ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8688 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 8688 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง กำชับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.