ที่ สน 0018.1/ว 10945 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 10945 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.