ที่ สน 0018.1/ 14567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโพนนาแก้ว เรื่อง ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ

ที่ สน 0018.1/ 14567 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอวาริชภูมิ นายอำเภอกุดบาก นายอำเภอคำตากล้า และนายอำเภอโพนนาแก้ว  เรื่อง ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการพ้นจากการช่วยราชการ

คำสั่งที่ สน.5045 ย้ายข้าราชการ

 

 

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.