ด่วนที่สุดที่ สน 0018.1/ว 16110 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ (PALAD REPORT) เพิ่มเติม

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16110 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงานของปลัดอำเภอ (PALAD REPORT) เพิ่มเติม

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.