ที่ สน 0018.4/ว18482 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอให้อำเภอดำเนินการนำเข้าข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/ว18482 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่องขอให้อำเภอดำเนินการนำเข้าข้อมูลชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

18482-10072021151526

Copyright © 2019. All rights reserved.