ที่ สน 0018.1/ว 15462 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้สั่ง นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ชนิดแบลงค์กัน (Blank Gun) และดอกไม้เพลิง ชนิดกระสุนแบลงค์กัน (P.A.K)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.1/ว 15462 ลงวันที่ 12 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุญาตให้สั่ง นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งสิ่งเทียมอาวุธปืน ชนิดแบลงค์กัน (Blank Gun) และดอกไม้เพลิง ชนิดกระสุนแบลงค์กัน (P.A.K)

Copyright © 2019. All rights reserved.