ที่ สน 0018.1/ 14565 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

ที่ สน 0018.1/ 14565 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพรรณานิคม และนายอำเภอบ้านม่วง เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.