ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18464 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18464 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ และปลัดเทศบาลนครสกลนคร เรื่อง การติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ตามโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อทดแทนระบบเดิม 455 แห่ง

Copyright © 2019. All rights reserved.