ที่ สน 0018.1/ว 13779 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทถกอำเภอ เรื่อง กำชับการรายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 13779 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทถกอำเภอ เรื่อง กำชับการรายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.