ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18573 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน

ดาวน์โหลด  ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/18573 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอสว่างแดนดิน เรื่อง ขอเลื่อนการประกาศการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน

Copyright © 2019. All rights reserved.