ที่ สน 0018.1/ว 450 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรียบ นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

ที่ สน 0018.1/ว 450 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค

 

Copyright © 2019. All rights reserved.