ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21119 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ประจำ)และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ

ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/21119 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรียน นายอำเภอภูพาน เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการ(ประจำ)และขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเพื่อเป็นพาหนะเดินทางไปราชการ

 

Copyright © 2019. All rights reserved.