ที่ สน 0018.4/ว7869 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรณีไฟไหม้ป่า

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว7869 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กรณีไฟไหม้ป่า

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.