ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ที่ สน 0018.1/ว 16337 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ จ่าจังหวัดสกลนคร ป้องกันจังหวัดสกลนคร เสมียนตราจังหวัดสกลนคร หัวหน้าศูนย์บริหารการทะเบียนภาค ๔ สาขาจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าศูนย์สื่อสาร กรมการปกครอง เขต ๑๒ จังหวัดสกลนคร เรื่อง รายงานการประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยและนายอำเภอ ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และการประชุมฯ ในเดือนกันยายน 2566

ที่ สน 0018.1/ว 16337 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรียน รอ […]

1 2 3 184
Copyright © 2019. All rights reserved.