ที่ สน 0018.1/ว14499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว14499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับดูแลสถานประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ในช่วงกำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Copyright © 2019. All rights reserved.