ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18480 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวน์โหลด ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18480 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมของพนักงานฝ่ายปกครอง ประจำปี พ.ศ.2565

Copyright © 2019. All rights reserved.