ที่ สน 0018.1/ว 14455 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ระบบการสั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) ผ่านระบบ National single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 14455 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภ ทุกอำเภอ เรื่อง การใช้ระบบการสั่ง หรือนำเข้าอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน (แบบ ป.2) ผ่านระบบ National single Window (NSW) ในรูปแบบ G2G

Copyright © 2019. All rights reserved.