ที่ สน 0018.1/16134 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

ที่ สน 0018.1/16134 ลงวันที่ 20 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอเต่างอย และนายอำเภอนิคมน้ำอูน เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน

 

Copyright © 2019. All rights reserved.