ที่ สน 0018.1/ว18569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลด: ที่ สน 0018.1/ว18569 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2564

 

 

Copyright © 2019. All rights reserved.