ที่ สน 0018.1/ 14432 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ 14432 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเครือ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเกินกว่าหนึ่งแห่ง

Copyright © 2019. All rights reserved.