ประกาศ/ระเบียบ/ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 20463 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรียน นายอำเภอกุสุมาลย์ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพรรณานิคม นายอำเภอนิคมน้ำอูน นายอำเภอเต่างอย นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดระเบียบสังคมและการปราบปรมผู้มีอิทธิพล ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายปกครอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน)

ดาวน์โหลด  ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว 20463 ลงวันที่ 20 […]

1 2 3 4 5 201
Copyright © 2019. All rights reserved.