ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14786 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.4/ว14786 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ , ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสกลนคร ที่ 1 เรื่อง การส่งเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

Copyright © 2019. All rights reserved.