index

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Informetion News

หนังสือราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

Dopasakonnakhon Government books

ดาวน์โหลดหนังสือสั่งการจากเว็บไซต์เดิม ปี 2559-2564

คลังหนังสือสั่งการ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร สามารถเลือก Download ได้ หรือสามารถค้นหาข้อมูลได้

ที่ สน 0018.1/ว 285 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน : 14 มิถุนายน 67
ที่สน 0018.1/ว286 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คำร้องของลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด : 14 มิถุนายน 67
หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน 0018.1/ว 11294 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอภูพาน นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอเจริญศิลป์ เรื่อง การดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 14 มิถุนายน 67
ที่ สน 0018.1/ว 283 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประชาสัมพันธ์สื่อสังคมออนไลน์ (เฟซบุ๊ก) “กรมการปกครอง Fanpage” : 14 มิถุนายน 67
ที่ สน 0018.1/ว 282 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ประกาศคำวินิจฉัย (ฟัตวา) ที่กำหนดว่าชาวมุสลิมทั่วโลกจะต้องได้รับใบอนุญาต (ตัสเรียะห์) เพื่อประกอบพิธีฮัจย์ : 14 มิถุนายน 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 11143 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ (ยกเว้น นายอำเภออากาศอำนวย นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอส่องดาว และนายอำเภอเต่างอย) เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 12 มิถุนายน 67
ที่ สน 0018.1/ว 277 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2567 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง โครงการปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 : 12 มิถุนายน 67
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 0838 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของสภาผู้แทนราษฎร วาระที่ 1 : 12 มิถุนายน 67

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม…

ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มงาน

Dopasakonnakhon Informetion News Grop

ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร

ปลัดจังหวัดสกลนคร

ข้อมูลทั่วไป

DOPA SAKON NAKHON

ลิงค์หน่วยงาน

Dopasakonnakhon Link

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มงานความมั่นคง

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

กลุ่มอำนวยความเป็นธรรม

ทีทำการปกครองจังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรม

Dopasakonnakhon Gallery

    

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 นา…

ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
ชั้น 3 อาคารศาลากลาง (หลังใหม่)
ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง จ.สกลนคร

โทรศัพท์, โทรสาร. 042 716637 ,042 711461   
E-mail :info@dopasakonnakhon.go.th  

สถานที่ตั้งสำนักงาน

สถิติการเข้าเว็บไซต์

  • 173011ทั้งหมด:
  • 5วันนี้:
  • 103เมื่อวาน:
  • 3900เดือนนี้:
  • 1 มกราคม 63เริ่มนับ:

Copyright © 2021 All Rights Reserved By : dopasakonnakhon.go.th

Copyright © 2019. All rights reserved.