ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16322 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจจำนวนผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือ รายครัวเรือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaID”

ดาวน์โหลด : ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว 16322 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ เรื่อง การสำรวจจำนวนผู้ที่มีโทรศัพท์มือถือ รายครัวเรือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการขับเคลื่อนการลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน “ThaID”

Copyright © 2019. All rights reserved.