ที่ สน 0018.4/ว73 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจขนาดเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)และชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว73 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจขนาดเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)และชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

Copyright © 2019. All rights reserved.