ที่ สน (ศอ.ปส.จ.) 0018.4/ว14543 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ.ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

ดาวน์โหลด : ที่ สน (ศอ.ปส.จ.) 0018.4/ว14543 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ.ทุกอำเภอ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน)

Copyright © 2019. All rights reserved.