ที่ สน 0018.1/ว15254 ลงวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุม ติดตาม เร่งคัด การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ที่ สน 0018.1/ว15254 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เชิญประชุม ติดตาม เร่งคัด การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

Copyright © 2019. All rights reserved.