ที่ สน 0018.1/ 16136 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพังโคน นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

ที่ สน 0018.1/ 16136 เรียน นายอำเภอโคกศรีสุพรรณ นายอำเภอโพนนาแก้ว นายอำเภอพังโคน นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายอำเภอส่องดาว เรื่อง ย้ายข้าราชการ ให้ข้าราชการช่วยราชการ และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

 

Copyright © 2019. All rights reserved.