ที่ สน 0018.1/ว 24923 ลว 4 พฤศจิกายน 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร และนายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561 ค่าปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ที่ สน 0018.4/1067 ลว 3 พฤจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้บังคับกองร้อยและบริการและบริการ และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดสรรงบประมาณปฏิบัติการภารกิจกองอา
muj lo 1118/1943 ลว 1 พฤษจิกายน 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ที สน 0018.1/ว 34651 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม เสริมสร้างความรักชาติและเสริมสร้างวินัยแก่คนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว34717 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกรนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560 (โอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1066 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การปรับเงินเพิ่มการครองชีกชั่วคราวของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และการปรับเพิ่มอัตราเงินค่าเบี้ยเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว34716 ลว 2 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34730 ลว 2 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/34062 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ร่างพระราชบัญบัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ ฉบับที่ .. พ.ศ. ...
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว34624 ลว 2 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การอำนวยความสะดวกจากประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้า ฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที สน 0418/3804 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรื่องส่งประกาศสอบราคมจ้าง
ที่ สน 0018.1/34533 ลว 1 พ.ย. 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศในการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ประจำปี 2560
ที่ สน 0218/ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวาดราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเสาขวัญ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบล บ้านไร่ ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยยางน้อย บ้านโนนอุดม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านไร่ และประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยอูนเฒ่า บ้านเม็ก-บ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว1061 ลว 1 พฤศจิกายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ข้อสั่งการเกี่ยวกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว3395 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร สำหรับบุคลากรกรมการปกครอง พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34388 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องการประชุมข้าราชการกรมการปกครอง และการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน
ที่ สน 0018.1/34387 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0218/5008 ลว ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยเหมือง บ้านเม็ก หมู่ที่ 7 ตำบล พรรณา
ที่ สน 0018.1/34386 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม และยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559
ที่ สน 0018.1/34268 ลว 31 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร กรมการปกครอง (Intranet)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34265 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดอกสมานฉันท์โดยผ่านกลไลคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34264 ลว 28 ต.ค. 2559 เรียน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอส่องดาว นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอภูพาน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน และนายนายอำเภอบ้านม่วง เร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/34281 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องประกาศให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลาสหัยสมาคม
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/34282 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเข้าเฝ้าฯ
ที่ สน 0818/2524 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว34263 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญประชุม (Video Conference) เรื่อง การดำเนินการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34260 ลว 28 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
fj;omujl6f muj lo 0018.1/35061 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอประจำเดือนตุลาคม 2559
ที่ สน 0418/3821 ลว 21 ตุลาคม 2559 เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 0418/3843 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ส่งประกาศสอบราคาจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34113 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34111 ลว 27 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
ที่ สน 1318/2723 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 1318/2722 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 1318/2721 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/ว34110 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ที่ สน 0318/1895 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศประกวดราคาจ้าง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1048 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1/ว 34099 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร เรื่อง การยกเว้นหรื่อลดภาษีบำรุงท้องที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34075 ลว 26 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 34071 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการ คปช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0218 /5984 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคมจ้างก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยผึ้ง (จุดที่ 1,2,3,4) ลำห้วยโคก (จุดที่ 1และ 2 ) และลำห้วยวังถ้ำ ตำบลนาใน อำเภอ พรรณานิคม
ที สน 0818/2514 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33919 ลว 22 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุก อำเภอ เรื่อง การเตรียมการระหว่างพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1 / ว 34060 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนในระดับอำเภอและท้องที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.1 / ว 34058 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2559 (คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/34056 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมือง เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน "
ที่ สน 0018.1/ว 33937 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเกาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33915 ลว 21 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอสว่างแดนดิน อำเภอพรรณานิคม และอำเภอพังโคน)
ที่ สน 0018.1/ว 33950 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการคัดเลือกศาลเจ้าบริหารงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 33960 ลว 25 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แผนการดำเนินงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจากต่างจังหวัดในการเดินทางเข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ทพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ที่ สน 0018.1/ว33772 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2559
ที่ สน 0018.1/ว 33731 ลว 20 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ สน 0018.1/33630 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนทั่วประเทศ เรื่อง การติดดั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาารด้านการทะเบียนทั่วประเทศ
ที่ สน 0818/2463 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 1418/1561 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/310 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการปฎิบัติต่อสถานบริการในช่วงมีงานพระราชพิธีพระบรมศพ
ที่ สน 0018.1/33624 ลว 19 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินการตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี พ.ศ.2559 และโครงการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจำปี พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.3/ว33623 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โทรสารในราชการจังหวัดสกลนคร
ที่ สน 0018.1/ว33620 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ เพื่อส่งเสริมวิถีแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2560
ที่ สน 0018.1/ว 33614 ลว 18 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 33512 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอให้งดอนุมัติอนุญาต จัดให้มีการเล่นการพนัน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/33513 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ที่ สน 0818/2449 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 0818/2443 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ที่ สน 0818/2452 ลว 17 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศสอบราคา
ด่วนที่สุด ที่ 0018.1/ว 33454 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอ สว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาสอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง การพิจารณาจัดส
ที่ สน 0018.1/ว 33460 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานข้อมูลใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4) ในระบบ e-DOPA License งานอาวุธปืน
ที่ สน 0018.1/ว 33309 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง มาตราการป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน
ที่ สน 0418/3755 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/3355 เรียน นายอำเภอ สว่างแดนดิน เรื่อง การหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 33483 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อำนวยความสงบเรียบร้อยและชุดเฉพาะกิจรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33458 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอเมือง นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่องก
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/1025 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนสมาชิกอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2559 ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง
วิทยุสือสารกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33461 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง งดการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันชนไก่ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม - 13 พฤศจิกายน 2559
ที่ สน 0018.1/33469 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง จัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (งวดที่ 1-2 เดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนมีนาคม
ที่ สน 0018.1/33355 ลว 13 ตุลาคม 2559 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบุคคลประเภท0
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 33433 ลว 13 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเลือกกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิ (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี)
ที่ สน 0018.4/ว1033 ลว 14 ตุลาคม 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนครที่ 1 และผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเก็บรักษาและการควบคุมอาวุธยุทโธปกรณ์ กระสุนและวัตถุระเบิด
ที่ สน 0318/1838 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศราคาจ้าง
ที่ สน 0018.1/33307 ลว 12 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำแหน่งประเภทอำนวยการ รอบที่1 (1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559)
ที่ สน 0018.1/33239 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของคนไร้ที่พึ่ง
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33235 ลว 11 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอกุดบาก เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ สน 0018.4/994 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เรื่อง การเพิ่มเงินค่าตอบแทนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ที่ สน 0018.1/ว 33067 ลว 10 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) (ทุนรัฐบาลสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้ารับการฝึกอบรมจากสถานบันในต่างประเทศ)
ที่ สน 0018.1/ 33053 ลว 10 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขอเชิญชวนสมัครสมาชิกนิตยสารเทศาภิบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว33033 ลว 7 ต.ค. 2559 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเต่างอย เรื่อ
ด่วนมาก ที่ สน 0018.1/32878 ลว 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบล ทุกแห่ง (สำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการวินิจฉัยสัญชาติและการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.32880 ลว 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอพังโคน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอเต่างอย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การจัดสรรกรอบอัตรากำลัง
ที่ สน 0018.1/32826 ลว 5 ตุลาคม เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/32827 ลว 5 ตุลาคม 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอพรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอกุสุมาลย์ และอำเภอเต่างอย เรื่อง การสำรวจการมี การใช้เครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสำรวจการขอรับการสนับสนุนเครื่องบัตรคิวอัตโนมัติ ประจำปีงบประ
ด่วนที่สุด สน0018.1/ว32834 วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แบบสำรวจรถเกี่ยวนวดข้าว ฤดูการผลิตปี 2559/60
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 32354 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ สังกัดกรมการปกครอง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2559)
ที่ สน 0018.1/ว 32527 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอวานรนิวาส เต่างอย ส่องดาว และนิคมน้ำอูน) เรื่อง โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รุ่นที่ 1 - 14/2560)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 32372 ลว 30 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การขอต่ออายุใบอนุญาตขายทอดตลาดและค้าของเก่า ประจำปี พ.ศ.2560 และการปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ ว32118 ลว 29 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษกิจฐานรากและประชารัฐในระดับพื้นที่
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31605 ลว 20 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่องการเร่งรัดการดำเนินการแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อาคารที่ว่าการอำเภอ หอประชุมอำเภอ และบ้านพักราชการ)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31416 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอภูพาน และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2 / ว32112 ลว 29 กันยายน 2559 เรียน ปลัดจังหวัดสกลนคร นายอำเภอ ทุกอำเถอ เรื่อง แจ้งอนุมัติโครงการงบประมาณรายจ่ายจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว.32094 ลว 28 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดจังหวัด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 32089 ลว 28 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเถอ เรื่อง จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่ปลูกยางในพื่นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31951 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสร้างกระบวนการรับรู้เกี่ยวกับนโยบายและผลงานของรัฐบาล
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/985 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง โครงการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ. 2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/984 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว. 31953 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง กระประเมินผลกา
ที่ สน 0018.1/ว. 31954 ลว 27 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การปรับเปลี่ยนการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (DPIS)
ที่ สน 0018.1/31913 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ ปลัดเทศบาลนครสกลนคร ปลัดเทศบาลตำบล ทุกแห่ง (สำนักทะเบียนท้องถิ่น) เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ สน 0018.1/31912 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน สำนักทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และสำนักทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การแก้ไขรายการในสูติบัตรของเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 31920 ลว 26 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอบ้านม่วง และนายอำเภอโคกศรีสุพรรณ เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกสตรี องค์กรดีเด่น เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2560
ด่วนที่สุด ที่ มท 0310 /ว 20855 ลว 22 กันยายน 2559 ถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เข้าร่วมรับฟังการอบรมนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ โน๊ต ลว 22 กันยายน 2559 ถึง ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองสกลนคร พรรณานิคม วานรนิวาส สว่างแดนดิน อากาศอำนวย กุสุมาลย์ วาริชภูมิ บ้านม่วง ส่งอดาว เจริญศิลป์ โพนนาแก้ว เต่างอย ภูพาน และโคกศรีสุพรรณ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ไปรับเอกสารแบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร ได้ที่ศ
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31623 ลว 21 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องพิธีมอบรางวัลเชิดชูความดี ภาคีเครือข่ายสกลนคร พีธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติราชการแก่กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 และการมอบนโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/969 ลว 20 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว31416 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 สนับสนุนสิ่งก่อสร้างส่วนภูมิภาค
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว31438 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การแจกจ่ายจุดรับสัญญานปลายทางวงจรสือสารไร้ความเร็วสูง LTE กรมการปกครอง
ที่ สน 0018.4/ว31356 ลว 19 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การรายงานสภาพอาวุธปืนและกระสุนปืนลูกซองตามโครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 31286 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอพังโคน นายอำเภอบ้านม่วง นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอเจริญศิลป์ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอภูพาน นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอวาริชภูมิ และนายอำเภ
ที่ สน 0018.4/ว 31274 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาลทางสถานีโทรทัศน์ DOPA Channel
ที่ สน 0018.1/ว.31242 ลว 16 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2559
ที่ สน 0018.1/ว.30106 ลว 12 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง อนุมัติรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2557 และประจำปี 2558 (โควตาหน่วยงานในระดับพื้นที่ 76 จังหวัด)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/965 ลว 15 กันยายน 2559 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เรียนเชิญร่วมโครงการสัมมนาปลัดจังหวัด นายอำเภอ เพื่อเร่งรัดติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ช่วง 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2559)
ที่ สน 0018.1/ว31022 ลว 14 กันยายน 2559 เรียน นายทะเบียนอำเภอ ทุกอำเภอ และนายทะเบียนท้องถิ่น ทุกแห่ง เรื่อง การแจ้งย้ายที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน