ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14442 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนท้องที่ในการอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล(แบบ ป.3)

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14442 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางการพิจารณาของนายทะเบียนท้องที่ในการอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคล(แบบ ป.3)

Copyright © 2019. All rights reserved.