ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18478 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่นชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18478 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ/ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การแต่งตั้งยศและเลื่นชั้นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชั้นนายหมู่ใหญ่ลงมา ประจำปี 2564

Copyright © 2019. All rights reserved.