ที่ สน 0018.4(อส.)/ว249 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4(อส.)/ว249 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย จ่าจังหวัดสกลนคร และเสมียนตราจังหวัดสกลนคร เรื่อง การขอพระราชทานยศกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.