ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14822 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัย พ.ศ.2565

ดาวโหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 14822 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับพินัย พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.