ที่ สน 0018.4/18499 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ดำเนินการส่งมอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

ดาวน์โหลด : ที่ สน 0018.4/18499 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ดำเนินการส่งมอบเครื่องแต่งกายชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)ให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

Copyright © 2019. All rights reserved.