ที่ สน 0018.1/ว 10516 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านระบบ Steaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 10516 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การจัดอบรม/สัมมนาให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผ่านระบบ Steaming ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.