ที่ สน 0018.1/ว291 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.1/ว291 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง ขอรับสิทธิตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ.2521

Copyright © 2019. All rights reserved.