ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 501 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแก้ไขปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ 501 ลงวันที่ 11 กันยายน 2566 เรียน ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอแก้ไขปี พ.ศ. เกิดในทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7)

 

Copyright © 2019. All rights reserved.