ที่ สน 0018.4/251 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2564

ดาวน์โหลด ที่ สน 0018.4/251 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรียน ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนในสังกัด ทุกกองร้อย เรื่อง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2564

 

Copyright © 2019. All rights reserved.