ที่ สน 0018.1/ว 499 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ดาวโหลด : ที่ สน 0018.1/ว 499 ลงวันที่ 8 กันยายน 2566 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Copyright © 2019. All rights reserved.