ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18637 ลว. 8 ต.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด
ด่วนที่สุด ที่ สน 0018.1/ว18637 ลว. 8 ต.ค. 2564 เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ เรื่อง การกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Copyright © 2019. All rights reserved.