ที่ สน 0018.1/ 14157 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอภูพาน เรื่อง เลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

ที่ สน 0018.1/ 14157 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเอกุสุมาลย์ นายอำเภอวานรนิวาส นายอำเภอคำตากล้า นายอำเภอโพนนาแก้ว และนายอำเภอภูพาน เรื่อง เลื่อนข้าราชการขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.