ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15853 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 15853 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอเมืองสกลนคร นายอำเภอสว่างแดนดิน นายอำเภอพังโคน และนายอำเภอเต่างอย เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการ ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

Copyright © 2019. All rights reserved.