ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16610 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/16610 ลงวันที่ 9 กันยายน 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน

Copyright © 2019. All rights reserved.